Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Do�algazda tasarruf devri

Etiketler: , , |

K?? art?k iyice kap?m?zda. Do?algaz faturalar? y?z?nden evlerde battaniyelerle oturmaktansa, kombinizi de?i?tirerek de tasarruf edebilirsiniz. Son teknoloji yo?u?mal? kombiler, bu a??dan birebir.

Do?algaz ?lkemize ilk kez 1989 y?l?nda geldi ve o zamanlar kurulan kombilerin bir?o?u halen kullan?mda. Oysa ki kombi teknolojisi tasarrufu ?n plana alarak s?rekli geli?iyor. Bosch Termoteknik Ortado?u Sat??lar?ndan Sorumlu Is?san Is?tma ve Klima San. A.?. Y?netim Kurulu ?yesi Selman Tarmur, “Uluslararas? standartlarda bakt???n?z zaman bir kombi cihaz?n?n ?mr? ortalama 15 senedir. Dolay?s?yla ?n?m?zdeki y?llarda bir yenileme pazar?n?n olaca??n? d???n?yoruz” diyor.

?ofbenin yerini yo?u?mal? kombi al?yor
Selman Tarmur, T?rkiye’de yo?u?mal? kombiye ve g?ne? enerjisi panellerine y?nelimin artt???n? belirtiyor. “Artan do?algaz yat?r?mlar? ve enerji tasarrufunun ?ne ??kmas?yla, ?zellikle yo?u?mal? kombi ?retimi giderek art?yor ve ?ofben ?retiminin yerini al?yor” diyen Tarmur, enerji tasarrufu sa?layan teknolojilere daha ?ok odakland?klar?n? belirtiyor. Tarmur s?zlerine devam ederken, “Manisa’da ge?ti?imiz y?llarda t?m d?nya ?s?tma pazar? i?in yeni nesil yo?u?mal? kombilerin ?retimine ba?lad?k. T?rkiye’de kullan?lan gazl? kombi cihazlar?n?n %15’i ve ?ofbenlerin %20’si Bosch Termoteknik taraf?ndan Manisa’daki fabrikam?zda ?retiliyor” diyor.

Krizin etkilerinin azalmaya ba?lad???n? belirten Tarmur, 2010 y?l?nda ?s?tma sekt?r?nde art?? oldu?unu belirtiyor. Tarmur, “T?rkiye’de son 15 y?l i?erisinde g?zlemledi?imiz kadar?yla; ?lkemiz kriz d?nemlerinin ba??nda ?ok fazla etkilense de, ard?ndan ekonomimiz ?ok h?zl? bir ?ekilde y?kseli?e ge?iyor. T?rkiye’deki ?s?tma sekt?r?nde ge?en seneki d????ten sonra 2010 y?l?nda bir art?? oldu. Bosch Termoteknik olarak bizim de, kombilerde ge?ti?imiz seneye g?re pazar pay?m?z %20 civar?na ??kt?” diyor.

?evreci ?retim, d???k emisyon de?erleri
T?m d?nyada ye?il ekonominin ?nem kazand???n? belirten Tarmur, kendilerinin de bu konuya ?nem vererek ?retim yapt???n? belirtiyor ve ekliyor: “Ye?il ekonomi e?er ?lkemizde gerekli destek ve te?vikleri g?r?rse T?rkiye bu ?nemli pazarda yerini g??l? bir ?ekilde alabilir.”

S?zlerine devam eden Tarmur, “?evreyi koruma ve teknoloji Bosch’ta paralel ilerliyor” diyor. ?retimdeki ?evreci hedeflerini anlatan Tarmur, “Manisa fabrikam?zda ?retim faaliyetlerimizi s?rd?r?rken do?aya ve ?evreye sayg?l?, enerji kaynaklar?n? do?al yollardan kullanmay? hedefleyen bir politika izliyoruz. Is?nma ve s?cak su kullan?m?na ba?l? olarak ?retim yapan fabrikam?zda, ?zellikle de karbondioksit emisyonunu azaltma hedeflerimiz bulunuyor. 2012 y?l?na kadar Manisa’daki ?retim tesisimizde, Bosch’un d?nya genelindeki emisyon hedefini ge?erek, karbondioksit emisyonunu %29 oran?nda d???rmek istiyoruz. Ge?en y?l yakla??k 176 bin Euro yat?r?m yaparak, elektrik ve do?algazda 60 bin Euro’ya yak?n da bir tasarruf elde ettik. 2009 y?l?nda 2008’e g?re 448 ton daha az karbondioksit emisyonu ger?ekle?tirdik” diyor.

Tarmur, yo?u?mal? kombilerin ?al??ma prensiplerini ??yle anlat?yor: “Yo?u?ma tekni?inde, yanma sonucu olu?an duman gaz?n?n i?inde bulunan su buhar?n?n, cihaz?n i?inde yo?u?turularak yak?t?n ?st ?s?l de?erinden faydalan?lmas? ama?lan?yor. Yo?u?ma teknolojisi g?n?m?zde ?s?tma sistemlerinde verimlilik art??? i?in kullan?lan en yayg?n uygulama. Bu teknikle sa?lanan verimlili?e paralel olarak, sera gaz? emisyonlar? da azalt?ld??? i?in, ?evrenin korunmas? bak?m?ndan da ?nemli bir ad?m at?lm?? oluyor. Yo?u?mal? sistemler ile %110’lara varan norm kullanma verimlerine ula?mak m?mk?n.”

Tarmur’a g?re, k?? aylar?nda maliyetlerin d??mesi i?in y?ksek verim sa?layan enerji tasarruflu kombiler tercih edilmeli. Bu anlamda en ileri teknolojiye sahip ?r?nlerin yo?u?mal? cihazlar oldu?unu da s?zlerine ekliyor. “Ayr?ca kombilerde mutlaka bir oda kumandas? veya termostat kullan?lmal?d?r. Bunun yan?nda radyat?rlerde ?zerinde ayar yap?labilen termostatik radyat?r vanalar?n?n kullan?m? da ilave bir yak?t ekonomisi sa?layacakt?r. Son olarak do?ru ayar s?cakl?klar? da ?nemli. ?stanbul ?artlar?nda oda s?cakl???n?z? 1 derece daha d???k ayarlayarak yakla??k %10 oran?nda yak?t ekonomisi sa?lamak m?mk?n.”

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: