Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Soyak Park Aparts'ta 230 bin'den ba�layan fiyatlarla

Soyak’?n Halkal?’daki yeni projesi Soyak Park Aparts, b?lgedeki yeni yat?r?m kayna?? olarak dikkat ?ekiyor. Daire fiyatlar?n?n 96 bin ile 400 bin TL aras?nda de?i?ti?i Soyak Park Aparts’da, bah?eli ve dubleks kent evlerinin fiyatlar?, 230 bin ile 650 bin TL aras?nda de?i?iyor.

Soyak Park Aparts’da, artan taksit ve ara ?demeli esnek ?deme planlar? da yer al?yor. Projede %5 pe?inat ve 120 aya varan vade se?enekleri ile kaliteli bir ya?ama kavu?mak m?mk?n. Soyak Park Aparts projesi Binalarda Enerji Performans? Y?netmeli?i’ne uygun ?ekilde geli?tirilirken; do?aya zarar vermeyen, tasarruf sa?layan malzemelerin kullan?m?na ve enerji verimlili?ine ?nem g?sterildi. Otomatik bah?e sulaman?n yan? s?ra topra?a kar??t?r?lan gran?ller kullan?larak az suyla sa?l?kl? ye?il alanlar olu?turabilecek. Ortak alanlarda fotoselli batarya sistemleri, ?evre ayd?nlatmas?nda LED’li sistemler ve su ?s?tmas?nda g?ne? paneli kullan?m? ile tasarruf sa?lanarak, d???k aidat imk?n? sunulacak. Ayn? zamanda, dairelerde dimmerli ayd?nlatma ?r?nleri ve 2 kademeli rezervuarl? (3–6 litre) klozetler kullanarak hem do?an?n hem de daire sahiplerinin kazanmas? hedefleniyor.


Az katl? bina yakla??m?nda planlanan Soyak’ta modern teknoloji imk?nlar? kullan?l?yor; 24 saat kapal? devre g?venlik kamera sisteminin yan? s?ra dairelere kadar getirilen fiber kablo imk?n?yla internet ?zerinden yay?n yapan IPTV, g?r?nt?l? konu?ma yap?labilen IP telefon ve kablosuz internet hizmeti de sunuluyor. Ayr?ca dairelerde merkezi uydu ba?lant?s? imk?n? da bulunuyor. Ye?ilin ve suyun bir arada bulundu?u Soyak Park Aparts’?n sakinleri, ?zel peyzaj tasar?ml? bah?eler, suni g?l, y?zme havuzlar?, basketbol ve tenis sahalar? ile sosyal tesislerde keyifli ve yeni nesil bir ya?am?n tad?n? ??karacak.


TSKB Gayrimenkul De?erleme A.?.’nin Soyak projelerinin de?er art??? ile ilgili olarak yapt??? Konut Ara?t?rmas? Raporu’na g?re; ?stanbul ve ?zmir’de, Soyak projelerinin bulundu?u b?lgenin de?erini de art?rd??? ortaya ??kt?. Soyak Projeleri de?erleme raporuna g?re; lansman tarihinden bug?ne kadar Soyak Yeni?ehir’in %1078, Soyak Olympiakent’in %143; Soyak Evreka’n?n % 38; Soyak Mavi?ehir’in %55 oran?nda de?er kazand??? belirtildi.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: