Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Dumankaya 400 milyon TL'lik 4 yeni projeye ba�layacak

Dumankaya ?n?aat, 2010 y?l?nda in?aat?na ba?lad??? Dumankaya Lobi, Adres, Modern ve Cadde projelerinin ard?ndan, y?l? 376 home ofisi bar?nd?ran be?inci projesi Dumankaya Flex Kurtk?y’le kapatmaya haz?rlan?yor.

Bu y?l i?erisinde ba?lad?klar? projelerin toplam de?erinin 325 milyon TL’ye ula?t???n? s?yleyen Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi U?ur Dumankaya, “2011’in ilk 6 ay?nda, toplam de?eri 400 milyon dolar olan 4 yeni proje ba?lataca??z. 2010’u y?zde 30 b?y?me ile kapat?yoruz. ?n?m?zdeki y?l hedefimiz y?zde 50’nin de ?zerinde b?y?mek” dedi.

Ayd?nl?’da 3 proje
U?ur Dumankaya, “Tuzla Ayd?nl? Gizlibah?e b?lgesinde 3 yeni projemiz var. Villa Gizlibah?e Projesi ile oturum ve yat?r?m ama?l? olmak ?zere toplam 3 projemiz olacak. Ayr?ca Bah?e?ehir b?lgesinde Dumankaya Modern’in yan?nda sat?n ald???m?z arsada toplamda 1.500 konutluk projemizi de devreye almay? planl?yoruz. Bunlar 2011’in ilk 6 ay? i?in lansman?n? yapaca??m?z 4 proje” dedi.
Dumankaya Flex’teki 40 ile 60 metrekare aras?ndaki st?dyo home officelerin fiyatlar?n?n 84 bin ile 147 TL, 60 ile 86 metrekare aras?ndaki 1+1’lerin ise 128 bin 186 bin TL oldu?unu belirten U?ur Dumankaya, 90 ile 154 metrekare aras? 2+1 home officelerin fiyatlar?n?n ise 185 bin ile 393 bin aras?nda oldu?unu ifade etti.

Evle i? aras? 3 saniye
Serbest ?al??man?n yeni bir trend olarak ortaya ??kt???n? anlatan Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi Ali Dumankaya ise “Pe?inats?z ?deme sistemini projenin ba?lang?c?ndan itibaren uygulamaya ald?k. Taksitler ayl?k 839 liradan ba?l?yor. ?lk ara ?deme 2012’de yap?lacak. 2013 A?ustos’ta projeyi teslim edece?iz. Evle ofisin aras?n? ?? saniyeye indirdik” diye konu?tu. Ali Dumankaya, “Flex ak?ll? ev teknolojisinin ?evreye duyarl? bir anlay??la harmanland??? ?zel bir proje. Dumankaya Flex Kurtk?y Leed sertifikas?na aday olan bir projedi” diye konu?tu.

Se?im, sekt?r? etkilemez

GAYR?MENKUL sekt?r?n?n ?n?m?zdeki y?l yap?lacak olan se?imlerden etkilenmeyece?ini ifade eden Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi U?ur Dumankaya, “B?t?n gayrimenkul ?irketler yeni projeler i?in ?al???yor. Referandum sonu?lar?na bak?ld???nda yerli ve yabanc? kamuoyunda T?rkiye’de tek partili d?neminin devam edece?i fikri hakim. Bu nedenle se?im ?ok b?y?k bir risk te?kil etmiyor. Ama biz yine ‘temkinli iyimselik’ ?apkas?yla ve T?rkiye ekonomisinin daha iyiye gidece?ine inanarak ?al??malar?m?za devam ediyoruz” dedi.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

1 yorum:

Sinan dedi ki...

I believe Rudy de Haas (Murphy) has room in his museum at the moment - why not apply?

I bet Kinect will not be magical either.

sesli sohbet - kaliteli sohbet could have made sohbet et - kameralı sohbet magical if they wanted to, they could have hired a man in a turtleneck to give a magical presentation and BAM... a islami sohbet - bedava chat Event (maybe a mirc sohbet product too, who knows.)

video izle would have been much cheaper to cet too. No wonder cinsellik sohbet overtaking chat, chat kanalları dini sohbet end mynet- sohbet kanalları know where NOT to spend their money. chat siteleri - sohbet odaları - cinsel sohbet - mirc - mirc indir - mirc - turkce mirc - muhabbet