Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

D�nyan�n en iyi mimari projesi Varyap Meridian

Etiketler: , , , , |

27 Kas?m’da Londra’da yap?lan 2010 Uluslararas? Gayrimenkul ?d?lleri yar??mas?nda Varyap Meridian, 131 ?lkeyi geride b?rakarak “D?nyan?n En ?yi Mimari Projesi” se?ildi

International Property Award (Uluslararas? Gayrimenkul ?d?lleri) yar??mas?na Avrupa’dan finalist olarak kat?lan Varyap Meridian, ‘D?nyan?n En ?yi Mimari Projesi’ ?d?l?ne lay?k g?r?ld?. Ald??? bu son ?d?lle Varyap Meridian i?in Avrupa’dan 10’uncu ?d?l?n? kazanan ?irketin CEO’su Erdin? Varl?ba?, “131 ?lkeyi geride b?rakarak, d?nyan?n en iyisi se?ildik. Bu bir devrimdir. Gayrimenkul ?ampiyonlar? Ligi’nde finale kald?k ve kupay? ald?k. Bundan sonra d?nya sahnesinde T?rkler var” dedi.

D?nya bas?n?n?n ilgisi
?d?ller, Londra’da Hyde Park Lancaster Hotel’de d?zenlenen t?ren ile sahiplerini bulurken, Varyap Meridian’?n ?d?l?n?, Erdin? Varl?ba? ald?. Varl?ba?, ?d?l? t?m Avrupa’y? temsilen ald?klar?n? vurgulayarak, ??yle konu?tu: “Varyap Meridian t?m d?nyan?n ilgisi ?eken, hem T?rkiye’de gayrimenkul sekt?r?n?n ula?t??? y?ksek geli?me d?zeyini g?steren hem de ?stanbul’un marka de?erine yeni bir de?er katan bir proje oldu. Biz bu ?d?lle gayrimenkulde ?ampiyonlar ligi kupas?n? ald???m?z? d???n?yoruz. ?d?l bizim i?in koymu? oldu?umuz hedeflere ula?man?n mutlulu?unu ifade ediyor. ?? y?l ?nce, yapt???m?z projeyi uluslararas? seviyede konu?ulur hale getirmek hedefiyle yola ??km??t?k.
T?rkiye’de hi?bir gayrimenkul projesi CNN International’de, New York Times’ta, Le Monde’da haber olmad?. Meridian ile ald???m?z bir?ok ?d?l var. Son ald???m?z ?d?l ise hepsini ta?land?rd?. D?nyan?n en iyi mimarisi se?ilmek bizim i?in ?ampiyonlar ligi kupas? oldu, b?y?k bir gurur kayna??.”

Varyap’?n geliri beklentinin ?zerinde
Projenin y?zde 100 prim s?z?yle harekete ge?irildi?ini ve bu hedefe ula??ld???n? ifade eden Erdin? Varl?ba?, “Ba?lang??ta metrekaresi 3 bin TL ile ba?layan konutlar bug?n 6.750 TL’ye kadar y?kseldi. Teslime kadar 8.500 TL’yi yakalayaca??n? d???n?yoruz. Kule k?sm?nda ise 10 bin TL’ye ??kabilir.” dedi. Di?er yandan ilk kez Meridian Projesi ile m?lk y?netim hizmetlerini de buradaki i?letme firmas?n?n sa?layaca??n? belirten Varl?ba?, “Varyap yapt??? konutu sat?p, projeden ??kmayacak. Bu ?ok ?nemli. Burada piyasa yap?c? biz olaca??z. Fiyat rayi?lerini biz belirleyece?iz. Bu b?lgede emlak??lar fiyatlarla istedi?i gibi oynayabiliyorlar. Dolay?s?yla biz projeye d??ar?dan emlak?? girmesine izin vermeyece?iz” ?eklinde a??klama yapt?. Projenin uluslararas? ?d?ller almas?n?n ister istemez ilgi ?ekti?ini ifade eden Varl?ba? “Dolay?s?yla projede yabanc?lar?n pay? y?zde 2’ler civar?nda. ABD, Dubai, ?ngiltere, Rusya, Japonya’dan m??terilerimiz var” dedi. Bug?ne kadar 3.2 milyar TL de?erinde proje ?rettiklerini belirten Varl?ba?, “Biz Meridian’da 777 milyon lira gelir beklerken bug?n geldi?imiz noktada 1 milyar liraya zaten yakla?m?? durumday?z” dedi.

Necef Stadyumu’na teklif verdik
Seyrantepe’de yap?m? s?ren T?rk Telekom Arena stadyumunun bitme a?amas?nda oldu?unu ve bu nedenle yurtd???ndan teklifler almaya ba?lad?klar?n?n alt?n? ?izen Erdin? Varl?ba? “Katar, Irak, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Brezilya gibi ?lkelerden teklif al?yoruz. ?lk somut ad?m? Irak’ta at?yoruz. Kuzey Irak’ta Necef Stadyumu i?in teklif haz?rlad?k. Umuyorum ki aral?k sonuna kadar sonu?lanm?? olacak. Biz bu alandaki uzmanl???m?z? d?nyaya da ta??mak istiyoruz. Amac?m?z bu alanda da k?resel bir oyuncu olmak. Yurtd???ndaki m?teahhitlik hizmetlerinde de ?n?m?zdeki y?l itibariyle zaten bu ad?m? ataca??z. Hedef belirledi?imiz ?lkeler ?ngiltere. Asya da olabilir” dedi.

Ata?ehir’e d?nya ?ap?nda yeni proje
Varyap’?n 2011 i?in Ata?ehir’de yeni bir proje haz?rl??? i?inde oldu?u bilgisini veren Erdin? Varl?ba?, d?nya ?ap?nda bir proje olaca??n? belirtti. Varl?ba?, tan?t?m?n? d?nyan?n ?e?itli ?ehirlerinde ger?ekle?tireceklerini, ?stanbul’a olan ilginin daha da artaca??n? anlatt?. Yeni projenin hen?z erken safhalarda oldu?unu belirten Varl?ba?, tasar?m?n? 2011 Haziran aylar?na do?ru tamamlamay? hedeflediklerini bildirdi. Projenin 100 bin metrekareyle ?stanbul’un en de?erli arsalar?ndan biri ?zerine yap?laca??n? ifade eden Varl?ba? “Proje AVM, rezidans, ofis ve otel olmak ?zere 4 fonksiyonu da bir arada bar?nd?ran ger?ek bir kentsel tasar?m harikas? olacak” dedi. Varl?ba?, projenin mimarisi i?in a??lan yar??maya 6 firman?n davet edildi?ini, Varyap’?n yeni projesinde de Meridian’de oldu?u gibi RMJM ile ?al??aca??n? bildirdi.

Grand Tower’da 3 haftada y?zde 55 sat??
Kas?m ba??nda lansman? yap?lan T?rkiye’nin ilk ye?il g?kdeleni 61 katl? Varyap Grand Tower’da, 3 haftal?k s?re?te, dairelerin y?zde 55 i sat?ld?. Yo?un talep dolay?s? ile randevulu sat?? yap?lan proje, T?rkiye’nin yeni simge binalar?ndan olmaya aday. 61 katla T?rkiye’nin en y?ksek binas? olan bina, y?ksek teknoloji ile in?a ediliyor. Varyap Meridian’?n, 61 katla T?rkiye’nin ilk ye?il g?kdeleni olan Varyap Grand Tower’daki dairelerin y?zde 80’inde, 5-24 metrekare aras?nda de?i?en b?y?kl?kte kat bah?eleri bulunuyor. 38 terasl? dairenin yer ald??? Varyap Grand Tower’da, teras b?y?kl?kleri 4–65 metrekare aras?nda de?i?iyor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: