Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

M�jdat Gezen, “Bir tatl� huzuru” Kalam��'ta al�yor

Etiketler: , , , , |

?nl? tiyatro oyuncusu M?jdat Gezen Kalam??’taki evinin kap?lar?n? hurriyetemlak.com’a a?t?. ?stanbul Anadolu yakas?n?n nezih semtlerinden biri olan Kalam??’ta, hayat arkada?? Leyla Gezen ve yard?mc?s?yla m?tevaz? bir ya?am s?rd?ren Gezen, evini deniz g?rd??? i?in tercih etti?ini s?yledi.

Evren KOTO?LU

50 y?l? a?k?n bir s?redir televizyon ve tiyatro sahnelerinde g?rmeye al??t???m?z M?jdat Gezen, “?ark?lara konu olan Kalam??’?n? ger?ekten kendine ?zg? bir dinginli?i ve sakinli?i var. Yo?un i? temposundan sonra eve gelince genelde huzur bulmak istiyorum. Oturdu?um apartman ??kmaz sokakta. Dolay?s?yla ne bir sat?c? ge?er ne de trafik olur. Pek g?r?lt?l? bir sokak olmamas?ndan ve evim denizi g?rd???nden dolay? uzun s?redir burada oturuyorum” dedi.

M?jdat Gezen?evini? hurriyetemlak.com'a a?t? - Foto / Galeri??

K?pekler evimin ger?ek sahipleri

Sanat d?nyas?n?n renkli simalar?ndan M?jdat Gezen’i evinde ziyaret ettik. Evinde besledi?i 4 k?pe?iyle bizi kar??layan Gezen “Apartman?n bah?esinde 2 tane daha k?pe?im var. Eskiden 3 tane k?pe?imiz vard?. E?im Leyla Han?m sokakta g?rd??? bir k?pe?i ?ok sevmi? ve eve getirmi?. E?imle birlikte k?pekleri ger?ekten ?ok seviyoruz. Bu evimizi de k?peklerimize g?re dizayn ettik. Sonu?ta bizler bu evde kirac?y?z, onlar ise evin ger?ek sahipleri ”dedi.? Evine gelen misafirlerini a??rlamaktan memnuniyet duydu?unu s?yleyen Gezen “ Evime genelde akrabalar?m gelir. Ancak sanat camias?ndan da sa?olsunlar bizi yaln?z b?rakmazlar. Mesela merhum Cenk Koray ?ok s?k gelirdi. Sava? Din?er, Mustafa Alabora, ?evket ?oruh en s?k ziyaret eden dostlar?m?n ba??nda yer al?r. Dostlar?m?n yan? s?ra mezun etti?im hatta halen okulumda okuyan ??rencilerim de gelirler.”

E?imle birlikte 3 boyutlu T.V. izliyoruz

“Evde M?jdat Gezen nas?l biridir” sorusuna ?nl? oyuncu “Evde genelde yo?un i? temposu ve seyahatlerden dolay? ev i?lerine vakit ay?ram?yorum. Vaktimin tamam?n? e?imle birlikte 3 boyutlu televizyonumuzun kar??s?nda belgesel ve vizyon filmlerini izleyerek ge?iriyorum. Televizyonda tart??ma ve programlar?n? ve haber b?ltenlerini izliyorum. ” dedi.

Maske ve t?ts?

Maskelerin ?yk?leri e?li?inde; t?ts? kokusu da??l?yor ve M?jdat Gezen anlatmaya ba?l?yor. “ 1970 y?l?ndan bu yana d?nyan?n d?rt bir k??esinde toplad???m maskeleri salonumun en g?zel yerinde sergiliyorum. Bunlar?n her birinin benim i?in ?nemi ve yeri ayr?. Aralar?nda yak?n ?evremdeki dostlar?m?n da hediyesi olan maskeler var.? Bakt?k?a b?y?k bir keyif al?yorum.”

“?at-?ut” sesleri e?li?inde oyun yaz?yor

Salonun bir di?er k??esinde g?rd???m?z daktiloya ise M?jdat Bey ?ok ilgin? bir yan?t veriyor “Bu g?rd???n?z ?ok eski bir daktilo. Hemen hemen t?m yaz??malar?m? bu daktiloyla yazar?m. Ge?ti?imiz d?nemlerde elektrikli daktiloya ge?meye karar verdim. Hemen gittim ald?m. Yazmaya ba?lad?m ama o eski daktilodan ald???m “?at-?ut” sesini ve daktilo havas?n? alamad???m i?in iade ettim. G?n?m?z teknolojisi olan bilgisayar evimizde 3-4 tane var ama hi? kullanm?yorum. Bu Daktiloda ?u anda izledi?iniz tiyatro oyunlar?n? sat?rlara d?k?yorum”

?d?llerimle gurur duyuyorum

Salonunun vitrinindeki ?d?lleri sordu?umuz M?jdat Gezen Antalya Film Festivali’nde verilen “Sanatta Sosyal Sorumluluk” ?d?l? ve Birle?mi? Milletler ?ocuklara Yard?m Fonu (UNICEF) UNICEF’den ald???? “?yiniyet El?isi” ?d?l?n? unutamad???n? ve kendisini ?ok duyguland?rd???n? dile getirdi. “ Bu El?ilikte yaln?z de?ilim.? Y?ld?z Kenter, Ay?e Kulin ve bu y?l bize kat?lan T?rkan ?oray ile say?m?z? 4’e ??kard?k” dedi.

“K?y?n en ak?ll? delisiyim”

M?jdat Gezen en son rol ald??? “Memlekette Demokrasi Var” adl? filmiyle ilgili ?unlar? s?yledi. “Bu filmde ben, “k?y?n en ak?ll? delisi” rol?n? oynuyorum. Adnan Menderes’i kurtarmaya ?al??an bir deliyim. Keyif alarak oynad???m filme ilgi b?y?k, bu da beni ?ok mutlu ediyor. Kal?c? ve nitelikli oldu?una inand???m i?in bu filmde rol ald?m. Filmin ?ekimleri yakla??k 1 ay s?rd?. 21 g?n Silivri’de 1 haftada ?stanbul’dayd?k.”

Ge?mi? d?nemde kendine ait bir teknesinin oldu?unu fakat sanat okulu a?mak i?in teknesini satt???n? s?yleyen M?jdat Gezen,” Sanat merkezimizde; tiyatro ve dallar?n?n yan? s?ra klasik gitar e?itimi, Pop, T?rk Halk M?zi?i, T?rk Sanat M?zi?i, Yazarl?k gibi e?itimler veriliyor. Ayr?ca U?ur D?ndar ile birlikte hayata ge?irece?imiz “Televizyon Okulu” nu ocak ay?nda bas?na duyuraca??z. Bu Televizyon okulunda g?n?m?z?n g?r?nt?leme teknolojisi olan 3 boyutlu kameralarla birlikte ?ekim teknikleri, sahne arkas? ve ?n? olmak ?zere bir?ok dalda ve bran?ta e?itimler verilecek.”

M?jdat Gezen Sanat Merkezi, 2 bin kay?tl? ??renci ?stanbul Ziverbey merkez olmak ?zere, Ankara, Bursa Beyo?lu’nda e?itimlerini s?rd?r?yor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: