Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

�zocam 11. Yal�t�m Yar��mas� ba�vurular� devam ediyor

Etiketler: , , , , , |

?zocam’?n bu sene onbirincisini d?zenledi?i ?niversite ??rencileri Yal?t?m Yar??mas?’n?n ilk ?? finalisti, Prag’da Isover, Saint-Gobain Insulation taraf?ndan ger?ekle?tirilecek Multi Konfor Binalar Yar??mas?’nda ?lkemizi temsil edecek. Ge?en senelerden farkl? olarak bu y?l lisans ve y?ksek lisans ??rencilerinin de kat?labilece?i yar??maya ?u ana kadar 70 ba?vuru yap?ld?.

?zocam taraf?ndan onbirincisi d?zenlenen Yal?t?m Yar??mas?’n?n proje konusu, y?ksek binalarda enerji etkin yap? kavram?na yarat?c? yakla??mlar getirilmesi olacak. Yar??mada Multi Konfor Bina tan?m?na g?re ve pasif ev bile?enleri ile ?ok ama?l? bir kule tasarlanmas? ama?lan?yor.


??renciler, Yal?t?m Yar??mas?’nda A?a?? Manhattan b?lgesinin G?ney Greenwich olarak adland?r?lan k?sm?nda, s?rd?r?lebilir bir g?kdelen tasar?m? ortaya koyacaklar. Yeni yap?lacak kulede; gelece?i ?nceden g?rmek a??s?ndan, Greenwich’te ve A?a?? Manhattan’?n ?? Merkezi B?lgesi’nde farkl? seviyelerdeki s?rd?r?lebilirliklere ula?mak i?in ba?ta gelen projelerden biri olmas? kriteri aranacak.


T?rkiye ve KKTC ?niversitelerinin Mimarl?k, ?n?aat M?hendisli?i ve Makine M?hendisli?i ??rencilerinin kat?labilece?i “?zocam 11. Yal?t?m Yar??mas?’nda” ulusal j?ri; Prof.Dr. Abdurrahman K?l??, Emir Uras, Erkan ?ahmal?, Yr.Do?.Dr. G?lten Manio?lu, Prof.Dr. Mehmet ?al??kan, Sel?uk Avc? ve ?evki Pekin gibi ses yal?t?m?, yang?n g?venli?i, ekolojik binalar ve yap? fizi?i konusunda yetkin ??retim g?revlileri ile uzman mimarlardan olu?uyor. Ba?vurular?n Ekim ay?nda ba?land??? yar??mada, ??renciler projelerini en ge? 1 Nisan 2011’e kadar teslim edecek ve dereceye giren projelerin duyurumu 15 Nisan 2011 tarihinde yap?lacak. Ulusal etapta ilk ?? dereceyi payla?an proje sahipleri, 18-21 May?s 2011 tarihleri aras?nda ?ek Cumhuriyeti’nin ba?kenti Prag’da d?zenlenecek uluslararas? etapta ?lkemizi temsil etme hakk? kazanacak. Ulusal yar??man?n birincisi 6.000 TL, ikincisi 4.000 TL ve ???nc?s? 3.000 TL ile ?d?llendirilecek.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: