Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Atakent, Elite City ile yeni bir yakla��m kazanacak

Etiketler: , , , |

Anadolu yakas?nda ger?ekle?tirdi?i projelerle ad?ndan s?z ettiren ?ua ?n?aat ve Emlak GYO Avrupa yakas?nda ‘Elite City’ adl? projesini hayat ge?irdi. Halkal?-Atakent’te y?kselecek olan proje, minimalist ve modern mimarisiyle dikkat ?ekiyor. Elite City’de 61 ile 190 metrekare aras?nda de?i?en daireler, metrekaresi 2.000 TL’den ba?layan fiyatlarla sat??a sunulacak.

Miray NEVZAT?

Porselenle kapl? d?? cepheler

600 konuttan olu?an Elite City’de 1+1’den 4+1’e kadar farkl? daire se?enekleri bulunuyor. ?? mimari ?al??malar?n?n ?ema Mimarl?k taraf?ndan yap?lan projede, hemen her dairenin mutfak cephesinde bir k?? bah?esi bulunuyor. Konvansiyonel sistemle yap?lan proje, porselenle kapl? d?? cephelerin yan? s?ra Frans?z balkonlar?yla ilgi ?ekiyor.

Profesyonel bir ekiple ?al??t?klar?n? s?yleyen ?ua ?n?aat Y?netim Kurulu Ba?kan? Nimetullah Kaya, ‘Elite City projesinde amac?m?z beklenenin aksine, k???k metrajl?, t?nel kal?p ve araziye serpi?tirilmi?, g?ne? / y?n hesab? yap?lmam??, ticari esasl? bir proje de?il, geni?, ferah, nitelikli, dikeyde yap?lanman?n yan?nda az kat? yap? se?ene?ine de cevap veren, ayn? zamanda bir rezidans konforuna sahip, sosyal donat?s? ve ye?il alan oran? ile dikkat ?eken, b?lgede ya?l? ve ?ocuklara en ?st seviyede hitap eden tek projeye imza atmakt?.’dedi.

Mimar Adnan Kazmao?lu taraf?ndan mimari tasar?m? yap?lan Elite City, 4,8,20 ve 30 katl? binalardan olu?uyor. G?ne? ve y?n hesab?na g?re olu?turulan proje, dairelerin maksimum oranda g?ne? ?????ndan yararlanmas?n? ama?l?yor.

Pe?inat 2011’de

Vak?fbank ve ING bankas?yla birlikte finansman modeli olu?turan ?ua ?n?aat, 10 y?la kadar taksit imk?n? sa?l?yor. Metrekaresi 2 bin TL’den ba?layan daireler i?in talep edilen pe?inat Nisan 2011’de ?deniyor. Daire sahibi olmak isteyenlere finansman kolayl??? sa?layan Elite City, bir y?l i?erisinde en az y?zde 25.2, y?l i?erisinde ise y?zde 60 kazand?raca?? tahmin ediliyor.


Kesintisiz enerji

Trafo Mimarl?k taraf?ndan peyzaj tasar?m? ve ?evre d?zenlemesi yap?lan Elite City’de 7’den 70’e herkese uygun bir sosyal alan bulunuyor. Y?r?y?? ve bisiklet parkurlar?, dinlenme alanlar?n?n yan? s?ra kapal? y?zme havuzu, fitness center, T?rk hamam?, sauna gibi kapal? sosyal tesisler bulunuyor. ?e?itli al??veri? birimlerine sahip olan Elite City’de ayr?ca kre? hizmeti veren Kids Club’?n da bulunmas? aileler i?in avantaj sa?l?yor. Y?zde 89’u ye?il alan olan projede, ara?lar site alt?na konumland?r?lan kapal? otoparka park ediliyor. Site i?erisinde ara? trafi?ine izin verilmeyen Elite City’de kameral? izleme sistemiyle g?venlik sa?lan?yor. Projenin ortak alanlar?nda uygulanan kesintisiz enerji ile site sakinlerine kolayl?k sa?lan?yor. ?ki ?niversite dan??manl???nda yap?lan Elite City’de binalar son deprem y?netmeli?i ve uluslar aras? standartlar g?z ?n?ne al?narak yap?ld?.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: