Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Yal� al�rken ve satarken bunlara dikkat edin

Etiketler: , , , |

Turyap Emlak’tan Ulvi ?zcan, yal? al?m sat?m?nda dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyar?yor.

Bo?az’da bir yal? sahibi olmak, herkesin hayalidir. Ancak hem yal?lar al?n?rken, hem de sat?l?rken dikkat edilmesi gereken ?ok ?nemli noktalar var. Nadiren ve gizlice el de?i?tiren yal?lar?n al?m sat?m?nda, en ?nemli iki konu acele edilmemesi ve birka? uzman?n g?r???ne ba?vurulmas?.

Yal? al?rken her t?rl? belgeyi isteyin
Yal? al?n?rken dikkat edilmesi gereken ?eylerin ba??nda, yal?n?n mimarisi ve tarihi ile ilgili bilgi edinilmesi geliyor. Tarihi yap?larda ya?anan olaylar ve eski sahipleriyle ilgili ara?t?rma yap?lmas? ve bunlar?n belgelerinin bulunmas? ?ok ?nemli. Bununla beraber di?er resmi belgeler de incelenmeli. Yal?n?n projesi, K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu’nun binayla ilgili kararlar?, ?ap, Roperli Kroki gibi belgeler, ilerde bir s?rprizle kar??la?maman?z a??s?ndan ?nem ta??yor.

Bir di?er yap?lmas? gereken ?ey de, yal?lar ve tarihi yap?lar konusunda uzman olan, SPK lisansl? en az iki firmadan, birbirlerinden haberleri olmadan ?al??acak ?ekilde, gerek?eli ve emsaller g?sterilerek de?erleme raporu al?nmas?. Bu sayede elinizdeki raporlar?n g?venilirli?i de kesinle?mi? olur. Buldu?unuz bir yal?yla ilgili, Bo?az’da i? yapan bir mimar?n g?r???n? almak da faydal? olacakt?r.

Beraber ?al??aca??n?z emlak dan??man?na, almak istedi?iniz bir yal?da olmas?n? istedi?iniz veya istemedi?iniz ?zellikleri belirtmeniz son derece yararl? olacakt?r. Ayr?ca bu konuda size yard?mc? olacak dan??man?n, yal?lar konusunda uzmanla?m?? olmas? ?ok ?nemli. Ayr?ca sat??la birden ?ok emlak firmas?ndan ziyade tek bir firman?n ilgilenmesi ve internet, gazete ilan?, vb. mecralara ilan vermesi, takip a??s?ndan daha sa?l?kl?d?r. Ayr?ca aktif pazarlama ile ilgilenen firmadan belli aral?klarla rapor istenmeli. Raporda ilan i?in kimlerin arad???, kimlerin ziyaret etti?i, ziyaret?ilerin olumlu – olumsuz beyanlar? ve pazarlama sorumlusunun kendi kanaatine mutlaka yer verilmeli.


Sat?? s?recinde acele etmeyin
Sat?? konusunda da deneyim ve uzmanl?k ?n planda olmal?. Bo?azi?i yal? piyasas? ile ilgili deneyim sahibi bir emlak dan??man? ara?t?r?lmal?. Dan??man?n?za kararla?t?r?lan ve s?resi belli bir zaman i?inde (6 ay – 9 ay, vb.) tek yetkili oldu?u belirtilmeli, ba?ka bir emlak firmas?ndan veya sahibinden gelen t?m bilgiler bu dan??mana aktar?lmal?, gereksiz zaman kayb? ve bilgi kirlili?ine izin verilmemeli. Pazarl?k s?recine ge?ildi?inde, emlak dan??man? mutlaka “m?zakereci” olarak kullan?lmal? ve onun uzmanl???ndan yararlan?lmal?d?r. Bunlarla beraber sat?? s?recinde acele etmemekte de fayda var. Binaya iyi bak?lmas? ve g?z?n?z?n arkada kalmamas? a??s?ndan bu konuya ?zellikle dikkat edilmesi gerekir.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: