Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Konut kredilerinde patlama

Etiketler: , , |

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
Krediler , Mortgage 02.12.2010, Per?embe

?n?aat Malzemesi Sanayicileri Derne?i’nin (?MSAD) yay?nlad??? ayl?k in?aat sekt?r? de?erlendirme raporunda, in?aat sekt?r?ndeki geli?meler anlat?l?yor. Raporda ayn? zamanda, konut kredilerinde 2009 y?l?n?n ortas?nda ba?layan patlamaya da dikkat ?ekiliyor.

Raporda, in?aat sekt?r?n?n 2010 y?l?n?n ???nc? ?eyre?inde ivmelendi?i ve maliyetlerde art?? ya?and???ndan bahsediliyor. Bunda da m?teahhitlik sekt?r?n?n b?y?k proje yat?r?mlar?n? s?rd?rmesinin etkili oldu?u s?ylenerek, “son kullan?c?n?n ‘istenen al?mlar?’ ger?ekle?tirmemesine kar??n sekt?r?n hareketli kalmas?n? sa?lam??t?r” ifadesine yer veriliyor. Rapor ??yle devam ediyor: “Bununla birlikte konut in?a ettirme, alma olas?l???nda meydana gelen art?? dikkat ?ekicidir. Fiyatlar ?zerinde yukar? y?nl? bask? yaratan bir ba?ka unsur emtia fiyatlar?d?r. ?zellikle 2010 y?l?n?n ???nc? ?eyre?inde emtia fiyatlar?nda meydana gelen art?? in?aat malzemesi fiyatlar?n? da yukar? ?ekmi?tir. ?n?aat malzemesi fiyatlar?nda 2010’un ???nc? ?eyre?inde bir ?nceki ?eyre?e g?re %2,24, bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re ise %5,78 oran?nda kaydedilen art???n temelinde bu unsur de?erlendirilebilir.”
Raporda, Merkez Bankas?’n?n g?sterge faizlerde bor?lanma oran?n? %1’e ?ekmesinin de in?aat sekt?r? ?zerinde etkili oldu?u belirtiliyor. “Tahvil faizinin %7,5 deste?ini zorlamas? da faizlerin dip yapt??? g?r???ne a??rl?k kazand?rm??t?r” denilen raporda, bunun sonucunda in?aata yat?r?m yapma e?iliminin de artt??? s?yleniyor. Buna g?re Eyl?l ay?nda konut alma/in?a ettirme ihtimali % 9,76’l?k art?? g?sterdi.

Konut kredilerinin pay? %50’ye ula?t?
Konut kredisi kullan?mlar?na dikkat ?ekilen raporda, “Konut kredileri 2004 y?l?nda yapt??? patlamaya benzer bir patlamay? 2009 May?s ay?ndan beri ger?ekle?tirmektedir. Buna g?re konut kredileri Kas?m ay?nda 54 milyar TL d?zeyine ula?m??t?r.” Deniyor.
Raporda, konut kredilerinin genel krediler i?indeki pay?ndan da bahsediliyor. Buna g?re konut kredilerinin genel krediler i?indeki pay? 2004 y?l?nda %20’nin alt?ndayken, h?zl? bir ??k??la %50 d?zeyine yakla?t?. Raporda, konuya ili?kin kullan?lan ifadeler ??yle: “Bu noktada vade yap?s?ndaki se?icilik de dikkat ?ekmektedir. Faizlerin dipte oldu?u g?r???n?n etkili olmas? nedeniyle k?sa vadeli kredi kullan?mlar?nda d???? ya?an?rken, 5-10 y?ll?k kredi kullan?m?n?n artt??? g?r?lmektedir. Yani t?ketici mevcut kredi faizlerini uzun vade i?in kullanmak istemektedir. Bu durum t?keticinin daha sa?l?kl? bir finansman modeli kurgulad???n? g?stermektedir. Bununla birlikte kredilerdeki kontrols?z bir art???n ekonomi ?zerinde uzun vadede risk olu?turabilece?i unutulmamal?d?r.”


Kaynak : H?rriyet Emlak Yasam Ekiif (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: