Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Emlak GYO'nun halka arz i�leminde �n ve kesin talep rekoru k�r�ld�

Etiketler: , , , , , , |

Halka arz i?leminde 2 Aral?k 2010 tarihindeki finale yakla?an Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerinde, yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?n yo?un ilgisiyle kar??la?arak talep rekoru k?rd?.

29.119 yurti?i yat?r?mc?dan gelen rekor talebin yan? s?ra, bu sene yap?lan t?m halka arz i?lemlerinin ?ok ?zerinde yurtd??? sat??? yap?larak, y?l?n en b?y?k halka arz i?lemine imza atan Emlak Konut GYO, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birini TSKB ve Unicredit Global e? liderli?inde ger?ekle?tiriyor.
Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz etmekte olan Emlak Konut GYO, 8-9 Kas?m 2010 tarihlerindeki ?n talep toplama ve 23-24 Kas?m 2010 tarihleri aras?ndaki kesin talep toplama s?re?lerinde hem yurti?i hem yurtd??? yat?r?mc?n?n rekor ilgisiyle kar??la?t?. Yurti?inde tahsisat?n 4.1 kat?, yurtd???nda 1.5 kat? ve toplamda ise 2.2 kat? talep g?rd?.


29.119 yurti?i yat?r?mc?dan talep gelmesi, Emlak Konut GYO’ya y?l?n rekorunu k?rd?rd?. Ayr?ca, bu y?l yap?lan 19 halka arz i?leminde yurtd??? sat?? oran? ortalama y?zde 18 seviyelerinde kal?rken, Emlak Konut GYO’da %70 olan yurtd??? tahsisat oran? %75’e y?kseltildi. ?ki bu?uk hafta boyunca devam eden Uluslararas? roadshowda 120 yat?r?mc? grubuyla g?r???lerek 92 yat?r?mc?dan talep topland?. Yurtd??? sat??ta b?lge da??l?m?; ?ngiltere’de %28, Avrupa’da %26 Amerika’da %24 ve Ortado?u’da %22 olarak ger?ekle?ti. Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerindeki bu rekor ba?ar?s?yla son 2 y?l?n en b?y?k halka arz i?lemini TSKB ve UniCredit Bank AG global e?liderli?inde ger?ekle?tirmi? oluyor. Ayr?ca, bu talep yo?unlu?u, Emlak Konut GYO’nun halka arz?n?, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birisi yap?yor.


Emlak Konut GYO Genel M?d?r? Murat Kurum, ?n ve kesin talep toplama d?nemlerindeki yo?un ilginin, yat?r?mc?lara verdikleri kurumsal g?venin do?al bir sonucu oldu?unu belirterek ?unlar? s?yledi: “Emlak Konut’un g??l? mali yap?s? ve i? geli?tirme faaliyetlerindeki vizyoner ba?ar?lar?n?n ka??n?lmaz sonucu olan bu ba?ar?l? halka arz s?recinin, gurur veren sonu?lar?n? sizinle payla?maktan mutluluk duyuyorum. Hem ?n talep, hem de kesin talep toplama d?neminde, bize yo?un ilgi g?steren yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?m?za ??kranlar?m? sunuyorum. Yat?r?mc?lar?m?zla kar??l?kl? g?vene dayal? olarak yakalad???m?z bu sinerji, bug?ne kadar yapt???m?z ve sekt?r?m?ze y?n ve h?z veren ba?ar?l? projelerimize yenilerini ekleme ?evki sa?layacak. 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’den t?m d?nyaya duyuraca??m?z gong sesiyle, Emlak Konut GYO i?in ?ok daha iddial? ve verimli bir d?neme merhaba diyece?iz.”


Emlak Konut Y?netim Kurulu Ba?kan? ve TOK? Ba?kan? Erdo?an Bayraktar ise yapt??? a??klamada, Emlak Konut GYO’nun ?ok ba?ar?l? halka arz s?recinin, kendileri kadar T?rk ekonomisi a??s?ndan da b?y?k ?nem ta??d???n? belirterek ??yle konu?tu: “Emlak Konut GYO, 2003 y?l? ba??ndaki de?erini bug?ne kadar ?? kat art?rd?, bu muazzam halka arz ba?ar?s?yla daha da art?racak. Emlak Konut GYO’nun halka arz? sadece bizim de?il, T?rkiye’nin de gururu oldu. 2 Aral?k’ta ?MKB’de ilk ad?m?n? ataca??m?z yeni d?nem, borsaya da derinlik kazand?racak. Talep toplama s?recinde yat?r?mc?larla yakalad???m?z bu sinerji, bizi ?ok daha y?ksek noktalara ta??yacak. Halka arz sonras? Emlak Konut GYO kasas?ndaki para portf?y? 1.052 milyon TL artacak ve bununla birlikte ?stanbul, Ankara, ?zmir ve Bursa ba?ta olmak ?zere T?rkiye’nin t?m ?ehirlerinde modern hayat?n gerektirdi?i donat?larla bezenmi? yeni yerle?im birimleri yeni siteler ?retece?iz.”

Yat?r?mc?lar talep d?neminde kazanmaya ba?lad?
Emlak Konut GYO, 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’de i?lem g?rmeye ba?layacak. Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz eden Emlak Konut GYO, halka arz?nda birim fiyat? 1.70 TL olarak belirledi. Hisselerin y?zde 25’si Yurti?i Bireysel ve Kurumsal, y?zde 75’i ise Yurtd??? Kurumsal Yat?r?mc?lara sat?ld?. Emlak Konut, ?n ve kesin talep toplama s?recinde yat?r?mc?lar?na iskontolu pe?in ?deme te?vikleri sundu. ?n ve kesin talep s?recinde talepte bulunan yat?r?mc?lar, y?zde 2.5 – 5.0 oranlar?nda pe?in ?deme te?vikinden faydaland?lar. Ayr?ca, ?n talepte bulunan yat?r?mc?lardan, kesin talepleri 100 bin TL ve ?zerinde olan yat?r?mc?lar, Emlak Konut GYO’nun ger?ekle?tirdi?i gayrimenkul projelerinden y?zde 5 indirim kazand?lar.

Ba?ar?l? projeler dikkat ?ekiyor
Emlak Konut GYO, 2002 y?l?ndan bu yana sa?lanan ekonomik istikrar?n da etkisiyle, h?zl? bir b?y?me ve y?ksek karl?l?k oran? yakalad?. 6.9 milyar TL’lik portf?y, 4.8 milyar TL’lik net aktif de?erleri, Emlak Konut GYO’nun halka arz s?recindeki en b?y?k avantajlar?n? olu?turuyor. Gayrimenkul sekt?r?n?n belirleyici markalar?ndan biri haline gelen Emlak Konut GYO’nun 2010 y?l?n?n ilk 9 ay? itibar?yla aktif toplam? 5 milyar 733 milyon TL, ?zsermaye b?y?kl??? 2 milyar 296 milyon TL, finansal bor?lar? 1 milyar 281 milyon TL, net sat??? 558 milyon TL, kar? 201 milyon TL seviyesinde. 50 y?l? a?k?n tecr?besi, ortalama 25 y?l deneyime sahip ?st y?netimi, ana hissedar? TOK?’yle olan verimli i?birli?i, Emlak Konut GYO’nun yat?r?mc?ya g?ven veren unsurlar?n?n ba??nda geliyor.
Uygulad??? i? modelleriyle, 2003 y?l?na kadar ?ok say?da ba??ms?z ?nite ?reten Emlak Konut, 2003’ten bu yana 21 bin 47 konuttan olu?an toplam 18 proje tamamlad?. Gayrimenkul portf?y?nde, 20 adet devam eden proje, ihale edilmi? ve projelendirme ?al??malar? devam eden 1.2 milyon metrekare arsa, 4.5 milyon metrekare hen?z ihalendirilmemi? arsa sto?u yer al?yor. My World, Uphill Court, Avrupa Tem Konutlar?, Soyak Mavi?ehir ve Kent Plus gibi tamamlad??? referans projeleriyle de ?ne ??k?yor. Emlak Konut GYO, 2003 y?l?ndan bu yana gelir payla??m? modeliyle yakla??k 15 milyar lira de?erinde i? ihale ederken, bu projelerdeki pay? 4.5 milyar TL oldu. Arsalar, toplam portf?y de?eri i?inde y?zde 67’lik b?l?m? olu?tururken, bu y?zde 67’lik b?l?m?n y?zde 56’s? ise halihaz?rda ihale edildi.”

Benzer Yazılar



Widget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: