Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Ciner Talimhane'de otel a�acak

Etiketler: , , |

Taksim-Talimhane’de d?rt y?ld?zl? bir oteli bulunan Turgay Ciner, b?lgede yeni bir otel daha a?maya haz?rlan?yor. Talimhane’de iki eski binay? sat?n alan Ciner, y?karak yerine d?rt y?ld?zl? otel yapacak. Ciner, b?lgede yak?n zamanda ??kmas? beklenen 1/1000’lik imar planlar?n?n ard?ndan in?aata ba?layacak

Kezban GEBETA?
Ciner Holding’in patronu Turgay Ciner, otelcilik sekt?r?ndeki yat?r?mlar?na bir yenisini daha eklemeye haz?rlan?yor. Lares Park ismiyle Antalya’da be? ve Taksim-Talimhane’de d?rt y?ld?zl? iki oteli bulunan Ciner, Talimhane b?lgesinde d?rt y?ld?zl? bir otel daha a?acak.
Talimhane’de eski iki binay? sat?n alan Ciner, y?karak yerine otel yapacak. Ciner’in sat?n ald??? binalardan biri Abd?lhak Hamit Caddesi ?zerinde, 26 kap? numaral? apartman. 6 katl? olan bina 300 metrekare oturumlu. ??rendi?imize g?re Ciner, buray? yakla??k 3 y?l ?nce alm??. Di?eri ise Abd?lhak Hamit Caddesi’nin hemen arkas?nda yer alan ?ehit Muhtar Bey Caddesi’nde, 31 kap? numaral? apartman. Yine 6 katl? olan bu bina ise 220 metrekare oturumlu. Bu binay? ise k?sa bir s?re ?nce alm??. Bu bina, Ciner’in faaliyette olan Lares Park Oteli’nin hemen ?apraz?nda bulunuyor. Her iki bina bo? bir vaziyette bekliyor. Ciner bu iki binay? birle?tirip yerine otel yapacak.

Binalar? 7-8 milyon dolara ald?
Ciner’in binalar? ka?a ald??? konusunda s?ylentiler muhtelif. B?lgeyi tan?yan bir yetkili, Ciner’in her bir binaya en fazla 7-8 milyon dolar gibi bir rakam verdi?ini belirtiyor.
??rendi?imize g?re Ciner, otel in?aat?na ba?lamak i?in uzun zamand?r imar izninin ??kmas?n? bekliyor. Hemen bir parantez a?makta fayda var: 4720 say?l? kanun gere?i Beyo?lu ?evresi kentsel sit alan? kategorisinde(Talimhane’de buna dahil). 1/5 bin ?l?ekli Naz?m ?mar Plan?’n?n haz?rland??? b?lgede, uzun zamand?r 1/binlik ?mar Uygulama Plan?’n?n ??kmas? bekleniyor. ?u an bu planlar ??kmad??? i?in s?f?rdan in?aat yapacaklara izin verilmiyor. Sadece tarihi nitelikte binalar?n, An?tlar Y?ksek Kurulu’ndan izin al?narak in?aat? yap?labiliyor. Ya da ?ok daha ?nceden plan ve projeleri belirlenmi? binalar i?in ruhsat al?nabiliyor.?

2011’de in?aata ba?layacak
??rendi?imize g?re Turgay Ciner, sat?n ald??? binalar basit nitelikteki eski binalar oldu?undan imar izni alabilmesi i?in 1/binlik imar planlan?n ??kmas?n? bekliyor. Peki yeni imar plan? ne zaman ??kacak? Beyo?lu Belediyesi imar b?l?m?nden ??rendi?imize g?re yeni imar plan?n?n eli kula??nda; yetkililer, ocak ay?nda yeni planlar?n? ??kabilece?ini belirtiyorlar. ??rendi?imize g?re Ciner, imar plan?n?n ??kmas?n?n ard?ndan ?n?m?zdeki y?l?n ba??nda otel in?aat?na ba?layacak.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: