Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Konut sat��lar� b��ak gibi kesildi

Etiketler: , , |

Konut kredisi stoklar?ndaki art??a kar??n, y?l?n ???nc? ?eyre?inde konut sat??lar? ciddi bir ?ekilde azald?. Ge?en y?l?n ay?n d?nemine oranla sat??lardaki daralma y?zde 25'i ge?ti.

DD Mortgage Genel M?d?r? Murat Aysan, bu y?l?n 3. ?eyre?inde, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re konut sat??lar?n?n y?zde 25,21 oran?nda daralmas?yla ilgili AA muhabirine yapt??? a??klamada, konut finansman? taraf?ndaki hareketlili?in devam etti?ini ancak al?c?lar?n ekonomik ?alkant? nedeniyle al?m kararlar?n? ertelemi? g?z?kt?klerini belirtti.

Bu daralman?n kendisini gelecek y?l?n ilk ?eyre?inde b?y?meye b?rakaca??n? d???nd?klerini ifade eden Aysan, “Bu d????? ge?ici bir sonu? olarak g?r?yoruz” dedi.

2009 y?l?nda konut fiyatlar?nda ortalama y?zde 12 ile y?zde 15 aras?nda d???? oldu?una i?aret eden Aysan, bu sene kay?plar?n yar?s?n?n yerine kondu?unu, son bir ka? ayda yap?lan de?erlemelerde konut fiyatlar?n?n yukar? do?ru gitti?ini g?rd?klerini s?yledi.

Aysan, “Fiyatlar?n 2008'deki seviyesine gelece?i zaman?, gelecek senenin ilk ?eyre?inin sonu olarak g?r?yoruz. Konut fiyatlar?nda yukar? do?ru hareket olacak” dedi.


Ramazan'?n A?ustos'un bir k?sm?na denk gelmesinin y?l?n ???nc? ?eyrek verilerini olumsuz etkiledi?ine i?aret eden Aysan, ?unlar? kaydetti:

“Orada aktivite ister istemez daral?yor, yaz tatili de var. ?zellikle eyl?l?n sonundan itibaren ba?layan ivmenin ekim-kas?m-aral?kta ge?en sene ile kar??la?t?r?ld???nda ?ok daha pozitif ??kaca??na eminim. Referandumun y?zde 1-2 etkisi olabilir ama esas itibariyle orada d?nemsel sonu? var. Ramazan ve yaz tatilinin birle?mesi ve bunlar?n tatil s?resini uzatmas? bence daralmada bir miktar etkili oldu. Biz bu ?eyrekte bir miktar daralma bekliyorduk, bunun y?zde 10-12 aras?nda kalaca??n? d???n?yorduk, daralma neredeyse bekledi?imizin iki kat? ??kt?.”

BEL?RS?ZL???N GET?RD??? R?SK

Teknik Yap? Holding Ba?kan? ve ?stanbul ?n?aat??lar Derne?i (?NDER) Genel Ba?kan? Nazmi Durbakay?m da 3. ?eyrekte konut sat??lar?ndaki daralman?n 3 temel sebebi bulundu?unu, bunlardan birinci nedenin referandum, ikinci nedenin yaz tatili, ???nc? nedenin ise Ramazan ay?n?n bu d?neme isabet etmesi oldu?unu belirtti.

?n?aat sekt?r?nde sat??lar?n en d???k oldu?u d?nemin yaz d?nemi oldu?unu ifade eden Durbakay?m, bununla birlikte Ramazan ay?n?n da bu d?neme rastlamas?n?n, konut sat??lar?n?n tamamen azalmas?na neden oldu?unu s?yledi.

Durbakay?m, “As?l ?nemli nedeni ise referandumdur. Yine bilindi?i gibi referandum ve genel se?imler gibi kritik siyasal d?nemlerde, konut sekt?r?ndeki sat??lar, s?z konusu se?im veya oylamalardan biri iki ay ?nce ve bir iki ay sonra olmak ?zere olduk?a durgun bir d?neme girer. ?nsanlar, mevcut siyasal ve ekonomik ?artlarda bir de?i?iklik olma olas?l???na kar?? risk almak istemezler. Bu se?imde de risk almad?lar” dedi.

12 Eyl?l referandumu sonras?nda gerek yeni projelerin ba?lamas?, gerekse mevcut projelerdeki haz?r konutlar?n sat???na y?nelik kampanyalar?n eski h?z?na kavu?tu?unu ifade eden Durbakay?m, “Belirsizlik perdesinin kalkmas?, okullar?n a??lmas? ve tatilcilerin ?ehre d?nmesi ile birlikte sekt?rdeki konut sat??lar?, b?y?k bir ivme kazanm??t?r. Buna ba?l? olarak y?l?n son ?eyre?indeki konut sat??lar?n?n bir ?nceki ?eyre?e ve ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re en az y?zde 10 ile y?zde 20 aras?nda art?? g?sterece?ine inan?yorum” diye konu?tu.

“YAKIN B?R S?RE ???NDE P?YASA A?ILIR D?YEMEY?Z”

?stanbul Emlak Komisyoncular? Odas? Ba?kan? Sabri Ate? ise 12 Eyl?l referandumundan ?nce t?keticilerin beklemeye ge?ti?ini, referandumun arkas?ndan se?im tarihinin a??klanmas? ve in?aat malzemelerine yap?lan zamm?n da vatanda?? beklemeye itti?ini ifade etti.

Ate?, “Bekleme se?im sonuna kadar devam eder. Se?ime kadar hi? kimse kolay kolay al?m yapmayacak. Hemen yak?n bir s?re i?inde piyasa a??l?r da diyemeyiz. Vatanda? beklemeye ge?ti” ?eklinde konu?tu.
?

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: