Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortas� i�in Ankara'da akademisyenlerle bulu�tu

Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortas? bilincini art?rma ve sigortay? yayg?nla?t?rma ?al??malar? kapsam?nda akademisyenlerle yapt??? toplant?lar?n ikincisini Ankara’da d?zenledi.

Kar amac? g?tmeyen bir kurum olan DASK’?n Y?netim Kurulu Ba?kan? Selamet Yaz?c?’n?n ev sahipli?indeki toplant?da kurum ve Zorunlu Deprem Sigortas? hakk?nda detayl? bilgiler payla??ld?, kurumun ??retim ?yeleriyle nas?l i?birlikleri yapabilece?i konu?uldu. Toplant?ya Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Hacettepe ?niversitesi, Ankara ?niversitesi ve Gazi ?niversitesi’nden deprem ve ilgili alanlarda ?al??ma y?r?ten ??retim ?yeleri kat?ld?. ??retim ?yelerinin sorular?n?n da yan?tland??? toplant?da akademisyenlerden kamuoyuna y?nelik a??klamalar?nda Zorunlu Deprem Sigortas?’n?n ?nemine de?inmeleri ve vatanda?lar? sigortaya te?vik etmeleri istendi.


DASK Y?netim Kurulu Ba?kan? Yaz?c?, toplant?n?n amac?n? ?u s?zlerle anlatt?: “Zorunlu deprem sigortas? sistemini y?r?tmekle sorumlu kurumumuz, depremle ilgili bilin?lendirme ?al??malar?n? da misyonunun bir par?as? olarak g?r?yor. Ancak deprem bilincinin geli?mesi i?in ?n?m?zde kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu toplant?y? organize ederek faaliyetlerimizi ve sonu?lar?n?, deprem konusunda de?erli ?al??malar yapan akademisyenlerimizle payla?mak, onlar?n g?r?? ve ?nerilerini almak istedik. Hepsi kendi alan?nda birer referans olan de?erli ??retim ?yelerimizin Zorunlu Deprem Sigortas?n?n ?neminin anlat?lmas? konusunda ellerinden gelen katk?y? sunacaklar?na inan?yoruz.”


DASK, akademisyenlerle ilk bulu?mas?n? ?stanbul’da ger?ekle?tirmi?ti. Kurum, ?n?m?zdeki d?nemde ?zmir’deki ?niversitelerde ?al??ma y?r?ten akademisyenlerle de bir araya gelmeyi planl?yor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: