Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Denizci Canbaz otel a��yor

Etiketler: , |

Liberty Sigorta’n?n Karak?y’deki binas?n? sat?n alarak otel yapmaya haz?rlanan denizcilik sekt?r?n?n isimlerinden Canbaz Grubu, otelcilik alan?ndaki yat?r?mlar?na h?z verdi. Grup, Taksim-Talimhane’de otel yap?yor. ?n?aat ?al??malar? ba?layan otel, 200 metrekare alan ?zerinde ve 5 katl? olacak.

Kezban GEBETA?
Deniz ta??mac?l??? alan?ndaki faaliyetleriyle tan?nan Canbaz Denizcilik, otelcilik sekt?r?nde b?y?meye odakland?. K?sa bir s?re ?nce Liberty Sigorta’n?n Karak?y-Bankalar Caddesi’ndeki hizmet binas?n? sat?n alarak otel yapaca?? y?n?ndeki haberle g?ndeme gelen grup, bu kez Taksim-Talimhane’de otel a??yor.? Grup, Talimhane’de ?ehit Muhtar Bey Caddesi ?zerindeki eski bir binay? restore ederek otele d?n??t?r?yor. Ada 518, parsel 26 ve pafta 48 numaral? bina, otel olarak kullan?lmak ?zere 05.11.2010 tarihinde eski eser restorasyonu kapsam?nda ruhsat? alm??. Arsa alan? 196, oturum alan? ise 143 metrekare olan binan?n 4’u bodrum, 1’i zemin ve 4’? de normal kat olmak ?zere toplam 9 kat imar izni var. ?n?aat? devam eden otelle birlikte Canbaz Denizcilik, Talimhane’deki otellerini de ?iftlemi? olacak. Zira grubun yine ayn? cadde ?zerinde Seminal Otel adl? d?rt y?ld?zl? ba?ka bir oteli daha bulunuyor.
Canbaz Denizcilik’in patronu Turan Canbaz’? hem yeni otel yat?r?m? ve otelcilik sekt?r?nde yat?r?m planlar? hakk?nda konu?mak i?in arad?k fakat kendisi sorular?m?za yan?t vermek istemedi.

Liberty’nin binas?n? 10 milyon dolara ald?
Otelcilik alan?nda b?y?meye kararl? g?z?ken Canbaz, k?sa bir s?re ?nce de ABD k?kenli Liberty Sigorta’n?n, Karak?y-Sal?pazar?’ndaki merkez binas?n? 10 milyon dolara sat?n alm??t?. B?lgedeki en b?y?k yap?lar aras?nda yer alan ve ?? bloktan olu?an bina, yakla??k 6 bin 300 metrekare kullan?m alan?na sahip. Binay? otel yapmak amac?yla sat?n alan grup, harekete ge?mek i?in Galaport ihalesini bekliyor.

26 y?ld?r denizcilik sekt?r?nde
1984 y?l?nda Beh?etler ?n?aat ad?yla Salih Canbaz, Nazmi Canbaz ve Turan Canbaz taraf?ndan kurulan ?irket, ?nce istifleme hizmetleri vererek denizcilik sekt?r?ne ad?m att?. O tarihten bu yana filosunu geni?letmeye ba?layan Canbaz sahibi oldu?u gemilerle y?ll?k trafik hacmi 1.5 tona ula?an hububat, demir cevheri, k?m?r gibi y?kler ta??yor. Canbaz Denizcilik, 120 bin MTS bir filonun sahibi ve i?letmecisi. Grup, ayn? zamanda Talimhane’de 1999’dan bu yana hizmet veren 4 y?ld?zl?, 88 oda ve 210 yatak kapasiteli Seminal Otel’in sahibi.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: