Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

1 milyon 350 bineuro'ya villa

Etiketler: , , |

1958 y?l?ndan itibaren foto?raf??l?k sekt?r?nde faaliyet g?steren Yal??nlar Grubu, in?aat sekt?r?ne girdi. Yal??nlar Grubu, 30 Kas?m Sal? g?n? yapt?klar? bir bas?n toplant?s?yla yeni projeleri G?lmahal’i tan?tt?. ?n?aat?na ba?lanan ve 24 ayda teslim edilmesi planlanan G?lmahal’e, yakla??k 40 milyon dolar yat?r?m yap?lmas? planlan?yor.

Yal??nlar’?n B?y?k?ekmece G?l? k?y?s?nda, ye?il bir arazi ?zerinde konumlanan “G?lmahal” projesi, 92.470 metrekarelik bir alanda konumlanan 38 villadan olu?uyor. T?rkiye’nin ?d?ll? mimarlar?ndan Dara K?rm?z?toprak ve G?khan Avc?o?lu imzas?n? ta??yan G?lmahal projesi, ?evre dostu ve enerji tasarrufu sa?layan uygulamalar? ile s?rd?r?lebilir bir proje olarak ?n plana ??k?yor. G?l manzaras?n? g?recek ?ekilde konumlanan villalar, T?rkiye’nin en ?nl? tasar?mc?lar?n?n hayal g?c? ile ?ekillenen 3 farkl? mimariden olu?uyor.

S?rd?r?lebilir ya?am ??z?mleri
G?lmahal, s?rd?r?lebilir bir gelecek i?in do?al kaynaklar?n ak?ll?ca kullan?ld???, d???k karbon sal?m?, enerji verimlili?i, yenilenebilir kaynaklar, ?s? tasarrufu ve geri d?n???m gibi unsurlar g?z ?n?nde bulundurularak, ye?il yap? teknolojilerinin son imkanlar?yla tasarlanm??. ??e e?imli ?zel tasar?m ?at?lar sayesinde, ya?mur sular? i? bah?eden dev sarn?ca toplan?yor. Toplanan sular, ar?t?ld?ktan sonra yeniden kullan?ma veriliyor ve su giderlerinde y?lda % 40 ila 60 tasarruf sa?lan?yor.
Projede bulunan r?zgar t?rbini sayesinde, kendi elektri?ini kendi ?reten G?lmahal’de, elektrik giderlerinde y?lda % 15 ila 30 tasarruf elde ediliyor. Do?algaz?n yang?n, patlama, zehirlenme tehlikelerinin yan? s?ra ?evreye verdi?i zararlar? ?nlemek amac? ile do?algaz yerine elektri?in kullan?ld??? projede, hem zeminden ?s?tma hem de ?flemeli merkezi klima sistemi yer al?yor. Bu sayede ilave olarak %18 enerji tasarrufu sa?lan?yor. Bununla birlikte villalarda bulunan ?at?dan bodrum kata kadar inen i? bah?enin ayd?nl???, t?m villan?n i?ine yay?l?yor. Cephede, ?at?da, temelde, do?rama ve camlarda kullan?lan hesaplanm?? izolasyonu ile ilave % 20 civar?nda enerji tasarrufu sa?layan G?lmahal’de, t?m villa ve ortak alanlar?n elektrik sistemleri de tasarruf ve ihtiya? hesaplar? yap?larak tasarland?. G?lmahal’deki villalar?n dekorasyonunda, villan?n her noktas?n?n ayd?nl?k kalmas?n? sa?layan bir i? bah?e bulunuyor. Villalar, i? bah?e sayesinde en ?st kattan hobi alan? olarak kullan?labilen bodrum kata kadar inerek, bodrum kat?n dahi g?n ?????ndan yararlanmas?n? ve ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor.


?n?aat?n hafriyat? yap?l?rken topra?? araziden ??karmadan tekrar kullan?lmak ?zere G?lmahal s?n?rlar? i?inde depoland??? projede, arsan?n kaliteli tar?m topra?? peyzajda kullan?larak ?evreye duyarl? davran?lm??. Bununla birlikte projede, do?al yap?ya uygun olarak olu?turulan g?letlerde ve ?evrelerinde, bal?klar ve ku?lar da ya??yor.


Villalar?n bodrum kat?nda, iki ki?ilik hizmetli odas?, ?ama??r odas?, kazan dairesi ve her villa sahibinin kendi istek ve zevkine g?re bi?imlendirebilece?i yakla??k 120 – 135 metrekarelik hobi odas? yer al?yor. T?m bunlarla birlikte villalarda iste?e ba?l? olarak asans?r ve k?? bah?esi, g?ne? k?r?c?, mobilya, ???kl? asma tavan, panjur se?enekleri de sunuluyor.


G?lmahal’de t?m villalar?n dekorasyonu T?rkiye’nin ?nl? tasar?mc?lar?ndan Dara K?rm?z?toprak taraf?ndan tasarlanan 5 farkl? dekorasyon tipi olan Klasik – Retro – Modern – Mix&Mach ve Standart se?enekleri ile sunuluyor. Villalar; ithal mutfak ve beyaz e?yalar, havuz, zemin kaplamalar? (mermer ve parke) ve duvar kaplamalar? (do?al mermer), bah?e peyzaj? ve havuz ile, bitmi? bir ?ekilde teslim ediliyor.

Do?a sporlar? ve u?u? dersleri

ClubG?lmahal, hem G?lmahal sakinleri hem de d??ar?dan ziyaret?iler i?in bir sosyal ya?am alan? olarak tasarlanm??. G?lmahal’de restoran, kafe, tenis kul?b?, spa&wellness merkezi, spor salonu, cep sinemas? ve a??k-kapal? y?zme havuzlar? bulunuyor. Ayr?ca do?a sporlar? kul?b?nde de su kaya??, katamaran, windsurf, kano, atv, motocross, mountainbike ve offroad gibi imkanlarla, at binebilece?iniz binicilik merkezlerine, u?u? dersleri alabilece?iniz Hezarfen Havaalan?’na kadar pek ?ok aktivite bulunuyor. Projede toplam 4 tenis kortlu, 1 voleybol, 1 basketbol sahas? ve 1 ?ocuk park? alan? da buluyor.


Projede her villan?n alt?nda 32 adet Fore kaz?k yap?laca?? gibi, havuzlar?n alt?na da 12 adet Fore kaz?k yap?larak binalar?n dayan?kl?l??? art?r?lacak. Her villan?n temel, perde duvar ve fore kaz?k yal?t?mlar?n?n PVC olarak yap?laca?? villalarda, b?ylelikle zeminden rutubet ve su ka?a?? gibi sorunlar engellenmi? olacak.
G?lmahal, Atat?rk Havaalan?’na 20, Hezarfen Havaalan?’na ise 5 dakika mesafede bulunuyor. TEM’e 1 kilometre, E-5’e ise 5 kilometre uzakl?ktaki G?lmahal’den, Maslak ve Levent’e 25 dakikada, Taksim’e ise 30 dakikada ula?mak m?mk?n. Proje d???ndaki ?nemli noktalara sa?lanacak olan ?cretsiz servislerin yan?nda, G?lmahal i?erisinde Club G?lmahal’e ula??m? sa?layacak ak?l? arabalar da bulunacak.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book