Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

�at�larda tehlike devam ediyor

Etiketler: , , , |

T?rk halk?n?n en k?sa s?rede bilin?lendirilmesi gerekti?ini belirten Ali Osman ?zaydemir, “Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” diye konu?tu.

?yile?tirme ve izolasyon ?al??malar? s?ras?nda tarihi Haydarpa?a Gar?’nda ??kan yang?n, ?at?larda kullan?lan malzemelerde tehlikenin hala devam etti?ini g?steriyor. ?at? malzemelerinin yan?c? ya da kolay alev alabilen ?zelli?e sahip oldu?unu dikkat ?eken Tu?la ve Kiremit Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ali Osman ?zaydemir, “Son Haydarpa?a Tren Gar? yang?n? ?rne?inde g?r?ld??? gibi kullan?lan yan?c? melzemeler g?z?m?z?n ?n?nde yap?lar?n yok olmas?na neden oluyor. Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” dedi. Tarihi binalar ba?ta olmak ?zere hi?bir binan?n yok olmas?n? istemediklerini belirten ?zaydemir, yetkili kurulu?lar? g?reve ?a??rarak bu konuda denetimlerin h?zland?r?lmas?n? talep ettiklerini s?yledi.

‘Yeterli ?zen g?sterilmiyor’
Yang?n Y?netmeli?i’nin ?at?larda yang?n g?venli?ini sa?layan direktifleri i?erdi?ini ve kamu kurulu?lar?n?n yeterli ?zeni g?stermedi?ini ifade eden ?zaydemir, ’’ Denetimsizlik sonucunda, ?at?larda son derece yan?c?, petrol t?revlerinden ?retilmi? bit?ml? ?at? malzemeleri ?zellikle de yine yan?c? olan ah?ap ?at? konstr?ksiyonu ile birlikte kullan?lmaktad?r. Bu durum yang?n y?netmeli?ine g?re ayk?r? bir durumu olu?turmaktad?r. Yine y?netmeliklere g?re, ?reticiler taraf?ndan ?at? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar?n?n m??terilerine beyan edilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle ?at? konusunda in?aat yapacak ilgili kimse veya kurulu?lar?n malzemelerin yan?c?l?k s?n?flar?na bakarak ve y?netmelik direktiflerine uyarak ?at? malzemelerini se?meleri gerekmektedir. Yang?n y?netmeli?inin bir an ?nce yetkili makamlarca dikkate al?narak gerekli denetimlerin ?at?larda yap?lmas? durumunda yang?n riskinin en aza indirilmesi m?mk?n olabilir.’’dedi.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: