Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

-15 derecede e�lence keyfi

Etiketler: , , |

Yeni a??lan Torium al??veri? merkezinde, daha ?nce T?rkiye’de bir benzeri olmayan bir yap? var.

Firgo Metalik Firmas?’n?n mekanik taahh?t ekibinin m?hendisli?ini ger?ekle?tirdi?i Snowpark kar pisti, 4 bin metrekarelik bir alanda y?kselen, i?inde k?zakl? t?p kayd?ra??n?n, snowboard ve kayak alanlar?n?n, hatta ma?aralar?n oldu?u, ilgin? bir proje. Bir benzeri Dubai’deki The Mall of Dubai’de bulunan, yakla??k 6 milyon dolara mal olan Snowpark, T?rkiye’nin en b?y?k kar sporlar? merkezi. Projenin m?hendisli?ini yapan Panel Sistem & Frigo Mekanik Firmas?n?n Genel M?d?r? Levent Ayd?n, projeyi “T?rkiye’de ilk kez yap?lmas?n? bir kenara b?rak?n, i?inde bu mekanik i?levlerin olu?u a??s?ndan da ilgi ?ekici” olarak tan?ml?yor.

500 ton su kara d?n???yor
Snowpark’ta kurulan sistemde, toplam 500 tonluk su kullan?larak kar elde ediliyor. Bu miktarda kar elde edilmesi i?in toplamda 1 aya ihtiya? duyulsa da, her gece park kapat?ld?ktan sonra karlar?n bir k?sm? yenileniyor. “500 ton kar?n erimesi gibi bir l?ks?m?z yok” diyen Ayd?n, so?utma sistemi ve kar yapma sistemlerinin ar?za yapmamas? i?in ?nlemler ald?klar?n? belirtiyor. ?rne?in elektrik kesilmesi halinde, al??veri? merkezindeki jenerat?rlerin bir k?sm? sadece Snowpark i?in ?al???yor. Bununla beraber alan?n i?inde s?rekli ?s? kontrolleri yap?l?yor. Ayd?n , “24 saat bu sistemi izliyoruz, hatta gerekirse evden de izleyebiliyoruz. Zeminde buzlu su denilen, 0’?n alt?ndaki su dola??yor. Yine zeminde donmay? engellemek i?in rezistans hatlar? var. T?m alanda havaland?rma ve temiz hava fonksiyonlar? var. Bunlar?n hepsi hem insanlar?n orda rahat e?lenebilmeleri hem de spor yapabilmeleri i?in, hem de orda olu?turulan kar?n zarar g?rmemesi, i?levinin bozulmamas? a??s?ndan gerekli” diyor. Y?ksek k?s?mlarda s?cakl???n eksi 15’i buldu?u parka, mutlaka ?zel k?yafetlerle girilmesi gerekiyor. 350 ki?ilik ayn? anda spor ve e?lence kapasitesi olan Snowpark, m??terilerine yakla??k birer saatlik kullan?m s?releri sunuyor. Fiyatlar, kullan?m s?relerine ve ders almak istenip istenmemesine g?re de?i?iyor. Zaten Snowpark yak?nda ?o?unlu?u kayak hocalar?ndan olu?an bir ekibe devredilecek.

Do?al kardan farks?z
Gerekli k?yafet olduktan sonra sa?l?k a??s?ndan sorun yok. Ayd?n, do?al kar ile pistteki kar aras?nda fark olmad???n? s?yl?yor. “Do?al kar dedi?imiz ?ey, havan?n i?indeki su buhar?n?n belli bir d???k s?cakl?ktaki havayla temas etmesi, yo?unla?mas? akabinde yere kar olarak d???yor. Kar?n olu?mas? i?in gerekli hava ?art?n? ve su buhar?n? sa?l?yoruz. Bu ortam bir araya gelince kar olarak d???yor. Hi?bir ?ey do?al?ndan g?zel olmaz. Ama da?da f?rt?na ??kabilir, sis olabilir, hava birden ?s?nabilir, ya?mur ya?abilir… Burada ise tamamen homojen. S?cakl?k, hava h?z?, kar?n pozisyonu hep sabit. Sizin i?in s?rpriz olabilecek hi?bir ?ey yok.” Snowpark’ta herhangi bir s?n?rlaman?n olmad???n? belirten Ayd?n, “Nas?l ki Uluda?’a herkes ??k?yorsa, buraya da ??kabilir. Ya? s?n?r? ya da sa?l?k sorunlar?, Uluda?’a gitmenizi nas?l engellemiyorsa, burada da engellemiyor.”

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

1 yorum:

çerkezköy satılık daire dedi ki...

soğuk bir eğlence keyfi olmuş :)