Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

6 T�rk m�teahhit Irak'a el ele gitti, 11.2 milyar dolara 600 bin ki�ilik ‘Sadr'� k

Etiketler: , , , , , |

Irak’ta d?n yap?lan 11.28 milyar dolarl?k 75 bin konut ihalesini T?rk m?teahhitleri kazand?. Irak’?n Sadr B?lgesi’nde 600 bin ki?ilik kentin yap?m? i?in 5 ?irket ?at?s? alt?nda T?rk Grubu ?? Ortakl???’n? kuran 6 m?teahhit, T?rkiye’nin 1 y?lda ger?ekle?tirdi?i yurtd??? taahh?t i?inin yar?s?n? tek bir proje ile ger?ekle?tirecek.

Nilg?n KARATA?
IRAK’ta Ba?dat yak?nlar?n kurulacak olan Yeni Sadr Kenti’nin ihalesini T?rk m?teahhitleri kazand?. Irak merkezi h?k?metince kar??lanacak 11.28 milyar dolarl?k b?y?kl??? ile d?nyan?n say?l? projelerinden olacak Yeni Sadr Kenti i?in 6 T?rk m?teahhiti bir araya geldi. Ko?o?lu Tarma?, Kur ?n?aat, Kazova, Ulusol-??kaya olarak 5 e?it ortakl? T?rk ?irketler Grubu’nu kuran 6 m?teahhit, d?nyan?n de?i?ik ?lkelerinden onlarca grubun ilgilendi?i ihaleyi kazanan taraf oldu.

52 firmadan 13’? yeterli
Ba?dat Belediye Ba?kanl???’nda d?n yap?lan ihale ile Ba?dat’?n Sadr B?lgesindeki yakla??k 500-600 bin? ki?ilik bir nuf?s? i?in modern bir ?ehir yap?m? acile yerle?ime a??lmas? planlan?yor. Toplam 75 bin konutluk modern bir ?ehrin kurulmas?n?n planlanan ve finansmani Irak merkezi h?k?metince kar??lanacak olan proje ile d?nyan?n ?e?itli ?lkelerinden 52 grup ba?vurdu. Ancak bu gruplardan sadece 13 tanesi yeterlilik alabildi.

?halede sadece 4 firma ?al??t?
Ancak ihaleye ikisi ?ran’dan, biri Tayland-Irak ortakl??? olmak ?zere se?ilen 4 firmadan biri de T?rk ?irketler Grubu oldu. ?ok say?da firman?n ilgi g?sterdi?i bu ihalede sadece 4 firman?n yar??mas?? projenin b?y?kl??? ve zorlu?u etkili oldu. Konutun yan? s?ra sosyal tesisler, camiler, okullar gibi bir kentte olmas? gereken pek ?ok binan?n yap?m?n? i?eren proje i?in T?rk ?irketler Grubu, 3 ay boyunca yo?un bir ?al??man?n sonucunda teklifini yeti?tirebildi.

Proje i?in 30 mimar ?al??t?
Yeni Sadr Kenti’nin projesi i?in Y?ksek Mimar Necdet K?rhan Yaz?c?’n?n ba??nda oldu?u NKY Mimarl?k’a ba?l? 30 mimar ?al??t?. Projenin etkinli?i kadar T?rk ?irketler Grubu’nun sundu?u teklif de etkili oldu. ?ranl? Arkanayd’?n 11.5 milyar dolar, Tayland’l? MTV ile Irakl? Mivan ortakl???n?n 14.3 milyar dolar, ?ranl? Dasht Shayan Tosee ile Kaysun ortakl???n?n da 17.9 milyar dolar teklif etti?i proje i?in T?rk ?irketler Grubu’nun 11 milyar 285 milyon dolar teklif vermesi yar??? kazanmalar?n?n bir nedeni oldu.

47.5 ayda teslim edilecek
?hale ?artnamesine g?re, bu dev projeyi ?stnenen T?rk ?irketler Grubu, 75 bin konutu i?eren dev projeyi 47.5 ayda (yakla??k 4 y?l) teslim etmesi gerekiyor. Halen 5 milyar dolarl?k ?dene?inin haz?r oldu?u a??klanan projeye ba?lamak i?in gerekli onay?n ??kmas?n? bekliyor ve arsan?n tahsis edilmesini bekliyor. Irak h?k?metinin kesin karar?n? ise 10 g?n i?inde a??klamas? bekleniyor.

T?rk ?irketler Grubu’nda kimler var

Tarma? Ltd.: ?zlem Sevilmi?
Ko?o?lu ?n?aat: ??kr? Ko?o?lu
Kur ?n?aat: Kemal Tankal
Kazova ?n?aat: Mustafa Demir
Ulubol Ltd: Murat Elibol / ??kaya A.?: Yusuf Kaya

Y?zlerce firman?n bir y?lda yapt??? b?y?kl?kte bir i?

YAPILAN de?erlendirmelere g?re, Hintli ve ?inli ?irketlerin projelerini yeti?tirememeleri de T?rk m?teahhitlerin, ihaleyi bu fiyata almalar?nda etkili oldu. Aksi durumda 11.2 milyar dolarl?k fiyat?n ?ok daha a?a?? inmesinin g?ndeme gelece?i s?ylenirken, 11.2 milyar dolarl?k rakam sadece T?rk m?teahhitleri a??s?ndan de?il, d?nya taahh?t sekt?r? a??s?ndan b?y?k bir rakam olarak kabul ediliyor. T?rk in?aat ?irketlerinin yurtd???nda ?stlendikleri y?ll?k 20-22 milyar dolarl?k taahh?t tutar? ile de kar??la?t?r?nca projenin b?y?kl??? ortaya ??k?yor. ?halenin ard?ndan, “Y?zlerce T?rk firmas?n?n bir y?lda ?stlendi?i i?, bir tek projeyle ?stlenildi. T?rk firmalar?n?n yurtd???nda tek kalemde ald?klar? en b?y?k proje” yorumu yap?ld?.?

22 bin ki?i ?al??acak 7 bini T?rkiye’den gidecek

YAPILAN fizibiliteye g?re, Sadr Kenti projesinin yap?m i?inde ?al??acak 22 bin ki?iden, 7 bin i??i ve teknik eleman?n ?al??acak. Ayr?ca 7-8 milyar dolarl?k in?aat malzemesi, ?imento,? makine ve te?hizat ile 200 civar?nda in?aat, mekanik ve elektrik tesisat? alt y?klenicisi, lojistik ensturumanlar ile Beton Santralleri, T?nel Kal?plar, ?e?itli in?aat makinelerinin temin edilmesi g?ndeme gelecek. Bu a??dan yeni Sadr Kenti Projesi, sadece 6 T?rk firmas? a??s?ndan de?il, bu firmalarla ?al??abilecek di?er firmalar a??s?ndan da b?y?k ?nem ta??yor.

Sadr B?lgesi’ne Trabzon kadar bir kent kurulacak

IRAK’?n ba?kenti Ba?dat’ta ?ii n?fusun ve ?ii lider Mukteda el Sadr’?n b?lgesi olarak bilinen Sadr’da, sava??n izlerini silecek olan proje Trabzon b?y?kl???nde bir kentin yeniden kurulmas? anlam?na geliyor. Yakla??k 600 bin ki?inin ya?amas? planlanan Sadr i?in ayr?lan 11.2 milyar dolar ise, 4-5 tane bo?az k?pr?s?n?n maliyetine denk d???yor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: