Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Asmal�'da d�kkan fiyatlar� u�tu

Etiketler: , , |

Gece hayat?n?n en pop?ler merkezlerinden biri haline gelen Beyo?lu’nun Asmal?mescit Mahallesi, yat?r?mc?lar?n ilgi oda?? oldu. Mert ?iller’den, Erdal Acar’a, Bayram Aslan’dan yabanc? fonlara kadar bir?ok yat?r?mc? semtte yat?r?m yap?yor. Kafe, restoran ve e?lence merkezleriyle me?hur semtte, sat?l?k ve kiral?k d?kkanlar kap???yor. D?kkanlar?n kiral?k fiyatlar? 15 bin dolara, sat?l?k fiyatlar? ise 3.5 milyon dolara kadar ??k?yor.

Kafeleri, restoranlar? ve e?len mekanlar?yla son d?nemlerde gece hayat?n?n en pop?ler merkezlerinden biri haline gelen Beyo?lu’nun Asmal?mescit Mahallesi, yerli ve yabanc? yat?r?mc?lar?n ak?na u?ruyor.
Semtte yat?r?m yapan ?nl?ler aras?nda eski ba?bakan Tansu ?iller’in o?lu Mert ?iller var. Asmal?mescit Caddesi’nin hemen alt?ndaki Me?rutiyet Caddesi’nde ?? tane oteli bulunan Mert ?iller’in Asmal?mescit-Minare Sokak’ta ise Hardal adl? bir gece kul?b? var. En son 10 milyon dolara ?nka adl? bir oteli sat?n alan ?iller, iki bloktan olu?an bu otelin Asmal?mescit’te bakan arka k?sm?n? ise Hardal adl? bir gece kul?b?ne ?evirmi?ti. ?iller semtte en b?y?k yat?r?m? ise orta?? U?ur Karabay?r’la ?n?m?zdeki y?l yapacak. Ortaklar Asmal?mescit’te, Jurnal Sokak’ta 5 tane pub, restoran ve e?lence mekan? a?maya haz?rlan?yor.
Asmal? Mescit’te en son yat?r?ma soyunan ?nl?lerden biri de ?ark?c? Rafet El Roman. Eski bir apartman dairesini 850 bin dolara alan ?nl? ?ark?c? restorasyonun ard?ndan buraya ta??nacak.

?arm?kl?lar bina ald?
Konu?ulanlara bak?l?rsa ?arm?kl? Ailesi de Asmal? Mescit’in cazibesine kap?lan yat?r?mc?lar aras?nda. ?arm?kl?lar?n semtte bir-ka? bina sat?n ald??? belirtiliyor.
?ngiliz fon bina topluyor…
?ngiltere merkezli Eastern European Property Fund Limited (EEPFL) dE semtte bina topluyor. Beyo?lu’nda Eski Markiz Pasaj?, Nil Pasaj?, Ravouna Apartman?, M?s?r Apartman? i?inde ?ok say?da ofis sat?n alan ?irket, semtte 4 bina sat?n alm??t?.

Erdal Acar’?n yat?r?m?
??adam? Erdal Acar ve orta?? Ayhan Kurt Asmal?mescit’te yak?n bir zamanda Palazzo Donizetti ald? butik bir otel a?t?. 75 milyon dolara mal olan otel 84 odal? ve 110 yatakl?. Otelde 6 da suit oda bulunuyor. Butik otel zinciri a?aca??n? belirten Acar, Taksim, Beykoz, Gayrettepe ve Bak?rk?y'de ?n anla?ma yaparak arazi ald?klar?n? ve 100 yatak ?st?nde butik oteller in?a edeceklerini ifade etmi?ti. Asmal?mescit’in iyice prim yapmas? ?zerine ellerindeki gayrimenkulleri de?erlendirerek, otel ya da rezidansa d?n??t?ren yat?r?mc?lar da var.

??DA? rezidans yap?yor
Demir ?elik sekt?r?n?n dev firmalar?ndan ??DA?’?n sahibi Bayram Yusuf Aslan, Asmal?mescit Caddesi ?zerinde kendisine ait olan eski bir binay? l?ks bir rezidansa d?n??t?r?yor. Binan?n sa? taraf?nda me?hur Yakup-2 meyhanesi solunda ise tarihi Donizetti Apartman? bulunuyor. 280 metrekare oturum alan?na sahip olan bina, bodrum dahil yedi kattan olu?uyor. ?lk iki kat? l?ks bir restoran olacak binan?n di?er d?rt kat?nda ise sekiz adet rezdans dairesi yer alacak. Yakla??k 4 milyon dolara mal olmas? beklenen projenin bu y?l?n sonunda hayata ge?ece?i belirtildi.
Asmal?mescit Caddesi ?zerinde kendisine ait bo? bir alan? de?erlendiren Beyo?lu Ohannes G?m??yan Ermeni Kilisesi Vakf? ise, buraya otel yap?yor. 5 kat imar izni bulunan 150 metrekare b?y?kl?kteki bina, butik otel olacak. Vakf?n buray? rezidans olarak da de?erlendirebilece?i belirtiliyor.

Fiyatlar ?i?ti
Emlak fiyatlar?n?n son bir y?lda y?zde 25 artt???n? belirten Flash Emlak’tan Ali Uyan, fiyatlar?n ?i?ti?ini belirtiyor. “Al?c?lar y?ksek fiyatlar s?yl?yor. Aray?p soran ?ok ki?i var ama ger?ek al?c?lar bu fiyatlara itibar g?stermiyorlar. Sat?c?lar da fiyat indirmek zorunda kal?yorlar” diyor.
Semtte g?sterilen talebe kar??n, arz?n yetersiz oldu?unu s?yleyen Uyan, “Do?ru d?r?st sat?l?k ve kiral?k yer kalmad???n?, m?lk sahiplerinin de ellerindekini kolay kolay satmak istemedi?ini ifade ediyor.
Semtin ?ok g?r?lt?l? bir hale geldi?ini s?yleyen Ali Uyan, “Buna ra?men sat?l?k ve kiral?k yer arayan pek ?ok ki?i var. ?zellikle yazar-?izer, ressam, oyuncu kesiminden olanlar ilgi g?steriyor” diyor.?
Beyo?lu Emlak’tan ?erif ?nal ise butik otel a?mak, rezidans yapmak isteyen yat?r?mc?lar?n yo?un talebiyle kar??la?t?klar?n? dile getiriyor. “Butik otel a?mak isteyenlerin g?z? burada. 300 metrekareden ba?lay?p bin metrekare oturumu olan eski bina ar?yorlar” diyor. ?nal’?n anlatt???na g?re e?lence mekan?, restoran ve bar a?mak isteyenler de sat?l?k ve kiral?k yer i?in kap?s?n? ?al?yor. ?nal da talebe kar??n sat?l?k ya da kiral?k yer olmamas?ndan ?ikayet ediyor. “S?n?rl? say?da bina var. Sat?lanlar da kap???l?yor” diyor.

Jurnal, Sofyal? en pop?ler sokaklar
Semtte Jurnal, Sofyal? ve Babylon’un oldu?u ?ehbender Sokak talebin en yo?un oldu?u yer. Asmal?mescit’te 55-60 metrekare 1+1 dairelerin kiral?k fiyat? 700-800 TL, 120-140 metrekare olan 2+1’ler bin 500-2 bin TL, 150-160 metrekare 3+1’ler 2 bin 750-3 bin TL civar?nda.
Sat?l?k daire fiyatlar? ??yle: 1+1’ler 150-200 bin TL, 2+1’ler 320-350 bin Euro, 3+1’ler 400-500 bin Euro’dan ba?lay?p 750-800 bin Euro’ya kadar ??kabiliyor. Ara sokaklarda ise bu rakamlar biraz daha d???yor.

Hava ve devir paras? el yak?yor
E?lence mekanlar?, restoran, kafe, barlar?n yo?un olarak yer ald??? semtte, d?kkanlar?n kiral?k fiyatlar? ?ok y?ksek. Bu nedenle d?kkan sahipleri ellerindeki m?lkleri satmak yerine kiralama yoluna gidiyorlar. 30 metrekare b?y?kl?kteki bir d?kkan?n ayl?k kiras? 2-3 bin TL’den ba?lay?p 130-140 metrekare b?y?kl?kte olanlarda 10-15 bin? dolara kadar ??k?yor. Semte en k???k d?kkan?n hava paras? ise 200-300 TL civar?nda. D?kkanlar?n devir paralar? da el yak?yor. ?rne?in ayl?k kiras? 2-3 bin TL olan 30 metrekare bir d?kkan?n devir paras? 100 bin TL civar?nda. Sat?l?k pek fazla d?kkan yok ama olanlar?n fiyat? da bir hayli y?ksek. ?rne?in 60 metrekare oturumlu ?? katl? bir d?kkan?n sat?l?k fiyat? 850 bin dolar. 100-120 metrekare 5-6 katl? bir i?yerinin sat?l?k fiyat? 2.5-3.5 milyon dolar aras?nda de?i?iyor.
?

D?kkana yat?r?m ?ok karl??
Talep nedeniyle d?kkanlar?n olduk?a ra?bet g?rd???n? belirten emlak??lar, Asmal? Mescit’te yat?r?m yapacaklara “d?kkana yat?r?m yap?n” ?a?r?s?nda bulunuyor.
Ali Uyan “D?kkan kiralar? ?ok y?ksek. S?n?rl? say?da da m?lk var. Fiyatlar hi?bir zaman burada d??mez. D?kkana yat?r?m yapmak ?ok karl?” diyor. ?erif ?nal, daire sat?n almay? d???nenlere ise, “Semtte g?r?lt?den durulmuyor. Evlerde oturmak ?ok zor. Daire almak ?ok mant?kl? de?il” diyor.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: