Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Tarihi binalarda yang�n y�netmeli�ine �zellikle dikkat edilmeli

Tarihi Haydarpa?a Tren Gar?’n?n ?at?s?nda meydana gelen yang?n, ?at? ?rt?lerinde tehlikenin hala devam etti?ini g?steriyor.

?at?larda kullan?lan malzemelerin incelendi?i taktirde b?y?k bir k?sm?n?n ?nemli miktarda yan?c?, ya da kolay alev alabilen ?zelli?e sahip oldu?unu kaydeden Tu?la ve Kiremit Sanayicileri Derne?i (TUKDER) Y?netim Kurulu ?yesi Ali Osman ?zaydemir, “Haydarpa?a Tren Gar? yang?n?nda g?r?ld??? gibi, kullan?lan yan?c? malzemeler g?z?m?z?n ?n?nde yap?lar?n yok olmas?na neden oluyor. Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” diye konu?tu.


Tarihi binalar ba?ta olmak ?zere hi?bir binan?n yok olmas?n? istemediklerini belirten ?zaydemir, yetkili kurulu?lar? g?reve ?a??rarak bu konuda denetimlerin h?zland?r?lmas?n? talep ettiklerini s?yledi. ?zaydemir konuyla ilgili olarak ?u bilgileri verdi: “Yang?n Y?netmeli?i ?at?larda yang?n g?venli?ini sa?layan direktifleri gerekti?i ?ekilde i?ermektedir. Maalesef bu y?netmeli?e g?re denetim yapmas? gereken kamu kurulu?lar? yeterli ?zeni g?stermiyor ve ?at?lar hala ?ok b?y?k bir oranda yang?n tehlikesi alt?nda. Denetimsizlik sonucunda, ?at?larda son derece yan?c?, petrol t?revlerinden ?retilmi? bit?ml? ?at? malzemeleri, ?zellikle de yine yan?c? olan ah?ap ?at? konstr?ksiyonu ile birlikte kullan?lmaktad?r. Bu durum yang?n y?netmeli?ine ayk?r?d?r. Yine y?netmeliklere g?re, ?reticiler taraf?ndan ?at? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar?n?n m??terilerine beyan edilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle ?at? konusunda in?aat yapacak ilgili kimse veya kurulu?lar?n malzemelerin yan?c?l?k s?n?flar?na bakarak ve y?netmelik direktiflerine uyarak ?at? malzemelerini se?meleri gerekmektedir. Oysa bu ?nemli hususlar g?z ard? edilmekte ve gelecekte b?y?k yang?n tehlikelerinin olu?ma riski artmaktad?r. Zaten haberler takip edilirse, her ay ?at? yang?n haberlerinin artt??? g?r?lmektedir. Yang?n y?netmeli?inin bir an ?nce yetkili makamlarca dikkate al?nmas?, gerekli denetimlerin yap?lmas? durumunda, yang?n riskinin en aza indirilmesi m?mk?n olabilir.”

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: