Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.
  • Emlakbroker.com Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi,Emlak Piyasası Gayrimenkul Makaleler

    Emlakbroker.com Konut Kredisi Kredi Faizi ve Mortgage,Emlak Piyasası ve Gayrimenkul Sektörü Hakkında Makaleler Haberler ve Tavsiyeler Barındıran Kapsamlı Kaynak Platform.

    Web Stats

�at�larda tehlike devam ediyor

Etiketler: , , , | 0 yorum

T?rk halk?n?n en k?sa s?rede bilin?lendirilmesi gerekti?ini belirten Ali Osman ?zaydemir, “Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” diye konu?tu.

?yile?tirme ve izolasyon ?al??malar? s?ras?nda tarihi Haydarpa?a Gar?’nda ??kan yang?n, ?at?larda kullan?lan malzemelerde tehlikenin hala devam etti?ini g?steriyor. ?at? malzemelerinin yan?c? ya da kolay alev alabilen ?zelli?e sahip oldu?unu dikkat ?eken Tu?la ve Kiremit Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ali Osman ?zaydemir, “Son Haydarpa?a Tren Gar? yang?n? ?rne?inde g?r?ld??? gibi kullan?lan yan?c? melzemeler g?z?m?z?n ?n?nde yap?lar?n yok olmas?na neden oluyor. Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” dedi. Tarihi binalar ba?ta olmak ?zere hi?bir binan?n yok olmas?n? istemediklerini belirten ?zaydemir, yetkili kurulu?lar? g?reve ?a??rarak bu konuda denetimlerin h?zland?r?lmas?n? talep ettiklerini s?yledi.

‘Yeterli ?zen g?sterilmiyor’
Yang?n Y?netmeli?i’nin ?at?larda yang?n g?venli?ini sa?layan direktifleri i?erdi?ini ve kamu kurulu?lar?n?n yeterli ?zeni g?stermedi?ini ifade eden ?zaydemir, ’’ Denetimsizlik sonucunda, ?at?larda son derece yan?c?, petrol t?revlerinden ?retilmi? bit?ml? ?at? malzemeleri ?zellikle de yine yan?c? olan ah?ap ?at? konstr?ksiyonu ile birlikte kullan?lmaktad?r. Bu durum yang?n y?netmeli?ine g?re ayk?r? bir durumu olu?turmaktad?r. Yine y?netmeliklere g?re, ?reticiler taraf?ndan ?at? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar?n?n m??terilerine beyan edilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle ?at? konusunda in?aat yapacak ilgili kimse veya kurulu?lar?n malzemelerin yan?c?l?k s?n?flar?na bakarak ve y?netmelik direktiflerine uyarak ?at? malzemelerini se?meleri gerekmektedir. Yang?n y?netmeli?inin bir an ?nce yetkili makamlarca dikkate al?narak gerekli denetimlerin ?at?larda yap?lmas? durumunda yang?n riskinin en aza indirilmesi m?mk?n olabilir.’’dedi.

-15 derecede e�lence keyfi

Etiketler: , , | 1 yorum

Yeni a??lan Torium al??veri? merkezinde, daha ?nce T?rkiye’de bir benzeri olmayan bir yap? var.

Firgo Metalik Firmas?’n?n mekanik taahh?t ekibinin m?hendisli?ini ger?ekle?tirdi?i Snowpark kar pisti, 4 bin metrekarelik bir alanda y?kselen, i?inde k?zakl? t?p kayd?ra??n?n, snowboard ve kayak alanlar?n?n, hatta ma?aralar?n oldu?u, ilgin? bir proje. Bir benzeri Dubai’deki The Mall of Dubai’de bulunan, yakla??k 6 milyon dolara mal olan Snowpark, T?rkiye’nin en b?y?k kar sporlar? merkezi. Projenin m?hendisli?ini yapan Panel Sistem & Frigo Mekanik Firmas?n?n Genel M?d?r? Levent Ayd?n, projeyi “T?rkiye’de ilk kez yap?lmas?n? bir kenara b?rak?n, i?inde bu mekanik i?levlerin olu?u a??s?ndan da ilgi ?ekici” olarak tan?ml?yor.

500 ton su kara d?n???yor
Snowpark’ta kurulan sistemde, toplam 500 tonluk su kullan?larak kar elde ediliyor. Bu miktarda kar elde edilmesi i?in toplamda 1 aya ihtiya? duyulsa da, her gece park kapat?ld?ktan sonra karlar?n bir k?sm? yenileniyor. “500 ton kar?n erimesi gibi bir l?ks?m?z yok” diyen Ayd?n, so?utma sistemi ve kar yapma sistemlerinin ar?za yapmamas? i?in ?nlemler ald?klar?n? belirtiyor. ?rne?in elektrik kesilmesi halinde, al??veri? merkezindeki jenerat?rlerin bir k?sm? sadece Snowpark i?in ?al???yor. Bununla beraber alan?n i?inde s?rekli ?s? kontrolleri yap?l?yor. Ayd?n , “24 saat bu sistemi izliyoruz, hatta gerekirse evden de izleyebiliyoruz. Zeminde buzlu su denilen, 0’?n alt?ndaki su dola??yor. Yine zeminde donmay? engellemek i?in rezistans hatlar? var. T?m alanda havaland?rma ve temiz hava fonksiyonlar? var. Bunlar?n hepsi hem insanlar?n orda rahat e?lenebilmeleri hem de spor yapabilmeleri i?in, hem de orda olu?turulan kar?n zarar g?rmemesi, i?levinin bozulmamas? a??s?ndan gerekli” diyor. Y?ksek k?s?mlarda s?cakl???n eksi 15’i buldu?u parka, mutlaka ?zel k?yafetlerle girilmesi gerekiyor. 350 ki?ilik ayn? anda spor ve e?lence kapasitesi olan Snowpark, m??terilerine yakla??k birer saatlik kullan?m s?releri sunuyor. Fiyatlar, kullan?m s?relerine ve ders almak istenip istenmemesine g?re de?i?iyor. Zaten Snowpark yak?nda ?o?unlu?u kayak hocalar?ndan olu?an bir ekibe devredilecek.

Do?al kardan farks?z
Gerekli k?yafet olduktan sonra sa?l?k a??s?ndan sorun yok. Ayd?n, do?al kar ile pistteki kar aras?nda fark olmad???n? s?yl?yor. “Do?al kar dedi?imiz ?ey, havan?n i?indeki su buhar?n?n belli bir d???k s?cakl?ktaki havayla temas etmesi, yo?unla?mas? akabinde yere kar olarak d???yor. Kar?n olu?mas? i?in gerekli hava ?art?n? ve su buhar?n? sa?l?yoruz. Bu ortam bir araya gelince kar olarak d???yor. Hi?bir ?ey do?al?ndan g?zel olmaz. Ama da?da f?rt?na ??kabilir, sis olabilir, hava birden ?s?nabilir, ya?mur ya?abilir… Burada ise tamamen homojen. S?cakl?k, hava h?z?, kar?n pozisyonu hep sabit. Sizin i?in s?rpriz olabilecek hi?bir ?ey yok.” Snowpark’ta herhangi bir s?n?rlaman?n olmad???n? belirten Ayd?n, “Nas?l ki Uluda?’a herkes ??k?yorsa, buraya da ??kabilir. Ya? s?n?r? ya da sa?l?k sorunlar?, Uluda?’a gitmenizi nas?l engellemiyorsa, burada da engellemiyor.”

1 milyon 350 bineuro'ya villa

Etiketler: , , | 1 yorum

1958 y?l?ndan itibaren foto?raf??l?k sekt?r?nde faaliyet g?steren Yal??nlar Grubu, in?aat sekt?r?ne girdi. Yal??nlar Grubu, 30 Kas?m Sal? g?n? yapt?klar? bir bas?n toplant?s?yla yeni projeleri G?lmahal’i tan?tt?. ?n?aat?na ba?lanan ve 24 ayda teslim edilmesi planlanan G?lmahal’e, yakla??k 40 milyon dolar yat?r?m yap?lmas? planlan?yor.

Yal??nlar’?n B?y?k?ekmece G?l? k?y?s?nda, ye?il bir arazi ?zerinde konumlanan “G?lmahal” projesi, 92.470 metrekarelik bir alanda konumlanan 38 villadan olu?uyor. T?rkiye’nin ?d?ll? mimarlar?ndan Dara K?rm?z?toprak ve G?khan Avc?o?lu imzas?n? ta??yan G?lmahal projesi, ?evre dostu ve enerji tasarrufu sa?layan uygulamalar? ile s?rd?r?lebilir bir proje olarak ?n plana ??k?yor. G?l manzaras?n? g?recek ?ekilde konumlanan villalar, T?rkiye’nin en ?nl? tasar?mc?lar?n?n hayal g?c? ile ?ekillenen 3 farkl? mimariden olu?uyor.

S?rd?r?lebilir ya?am ??z?mleri
G?lmahal, s?rd?r?lebilir bir gelecek i?in do?al kaynaklar?n ak?ll?ca kullan?ld???, d???k karbon sal?m?, enerji verimlili?i, yenilenebilir kaynaklar, ?s? tasarrufu ve geri d?n???m gibi unsurlar g?z ?n?nde bulundurularak, ye?il yap? teknolojilerinin son imkanlar?yla tasarlanm??. ??e e?imli ?zel tasar?m ?at?lar sayesinde, ya?mur sular? i? bah?eden dev sarn?ca toplan?yor. Toplanan sular, ar?t?ld?ktan sonra yeniden kullan?ma veriliyor ve su giderlerinde y?lda % 40 ila 60 tasarruf sa?lan?yor.
Projede bulunan r?zgar t?rbini sayesinde, kendi elektri?ini kendi ?reten G?lmahal’de, elektrik giderlerinde y?lda % 15 ila 30 tasarruf elde ediliyor. Do?algaz?n yang?n, patlama, zehirlenme tehlikelerinin yan? s?ra ?evreye verdi?i zararlar? ?nlemek amac? ile do?algaz yerine elektri?in kullan?ld??? projede, hem zeminden ?s?tma hem de ?flemeli merkezi klima sistemi yer al?yor. Bu sayede ilave olarak %18 enerji tasarrufu sa?lan?yor. Bununla birlikte villalarda bulunan ?at?dan bodrum kata kadar inen i? bah?enin ayd?nl???, t?m villan?n i?ine yay?l?yor. Cephede, ?at?da, temelde, do?rama ve camlarda kullan?lan hesaplanm?? izolasyonu ile ilave % 20 civar?nda enerji tasarrufu sa?layan G?lmahal’de, t?m villa ve ortak alanlar?n elektrik sistemleri de tasarruf ve ihtiya? hesaplar? yap?larak tasarland?. G?lmahal’deki villalar?n dekorasyonunda, villan?n her noktas?n?n ayd?nl?k kalmas?n? sa?layan bir i? bah?e bulunuyor. Villalar, i? bah?e sayesinde en ?st kattan hobi alan? olarak kullan?labilen bodrum kata kadar inerek, bodrum kat?n dahi g?n ?????ndan yararlanmas?n? ve ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor.


?n?aat?n hafriyat? yap?l?rken topra?? araziden ??karmadan tekrar kullan?lmak ?zere G?lmahal s?n?rlar? i?inde depoland??? projede, arsan?n kaliteli tar?m topra?? peyzajda kullan?larak ?evreye duyarl? davran?lm??. Bununla birlikte projede, do?al yap?ya uygun olarak olu?turulan g?letlerde ve ?evrelerinde, bal?klar ve ku?lar da ya??yor.


Villalar?n bodrum kat?nda, iki ki?ilik hizmetli odas?, ?ama??r odas?, kazan dairesi ve her villa sahibinin kendi istek ve zevkine g?re bi?imlendirebilece?i yakla??k 120 – 135 metrekarelik hobi odas? yer al?yor. T?m bunlarla birlikte villalarda iste?e ba?l? olarak asans?r ve k?? bah?esi, g?ne? k?r?c?, mobilya, ???kl? asma tavan, panjur se?enekleri de sunuluyor.


G?lmahal’de t?m villalar?n dekorasyonu T?rkiye’nin ?nl? tasar?mc?lar?ndan Dara K?rm?z?toprak taraf?ndan tasarlanan 5 farkl? dekorasyon tipi olan Klasik – Retro – Modern – Mix&Mach ve Standart se?enekleri ile sunuluyor. Villalar; ithal mutfak ve beyaz e?yalar, havuz, zemin kaplamalar? (mermer ve parke) ve duvar kaplamalar? (do?al mermer), bah?e peyzaj? ve havuz ile, bitmi? bir ?ekilde teslim ediliyor.

Do?a sporlar? ve u?u? dersleri

ClubG?lmahal, hem G?lmahal sakinleri hem de d??ar?dan ziyaret?iler i?in bir sosyal ya?am alan? olarak tasarlanm??. G?lmahal’de restoran, kafe, tenis kul?b?, spa&wellness merkezi, spor salonu, cep sinemas? ve a??k-kapal? y?zme havuzlar? bulunuyor. Ayr?ca do?a sporlar? kul?b?nde de su kaya??, katamaran, windsurf, kano, atv, motocross, mountainbike ve offroad gibi imkanlarla, at binebilece?iniz binicilik merkezlerine, u?u? dersleri alabilece?iniz Hezarfen Havaalan?’na kadar pek ?ok aktivite bulunuyor. Projede toplam 4 tenis kortlu, 1 voleybol, 1 basketbol sahas? ve 1 ?ocuk park? alan? da buluyor.


Projede her villan?n alt?nda 32 adet Fore kaz?k yap?laca?? gibi, havuzlar?n alt?na da 12 adet Fore kaz?k yap?larak binalar?n dayan?kl?l??? art?r?lacak. Her villan?n temel, perde duvar ve fore kaz?k yal?t?mlar?n?n PVC olarak yap?laca?? villalarda, b?ylelikle zeminden rutubet ve su ka?a?? gibi sorunlar engellenmi? olacak.
G?lmahal, Atat?rk Havaalan?’na 20, Hezarfen Havaalan?’na ise 5 dakika mesafede bulunuyor. TEM’e 1 kilometre, E-5’e ise 5 kilometre uzakl?ktaki G?lmahal’den, Maslak ve Levent’e 25 dakikada, Taksim’e ise 30 dakikada ula?mak m?mk?n. Proje d???ndaki ?nemli noktalara sa?lanacak olan ?cretsiz servislerin yan?nda, G?lmahal i?erisinde Club G?lmahal’e ula??m? sa?layacak ak?l? arabalar da bulunacak.

Emlak GYO'nun halka arz i�leminde �n ve kesin talep rekoru k�r�ld�

Halka arz i?leminde 2 Aral?k 2010 tarihindeki finale yakla?an Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerinde, yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?n yo?un ilgisiyle kar??la?arak talep rekoru k?rd?.

29.119 yurti?i yat?r?mc?dan gelen rekor talebin yan? s?ra, bu sene yap?lan t?m halka arz i?lemlerinin ?ok ?zerinde yurtd??? sat??? yap?larak, y?l?n en b?y?k halka arz i?lemine imza atan Emlak Konut GYO, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birini TSKB ve Unicredit Global e? liderli?inde ger?ekle?tiriyor.
Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz etmekte olan Emlak Konut GYO, 8-9 Kas?m 2010 tarihlerindeki ?n talep toplama ve 23-24 Kas?m 2010 tarihleri aras?ndaki kesin talep toplama s?re?lerinde hem yurti?i hem yurtd??? yat?r?mc?n?n rekor ilgisiyle kar??la?t?. Yurti?inde tahsisat?n 4.1 kat?, yurtd???nda 1.5 kat? ve toplamda ise 2.2 kat? talep g?rd?.


29.119 yurti?i yat?r?mc?dan talep gelmesi, Emlak Konut GYO’ya y?l?n rekorunu k?rd?rd?. Ayr?ca, bu y?l yap?lan 19 halka arz i?leminde yurtd??? sat?? oran? ortalama y?zde 18 seviyelerinde kal?rken, Emlak Konut GYO’da %70 olan yurtd??? tahsisat oran? %75’e y?kseltildi. ?ki bu?uk hafta boyunca devam eden Uluslararas? roadshowda 120 yat?r?mc? grubuyla g?r???lerek 92 yat?r?mc?dan talep topland?. Yurtd??? sat??ta b?lge da??l?m?; ?ngiltere’de %28, Avrupa’da %26 Amerika’da %24 ve Ortado?u’da %22 olarak ger?ekle?ti. Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerindeki bu rekor ba?ar?s?yla son 2 y?l?n en b?y?k halka arz i?lemini TSKB ve UniCredit Bank AG global e?liderli?inde ger?ekle?tirmi? oluyor. Ayr?ca, bu talep yo?unlu?u, Emlak Konut GYO’nun halka arz?n?, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birisi yap?yor.


Emlak Konut GYO Genel M?d?r? Murat Kurum, ?n ve kesin talep toplama d?nemlerindeki yo?un ilginin, yat?r?mc?lara verdikleri kurumsal g?venin do?al bir sonucu oldu?unu belirterek ?unlar? s?yledi: “Emlak Konut’un g??l? mali yap?s? ve i? geli?tirme faaliyetlerindeki vizyoner ba?ar?lar?n?n ka??n?lmaz sonucu olan bu ba?ar?l? halka arz s?recinin, gurur veren sonu?lar?n? sizinle payla?maktan mutluluk duyuyorum. Hem ?n talep, hem de kesin talep toplama d?neminde, bize yo?un ilgi g?steren yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?m?za ??kranlar?m? sunuyorum. Yat?r?mc?lar?m?zla kar??l?kl? g?vene dayal? olarak yakalad???m?z bu sinerji, bug?ne kadar yapt???m?z ve sekt?r?m?ze y?n ve h?z veren ba?ar?l? projelerimize yenilerini ekleme ?evki sa?layacak. 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’den t?m d?nyaya duyuraca??m?z gong sesiyle, Emlak Konut GYO i?in ?ok daha iddial? ve verimli bir d?neme merhaba diyece?iz.”


Emlak Konut Y?netim Kurulu Ba?kan? ve TOK? Ba?kan? Erdo?an Bayraktar ise yapt??? a??klamada, Emlak Konut GYO’nun ?ok ba?ar?l? halka arz s?recinin, kendileri kadar T?rk ekonomisi a??s?ndan da b?y?k ?nem ta??d???n? belirterek ??yle konu?tu: “Emlak Konut GYO, 2003 y?l? ba??ndaki de?erini bug?ne kadar ?? kat art?rd?, bu muazzam halka arz ba?ar?s?yla daha da art?racak. Emlak Konut GYO’nun halka arz? sadece bizim de?il, T?rkiye’nin de gururu oldu. 2 Aral?k’ta ?MKB’de ilk ad?m?n? ataca??m?z yeni d?nem, borsaya da derinlik kazand?racak. Talep toplama s?recinde yat?r?mc?larla yakalad???m?z bu sinerji, bizi ?ok daha y?ksek noktalara ta??yacak. Halka arz sonras? Emlak Konut GYO kasas?ndaki para portf?y? 1.052 milyon TL artacak ve bununla birlikte ?stanbul, Ankara, ?zmir ve Bursa ba?ta olmak ?zere T?rkiye’nin t?m ?ehirlerinde modern hayat?n gerektirdi?i donat?larla bezenmi? yeni yerle?im birimleri yeni siteler ?retece?iz.”

Yat?r?mc?lar talep d?neminde kazanmaya ba?lad?
Emlak Konut GYO, 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’de i?lem g?rmeye ba?layacak. Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz eden Emlak Konut GYO, halka arz?nda birim fiyat? 1.70 TL olarak belirledi. Hisselerin y?zde 25’si Yurti?i Bireysel ve Kurumsal, y?zde 75’i ise Yurtd??? Kurumsal Yat?r?mc?lara sat?ld?. Emlak Konut, ?n ve kesin talep toplama s?recinde yat?r?mc?lar?na iskontolu pe?in ?deme te?vikleri sundu. ?n ve kesin talep s?recinde talepte bulunan yat?r?mc?lar, y?zde 2.5 – 5.0 oranlar?nda pe?in ?deme te?vikinden faydaland?lar. Ayr?ca, ?n talepte bulunan yat?r?mc?lardan, kesin talepleri 100 bin TL ve ?zerinde olan yat?r?mc?lar, Emlak Konut GYO’nun ger?ekle?tirdi?i gayrimenkul projelerinden y?zde 5 indirim kazand?lar.

Ba?ar?l? projeler dikkat ?ekiyor
Emlak Konut GYO, 2002 y?l?ndan bu yana sa?lanan ekonomik istikrar?n da etkisiyle, h?zl? bir b?y?me ve y?ksek karl?l?k oran? yakalad?. 6.9 milyar TL’lik portf?y, 4.8 milyar TL’lik net aktif de?erleri, Emlak Konut GYO’nun halka arz s?recindeki en b?y?k avantajlar?n? olu?turuyor. Gayrimenkul sekt?r?n?n belirleyici markalar?ndan biri haline gelen Emlak Konut GYO’nun 2010 y?l?n?n ilk 9 ay? itibar?yla aktif toplam? 5 milyar 733 milyon TL, ?zsermaye b?y?kl??? 2 milyar 296 milyon TL, finansal bor?lar? 1 milyar 281 milyon TL, net sat??? 558 milyon TL, kar? 201 milyon TL seviyesinde. 50 y?l? a?k?n tecr?besi, ortalama 25 y?l deneyime sahip ?st y?netimi, ana hissedar? TOK?’yle olan verimli i?birli?i, Emlak Konut GYO’nun yat?r?mc?ya g?ven veren unsurlar?n?n ba??nda geliyor.
Uygulad??? i? modelleriyle, 2003 y?l?na kadar ?ok say?da ba??ms?z ?nite ?reten Emlak Konut, 2003’ten bu yana 21 bin 47 konuttan olu?an toplam 18 proje tamamlad?. Gayrimenkul portf?y?nde, 20 adet devam eden proje, ihale edilmi? ve projelendirme ?al??malar? devam eden 1.2 milyon metrekare arsa, 4.5 milyon metrekare hen?z ihalendirilmemi? arsa sto?u yer al?yor. My World, Uphill Court, Avrupa Tem Konutlar?, Soyak Mavi?ehir ve Kent Plus gibi tamamlad??? referans projeleriyle de ?ne ??k?yor. Emlak Konut GYO, 2003 y?l?ndan bu yana gelir payla??m? modeliyle yakla??k 15 milyar lira de?erinde i? ihale ederken, bu projelerdeki pay? 4.5 milyar TL oldu. Arsalar, toplam portf?y de?eri i?inde y?zde 67’lik b?l?m? olu?tururken, bu y?zde 67’lik b?l?m?n y?zde 56’s? ise halihaz?rda ihale edildi.”

Konutlarda engeller kalk�yor

Engellilerin evlerinde hayatlar?n? kolayla?t?rman?n yolu, ?o?unlukla kolay ve az masrafl? ??z?mlerden ge?iyor. ?stelik bunlar?n sadece onlara ?zel olmas? da gerekmiyor; engelliler i?in bulunan her ??z?mden, engelsiz insanlar da yararlanabilir. Geni? bir tuvalet, merdiven yerine rampa kullan?lmas?, ya da ula??labilir seviyedeki asans?r tu?lar? gibi…

Eda UTKU
Merdivenlerin ?zerine konacak bir rampa, bebe?inin a?lad???n? duyamayan ebeveynler i?in titre?imli uyar? sistemi, asans?r tu?lar?n?n ?zerinde Braille alfabeli a??klamalar… bu tip basit ??z?mlerle engellilerin evlerindeki hayatlar?n? kolayla?t?rmak m?mk?n.

3 Aral?k, 1992 y?l?ndan beri Birle?mi? Milletler taraf?ndan “International Day of Persons with Disabilities”, yani Uluslar Aras? Engelleri Olan ?nsanlar G?n? olarak kutlan?yor. Ba?bakanl?k ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???’n?n 2002’de yapt??? bir ara?t?rmaya g?re, T?rkiye’de yakla??k olarak 8 milyon engelli var. Kabaca bir tahminde bulunursak; her engelli vatanda??n bir annesi, bir babas? ve bir de karde?i olsa, bu say?y? 3’le ?arpt???m?zda, asl?nda engelliler konusunun ne kadar fazla ki?iyi do?rudan ilgilendirdi?ini daha iyi anlayabiliriz.

“?? m?teahhitlerde bitiyor”
Adem Kuyumcu, Engelsiz Hayat Merkezi’nin ba?kanl???n? yap?yor. Konut al?m? yapmak isteyen engelliler ve aileleri ile, m?tahitlere dan??manl?k hizmeti veren merkez, engellilerin konutlar?nda ya?ad?klar? sorunlar?n giderilebilmesi i?in, konutlar in?aat halindeyken m?teahhitlerle g?r???yor. Kat m?lkiyeti y?netim plan?na “bu binada fiziksel ve zihinsel yetersiz ki?iler, engelliler ve ya?l?lar da ya?ayacakt?r” c?mlesinin konmas? isteniyor. B?ylece konutlarda ya?ayan engellilerin haklar? g?vence alt?na al?nm?? oluyor.

Kuyumcu, engelsiz konut yarat?lmas?nda “i?in m?teahhitlerde bitti?ini” d???n?yor. “M?teahhitler bina yaparken ?unu d???nmeli; bu binada ya?ayan ki?iler, ilerde bir kaza sonucu engelli hale gelebilir. Bu y?zden binalar?n giri?i, basamaks?z bir d?z zemin ?zerinde, asans?re ula?abilecek ?ekilde yap?lmal?. Ayr?ca birka? tane tuvalet yerine, bir tane geni? tuvalet yap?lmas? da bir ??z?m olacakt?r.”

Ortopedik engelliler i?in 90 cm yeterli
Engelliler deyince, akla gelen en b?y?k grup ortopedik engelliler. Onlar?n konutlar?nda rahat ya?amalar? i?in en ?nemli ?artlar?, T?rkiye Sakatlar Derne?i ikinci ba?kan? Ba?ak Soner, ??yle anlat?yor: “Bina giri?leri basamaks?z ve e?iksiz olmal?. ?ayet basamak ve e?ik var ise, rampalar yap?l?rken uluslararas? standartlara uyulmal? ve rastgele e?im verilmemeli. Yer d??emeleri kaygan olmayan ve ?abuk kuruyabilecek malzemelerden se?ilmeli. Dar ve y?ksek merdivenlerden ka??n?lmal?, merdiven yanlar? mutlaka k?pe?teli olmal? ve her iki taraftan da elle kavranabilmeli. Bu sayede baz? engel grubundakiler i?in hem k?lavuz hem de dayanak vazifesi g?r?r. Kap? a??kl?klar? tekerlekli sandalyenin rahatl?kla ge?ebilece?i gibi 85-90 cm geni?li?inde olmal?. B?l?mler aras?na e?ik konmamal?, konacaksa da d???k ve e?imli olmal?. Asans?rlerin i? geni?likleri, tekerlekli sandalyenin rahat?a girebilece?i geni?likte olmal?. Asans?r d??melerine sandalye ?zerinden rahatl?kla ula??labilmeli ve d??meler ?zerinde g?rme engelliler i?in Braille alfabesiyle yaz?lar bulunmal?.”

??itme engelliler i?in ???kl? ve titre?imli uyar?lar
Bir di?er engelli gurubu olan i?itme engelliler, genellikle evlerinde ???kl? ya da titre?imli uyar?lar kullan?yorlar. ??itme Engelliler Derne?i ?stanbul ?ubesi Ba?kan? ?nal ?nel, kap? ve telefon zilini duymad?klar?ndan, bunlara ba?lanan basit bir ???kl? sistem onlara bu konuda yard?mc? oldu?unu s?yl?yor. Evin her yerinde kullan?labilen bu g?stergeler, yatak odalar?nda daha g??l? bir ???k kullan?larak alarm ?eklinde de kullan?labiliyor. Yine alarm g?revi g?ren, yatak titre?im sistemleri de yap?labiliyor. ??itme engelli anneler ve babalar, bebe?in a?lamas? halinde titre?im veren bir uyar? sistemi de kullan?yor. S?z konusu cihaz?n verici ?nitesi, bebek yata??n?n yak?nlar?na konuluyor. Bebek a?lad???nda cihaz sesi tespit ediyor ve kablosuz bir sinyal ile al?c? ?nitenin titremesini sa?l?yor. ?ehirlerdeki ??itme Engelliler Derne?i ?ubelerine ba?vurularak, bu konuda bilgi al?nabiliyor.

Engelliler i?in tasar?mlar
Glo Pillow: ??itme engellilerin i?ine yarayabilecek bu yast?k, kurulan saatten 40 dakika ?nceden itibaren ayd?nlanmaya ba?l?yor. G?ne?in do?u?u gibi, yava? yava? ????? artan bu yast?k, ayn? zamanda daha sa?l?kl? ?ekilde uyan?lmas?n? da sa?l?yor. Ian Walton’?n tasar?m? olan yast?k, 2007’de Time dergisinin “Y?l?n en iyi tasar?mlar?” listesine de girmi?.

Universal Toilet: Japon tasar?mc?lar Changduk Kim ve Youngki Hong’un tasarlad??? “Evrensel Tuvalet”, hem engelliler hem de engelsizler taraf?ndan kullan?labiliyor. Birka? manevrada de?il tek harekette girilebilen tuvalette, ortopedik engellilerin rahat?a oturup kendilerini dayayabilecekleri bir tasar?m kullan?lm??. Engelli ki?inin y?z?n?n d?n?k oldu?u tarafta ayn? zamanda bir de musluk var. B?ylece tek seferde iki i? birden halledilebiliyor. Normal bir tuvalet alan?na s??an bu tuvalet, engelli tuvaletlerinin de sadece 4’te 1’ini kapl?yor.

Moor koltuk: MOSDER’in ge?en y?l d?zenledi?i, 5. Ulusal Ev Mobilyalar? Tasar?m Yar??mas?’nda “Engelliler i?in ev mobilyas?” kategorisinde ikincilik ?d?l? alan bu tasar?m, Ertun? Vatanperver imzas?n? ta??yor. Vatanperver bu tasar?m?n?, “Moor, i?inde bir ortopedik engellinin ihtiya? duyabilece?i t?m fonksiyonlar? bar?nd?r?yor” diye anlat?yor. “Oturma minderlerinin, d?? y?zeyi bambu kam???ndan yap?ld? ve ?zel kuma? kullan?ld?. ?? k?sm?nda ise hava ile ?i?ebilen ?zel kesecikler olacak. Koltuklarda uzun s?re oturuldu?undan, engelli ki?ilerde mantar veya pi?ik gibi sa?l?k sorunlar? olabiliyor. Bu hava kesecikleri kontrol panelinden ayarlan?yor ve oturulan k?sm?n serinlemesi sa?lan?yor. Bas?n? tek tek ayarlan?yor ve ki?inin omurili?inde de rahatl?k sa?l?yor. Koltuk ayn? zamanda y?kselip al?alabiliyor ve rahat hareket etmesi i?in alt?nda tekerlekler var” ?eklinde anlat?yor.

Swift Giysi Dolab?: Bu y?l yap?lan 6. Ulusal Ev Mobilyalar? Tasar?m Yar??mas?’nda 2. mansiyonda ?d?l alan bu tasar?m, Mustafa Emre Olur ve Sevin? Co?kun’un tasar?m?. Tekerlekli sandalye kullan?c?lar?n?n ula?abilece?i ?l??lerde olu?turulan bu dolap, bir ask?l?k b?l?m?, d?rt ?ekmece ve bir raftan olu?uyor.

White Hill al��veri� merkezi nisanda a��lacak

G?ncel , Projeler 29.11.2010, Pazartesi

BEYAZ ?n?aat, ?stanbul Ey?p’?n organize perakende anlam?ndaki ilk yat?r?m?n? ger?ekle?tiriyor.

Ey?p’?n ilk al??veri? merkezi White Hill’i nisan ay?nda a??yor. 15 bin metrekare alana sahip olan White Hill, toplamda 5 kat ?zerine kuruluyor. 50 ma?azan?n yer ald??? al??veri? merkezinde, e?lence alanlar? ve a??k hava sinemas? da bulunacak. Al??veri? merkezinde gelen misafirlerin rahat giri? yapabilmeleri i?in iki ayr? yaya giri?i bulunuyor. A??k ve kapal? olmak ?zere 500 ara?l?k iki ayr? otopark bulunan al??veri? merkezi Atat?rk Bulvar? ile Saya yolu caddesi kesi?imin de yer al?yor. Uzun zamand?r b?lgeye giri? yapmak isteyen 2M Migros da projede yer alacak.


�zocam 11. Yal�t�m Yar��mas� ba�vurular� devam ediyor

?zocam’?n bu sene onbirincisini d?zenledi?i ?niversite ??rencileri Yal?t?m Yar??mas?’n?n ilk ?? finalisti, Prag’da Isover, Saint-Gobain Insulation taraf?ndan ger?ekle?tirilecek Multi Konfor Binalar Yar??mas?’nda ?lkemizi temsil edecek. Ge?en senelerden farkl? olarak bu y?l lisans ve y?ksek lisans ??rencilerinin de kat?labilece?i yar??maya ?u ana kadar 70 ba?vuru yap?ld?.

?zocam taraf?ndan onbirincisi d?zenlenen Yal?t?m Yar??mas?’n?n proje konusu, y?ksek binalarda enerji etkin yap? kavram?na yarat?c? yakla??mlar getirilmesi olacak. Yar??mada Multi Konfor Bina tan?m?na g?re ve pasif ev bile?enleri ile ?ok ama?l? bir kule tasarlanmas? ama?lan?yor.


??renciler, Yal?t?m Yar??mas?’nda A?a?? Manhattan b?lgesinin G?ney Greenwich olarak adland?r?lan k?sm?nda, s?rd?r?lebilir bir g?kdelen tasar?m? ortaya koyacaklar. Yeni yap?lacak kulede; gelece?i ?nceden g?rmek a??s?ndan, Greenwich’te ve A?a?? Manhattan’?n ?? Merkezi B?lgesi’nde farkl? seviyelerdeki s?rd?r?lebilirliklere ula?mak i?in ba?ta gelen projelerden biri olmas? kriteri aranacak.


T?rkiye ve KKTC ?niversitelerinin Mimarl?k, ?n?aat M?hendisli?i ve Makine M?hendisli?i ??rencilerinin kat?labilece?i “?zocam 11. Yal?t?m Yar??mas?’nda” ulusal j?ri; Prof.Dr. Abdurrahman K?l??, Emir Uras, Erkan ?ahmal?, Yr.Do?.Dr. G?lten Manio?lu, Prof.Dr. Mehmet ?al??kan, Sel?uk Avc? ve ?evki Pekin gibi ses yal?t?m?, yang?n g?venli?i, ekolojik binalar ve yap? fizi?i konusunda yetkin ??retim g?revlileri ile uzman mimarlardan olu?uyor. Ba?vurular?n Ekim ay?nda ba?land??? yar??mada, ??renciler projelerini en ge? 1 Nisan 2011’e kadar teslim edecek ve dereceye giren projelerin duyurumu 15 Nisan 2011 tarihinde yap?lacak. Ulusal etapta ilk ?? dereceyi payla?an proje sahipleri, 18-21 May?s 2011 tarihleri aras?nda ?ek Cumhuriyeti’nin ba?kenti Prag’da d?zenlenecek uluslararas? etapta ?lkemizi temsil etme hakk? kazanacak. Ulusal yar??man?n birincisi 6.000 TL, ikincisi 4.000 TL ve ???nc?s? 3.000 TL ile ?d?llendirilecek.