Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

�at�larda tehlike devam ediyor

Etiketler: , , , | 0 yorum

T?rk halk?n?n en k?sa s?rede bilin?lendirilmesi gerekti?ini belirten Ali Osman ?zaydemir, “Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” diye konu?tu.

?yile?tirme ve izolasyon ?al??malar? s?ras?nda tarihi Haydarpa?a Gar?’nda ??kan yang?n, ?at?larda kullan?lan malzemelerde tehlikenin hala devam etti?ini g?steriyor. ?at? malzemelerinin yan?c? ya da kolay alev alabilen ?zelli?e sahip oldu?unu dikkat ?eken Tu?la ve Kiremit Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ali Osman ?zaydemir, “Son Haydarpa?a Tren Gar? yang?n? ?rne?inde g?r?ld??? gibi kullan?lan yan?c? melzemeler g?z?m?z?n ?n?nde yap?lar?n yok olmas?na neden oluyor. Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” dedi. Tarihi binalar ba?ta olmak ?zere hi?bir binan?n yok olmas?n? istemediklerini belirten ?zaydemir, yetkili kurulu?lar? g?reve ?a??rarak bu konuda denetimlerin h?zland?r?lmas?n? talep ettiklerini s?yledi.

‘Yeterli ?zen g?sterilmiyor’
Yang?n Y?netmeli?i’nin ?at?larda yang?n g?venli?ini sa?layan direktifleri i?erdi?ini ve kamu kurulu?lar?n?n yeterli ?zeni g?stermedi?ini ifade eden ?zaydemir, ’’ Denetimsizlik sonucunda, ?at?larda son derece yan?c?, petrol t?revlerinden ?retilmi? bit?ml? ?at? malzemeleri ?zellikle de yine yan?c? olan ah?ap ?at? konstr?ksiyonu ile birlikte kullan?lmaktad?r. Bu durum yang?n y?netmeli?ine g?re ayk?r? bir durumu olu?turmaktad?r. Yine y?netmeliklere g?re, ?reticiler taraf?ndan ?at? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar?n?n m??terilerine beyan edilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle ?at? konusunda in?aat yapacak ilgili kimse veya kurulu?lar?n malzemelerin yan?c?l?k s?n?flar?na bakarak ve y?netmelik direktiflerine uyarak ?at? malzemelerini se?meleri gerekmektedir. Yang?n y?netmeli?inin bir an ?nce yetkili makamlarca dikkate al?narak gerekli denetimlerin ?at?larda yap?lmas? durumunda yang?n riskinin en aza indirilmesi m?mk?n olabilir.’’dedi.

-15 derecede e�lence keyfi

Etiketler: , , | 1 yorum

Yeni a??lan Torium al??veri? merkezinde, daha ?nce T?rkiye’de bir benzeri olmayan bir yap? var.

Firgo Metalik Firmas?’n?n mekanik taahh?t ekibinin m?hendisli?ini ger?ekle?tirdi?i Snowpark kar pisti, 4 bin metrekarelik bir alanda y?kselen, i?inde k?zakl? t?p kayd?ra??n?n, snowboard ve kayak alanlar?n?n, hatta ma?aralar?n oldu?u, ilgin? bir proje. Bir benzeri Dubai’deki The Mall of Dubai’de bulunan, yakla??k 6 milyon dolara mal olan Snowpark, T?rkiye’nin en b?y?k kar sporlar? merkezi. Projenin m?hendisli?ini yapan Panel Sistem & Frigo Mekanik Firmas?n?n Genel M?d?r? Levent Ayd?n, projeyi “T?rkiye’de ilk kez yap?lmas?n? bir kenara b?rak?n, i?inde bu mekanik i?levlerin olu?u a??s?ndan da ilgi ?ekici” olarak tan?ml?yor.

500 ton su kara d?n???yor
Snowpark’ta kurulan sistemde, toplam 500 tonluk su kullan?larak kar elde ediliyor. Bu miktarda kar elde edilmesi i?in toplamda 1 aya ihtiya? duyulsa da, her gece park kapat?ld?ktan sonra karlar?n bir k?sm? yenileniyor. “500 ton kar?n erimesi gibi bir l?ks?m?z yok” diyen Ayd?n, so?utma sistemi ve kar yapma sistemlerinin ar?za yapmamas? i?in ?nlemler ald?klar?n? belirtiyor. ?rne?in elektrik kesilmesi halinde, al??veri? merkezindeki jenerat?rlerin bir k?sm? sadece Snowpark i?in ?al???yor. Bununla beraber alan?n i?inde s?rekli ?s? kontrolleri yap?l?yor. Ayd?n , “24 saat bu sistemi izliyoruz, hatta gerekirse evden de izleyebiliyoruz. Zeminde buzlu su denilen, 0’?n alt?ndaki su dola??yor. Yine zeminde donmay? engellemek i?in rezistans hatlar? var. T?m alanda havaland?rma ve temiz hava fonksiyonlar? var. Bunlar?n hepsi hem insanlar?n orda rahat e?lenebilmeleri hem de spor yapabilmeleri i?in, hem de orda olu?turulan kar?n zarar g?rmemesi, i?levinin bozulmamas? a??s?ndan gerekli” diyor. Y?ksek k?s?mlarda s?cakl???n eksi 15’i buldu?u parka, mutlaka ?zel k?yafetlerle girilmesi gerekiyor. 350 ki?ilik ayn? anda spor ve e?lence kapasitesi olan Snowpark, m??terilerine yakla??k birer saatlik kullan?m s?releri sunuyor. Fiyatlar, kullan?m s?relerine ve ders almak istenip istenmemesine g?re de?i?iyor. Zaten Snowpark yak?nda ?o?unlu?u kayak hocalar?ndan olu?an bir ekibe devredilecek.

Do?al kardan farks?z
Gerekli k?yafet olduktan sonra sa?l?k a??s?ndan sorun yok. Ayd?n, do?al kar ile pistteki kar aras?nda fark olmad???n? s?yl?yor. “Do?al kar dedi?imiz ?ey, havan?n i?indeki su buhar?n?n belli bir d???k s?cakl?ktaki havayla temas etmesi, yo?unla?mas? akabinde yere kar olarak d???yor. Kar?n olu?mas? i?in gerekli hava ?art?n? ve su buhar?n? sa?l?yoruz. Bu ortam bir araya gelince kar olarak d???yor. Hi?bir ?ey do?al?ndan g?zel olmaz. Ama da?da f?rt?na ??kabilir, sis olabilir, hava birden ?s?nabilir, ya?mur ya?abilir… Burada ise tamamen homojen. S?cakl?k, hava h?z?, kar?n pozisyonu hep sabit. Sizin i?in s?rpriz olabilecek hi?bir ?ey yok.” Snowpark’ta herhangi bir s?n?rlaman?n olmad???n? belirten Ayd?n, “Nas?l ki Uluda?’a herkes ??k?yorsa, buraya da ??kabilir. Ya? s?n?r? ya da sa?l?k sorunlar?, Uluda?’a gitmenizi nas?l engellemiyorsa, burada da engellemiyor.”

1 milyon 350 bineuro'ya villa

Etiketler: , , | 1 yorum

1958 y?l?ndan itibaren foto?raf??l?k sekt?r?nde faaliyet g?steren Yal??nlar Grubu, in?aat sekt?r?ne girdi. Yal??nlar Grubu, 30 Kas?m Sal? g?n? yapt?klar? bir bas?n toplant?s?yla yeni projeleri G?lmahal’i tan?tt?. ?n?aat?na ba?lanan ve 24 ayda teslim edilmesi planlanan G?lmahal’e, yakla??k 40 milyon dolar yat?r?m yap?lmas? planlan?yor.

Yal??nlar’?n B?y?k?ekmece G?l? k?y?s?nda, ye?il bir arazi ?zerinde konumlanan “G?lmahal” projesi, 92.470 metrekarelik bir alanda konumlanan 38 villadan olu?uyor. T?rkiye’nin ?d?ll? mimarlar?ndan Dara K?rm?z?toprak ve G?khan Avc?o?lu imzas?n? ta??yan G?lmahal projesi, ?evre dostu ve enerji tasarrufu sa?layan uygulamalar? ile s?rd?r?lebilir bir proje olarak ?n plana ??k?yor. G?l manzaras?n? g?recek ?ekilde konumlanan villalar, T?rkiye’nin en ?nl? tasar?mc?lar?n?n hayal g?c? ile ?ekillenen 3 farkl? mimariden olu?uyor.

S?rd?r?lebilir ya?am ??z?mleri
G?lmahal, s?rd?r?lebilir bir gelecek i?in do?al kaynaklar?n ak?ll?ca kullan?ld???, d???k karbon sal?m?, enerji verimlili?i, yenilenebilir kaynaklar, ?s? tasarrufu ve geri d?n???m gibi unsurlar g?z ?n?nde bulundurularak, ye?il yap? teknolojilerinin son imkanlar?yla tasarlanm??. ??e e?imli ?zel tasar?m ?at?lar sayesinde, ya?mur sular? i? bah?eden dev sarn?ca toplan?yor. Toplanan sular, ar?t?ld?ktan sonra yeniden kullan?ma veriliyor ve su giderlerinde y?lda % 40 ila 60 tasarruf sa?lan?yor.
Projede bulunan r?zgar t?rbini sayesinde, kendi elektri?ini kendi ?reten G?lmahal’de, elektrik giderlerinde y?lda % 15 ila 30 tasarruf elde ediliyor. Do?algaz?n yang?n, patlama, zehirlenme tehlikelerinin yan? s?ra ?evreye verdi?i zararlar? ?nlemek amac? ile do?algaz yerine elektri?in kullan?ld??? projede, hem zeminden ?s?tma hem de ?flemeli merkezi klima sistemi yer al?yor. Bu sayede ilave olarak %18 enerji tasarrufu sa?lan?yor. Bununla birlikte villalarda bulunan ?at?dan bodrum kata kadar inen i? bah?enin ayd?nl???, t?m villan?n i?ine yay?l?yor. Cephede, ?at?da, temelde, do?rama ve camlarda kullan?lan hesaplanm?? izolasyonu ile ilave % 20 civar?nda enerji tasarrufu sa?layan G?lmahal’de, t?m villa ve ortak alanlar?n elektrik sistemleri de tasarruf ve ihtiya? hesaplar? yap?larak tasarland?. G?lmahal’deki villalar?n dekorasyonunda, villan?n her noktas?n?n ayd?nl?k kalmas?n? sa?layan bir i? bah?e bulunuyor. Villalar, i? bah?e sayesinde en ?st kattan hobi alan? olarak kullan?labilen bodrum kata kadar inerek, bodrum kat?n dahi g?n ?????ndan yararlanmas?n? ve ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor.


?n?aat?n hafriyat? yap?l?rken topra?? araziden ??karmadan tekrar kullan?lmak ?zere G?lmahal s?n?rlar? i?inde depoland??? projede, arsan?n kaliteli tar?m topra?? peyzajda kullan?larak ?evreye duyarl? davran?lm??. Bununla birlikte projede, do?al yap?ya uygun olarak olu?turulan g?letlerde ve ?evrelerinde, bal?klar ve ku?lar da ya??yor.


Villalar?n bodrum kat?nda, iki ki?ilik hizmetli odas?, ?ama??r odas?, kazan dairesi ve her villa sahibinin kendi istek ve zevkine g?re bi?imlendirebilece?i yakla??k 120 – 135 metrekarelik hobi odas? yer al?yor. T?m bunlarla birlikte villalarda iste?e ba?l? olarak asans?r ve k?? bah?esi, g?ne? k?r?c?, mobilya, ???kl? asma tavan, panjur se?enekleri de sunuluyor.


G?lmahal’de t?m villalar?n dekorasyonu T?rkiye’nin ?nl? tasar?mc?lar?ndan Dara K?rm?z?toprak taraf?ndan tasarlanan 5 farkl? dekorasyon tipi olan Klasik – Retro – Modern – Mix&Mach ve Standart se?enekleri ile sunuluyor. Villalar; ithal mutfak ve beyaz e?yalar, havuz, zemin kaplamalar? (mermer ve parke) ve duvar kaplamalar? (do?al mermer), bah?e peyzaj? ve havuz ile, bitmi? bir ?ekilde teslim ediliyor.

Do?a sporlar? ve u?u? dersleri

ClubG?lmahal, hem G?lmahal sakinleri hem de d??ar?dan ziyaret?iler i?in bir sosyal ya?am alan? olarak tasarlanm??. G?lmahal’de restoran, kafe, tenis kul?b?, spa&wellness merkezi, spor salonu, cep sinemas? ve a??k-kapal? y?zme havuzlar? bulunuyor. Ayr?ca do?a sporlar? kul?b?nde de su kaya??, katamaran, windsurf, kano, atv, motocross, mountainbike ve offroad gibi imkanlarla, at binebilece?iniz binicilik merkezlerine, u?u? dersleri alabilece?iniz Hezarfen Havaalan?’na kadar pek ?ok aktivite bulunuyor. Projede toplam 4 tenis kortlu, 1 voleybol, 1 basketbol sahas? ve 1 ?ocuk park? alan? da buluyor.


Projede her villan?n alt?nda 32 adet Fore kaz?k yap?laca?? gibi, havuzlar?n alt?na da 12 adet Fore kaz?k yap?larak binalar?n dayan?kl?l??? art?r?lacak. Her villan?n temel, perde duvar ve fore kaz?k yal?t?mlar?n?n PVC olarak yap?laca?? villalarda, b?ylelikle zeminden rutubet ve su ka?a?? gibi sorunlar engellenmi? olacak.
G?lmahal, Atat?rk Havaalan?’na 20, Hezarfen Havaalan?’na ise 5 dakika mesafede bulunuyor. TEM’e 1 kilometre, E-5’e ise 5 kilometre uzakl?ktaki G?lmahal’den, Maslak ve Levent’e 25 dakikada, Taksim’e ise 30 dakikada ula?mak m?mk?n. Proje d???ndaki ?nemli noktalara sa?lanacak olan ?cretsiz servislerin yan?nda, G?lmahal i?erisinde Club G?lmahal’e ula??m? sa?layacak ak?l? arabalar da bulunacak.

Emlak GYO'nun halka arz i�leminde �n ve kesin talep rekoru k�r�ld�

Halka arz i?leminde 2 Aral?k 2010 tarihindeki finale yakla?an Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerinde, yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?n yo?un ilgisiyle kar??la?arak talep rekoru k?rd?.

29.119 yurti?i yat?r?mc?dan gelen rekor talebin yan? s?ra, bu sene yap?lan t?m halka arz i?lemlerinin ?ok ?zerinde yurtd??? sat??? yap?larak, y?l?n en b?y?k halka arz i?lemine imza atan Emlak Konut GYO, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birini TSKB ve Unicredit Global e? liderli?inde ger?ekle?tiriyor.
Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz etmekte olan Emlak Konut GYO, 8-9 Kas?m 2010 tarihlerindeki ?n talep toplama ve 23-24 Kas?m 2010 tarihleri aras?ndaki kesin talep toplama s?re?lerinde hem yurti?i hem yurtd??? yat?r?mc?n?n rekor ilgisiyle kar??la?t?. Yurti?inde tahsisat?n 4.1 kat?, yurtd???nda 1.5 kat? ve toplamda ise 2.2 kat? talep g?rd?.


29.119 yurti?i yat?r?mc?dan talep gelmesi, Emlak Konut GYO’ya y?l?n rekorunu k?rd?rd?. Ayr?ca, bu y?l yap?lan 19 halka arz i?leminde yurtd??? sat?? oran? ortalama y?zde 18 seviyelerinde kal?rken, Emlak Konut GYO’da %70 olan yurtd??? tahsisat oran? %75’e y?kseltildi. ?ki bu?uk hafta boyunca devam eden Uluslararas? roadshowda 120 yat?r?mc? grubuyla g?r???lerek 92 yat?r?mc?dan talep topland?. Yurtd??? sat??ta b?lge da??l?m?; ?ngiltere’de %28, Avrupa’da %26 Amerika’da %24 ve Ortado?u’da %22 olarak ger?ekle?ti. Emlak Konut GYO, ?n ve kesin talep toplama s?re?lerindeki bu rekor ba?ar?s?yla son 2 y?l?n en b?y?k halka arz i?lemini TSKB ve UniCredit Bank AG global e?liderli?inde ger?ekle?tirmi? oluyor. Ayr?ca, bu talep yo?unlu?u, Emlak Konut GYO’nun halka arz?n?, Cumhuriyet tarihinin en b?y?k 5 halka arz i?leminden birisi yap?yor.


Emlak Konut GYO Genel M?d?r? Murat Kurum, ?n ve kesin talep toplama d?nemlerindeki yo?un ilginin, yat?r?mc?lara verdikleri kurumsal g?venin do?al bir sonucu oldu?unu belirterek ?unlar? s?yledi: “Emlak Konut’un g??l? mali yap?s? ve i? geli?tirme faaliyetlerindeki vizyoner ba?ar?lar?n?n ka??n?lmaz sonucu olan bu ba?ar?l? halka arz s?recinin, gurur veren sonu?lar?n? sizinle payla?maktan mutluluk duyuyorum. Hem ?n talep, hem de kesin talep toplama d?neminde, bize yo?un ilgi g?steren yurti?i ve yurtd??? yat?r?mc?lar?m?za ??kranlar?m? sunuyorum. Yat?r?mc?lar?m?zla kar??l?kl? g?vene dayal? olarak yakalad???m?z bu sinerji, bug?ne kadar yapt???m?z ve sekt?r?m?ze y?n ve h?z veren ba?ar?l? projelerimize yenilerini ekleme ?evki sa?layacak. 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’den t?m d?nyaya duyuraca??m?z gong sesiyle, Emlak Konut GYO i?in ?ok daha iddial? ve verimli bir d?neme merhaba diyece?iz.”


Emlak Konut Y?netim Kurulu Ba?kan? ve TOK? Ba?kan? Erdo?an Bayraktar ise yapt??? a??klamada, Emlak Konut GYO’nun ?ok ba?ar?l? halka arz s?recinin, kendileri kadar T?rk ekonomisi a??s?ndan da b?y?k ?nem ta??d???n? belirterek ??yle konu?tu: “Emlak Konut GYO, 2003 y?l? ba??ndaki de?erini bug?ne kadar ?? kat art?rd?, bu muazzam halka arz ba?ar?s?yla daha da art?racak. Emlak Konut GYO’nun halka arz? sadece bizim de?il, T?rkiye’nin de gururu oldu. 2 Aral?k’ta ?MKB’de ilk ad?m?n? ataca??m?z yeni d?nem, borsaya da derinlik kazand?racak. Talep toplama s?recinde yat?r?mc?larla yakalad???m?z bu sinerji, bizi ?ok daha y?ksek noktalara ta??yacak. Halka arz sonras? Emlak Konut GYO kasas?ndaki para portf?y? 1.052 milyon TL artacak ve bununla birlikte ?stanbul, Ankara, ?zmir ve Bursa ba?ta olmak ?zere T?rkiye’nin t?m ?ehirlerinde modern hayat?n gerektirdi?i donat?larla bezenmi? yeni yerle?im birimleri yeni siteler ?retece?iz.”

Yat?r?mc?lar talep d?neminde kazanmaya ba?lad?
Emlak Konut GYO, 2 Aral?k 2010 tarihinde ?MKB’de i?lem g?rmeye ba?layacak. Halka arz sonras? hisselerinin y?zde 25’ini halka arz eden Emlak Konut GYO, halka arz?nda birim fiyat? 1.70 TL olarak belirledi. Hisselerin y?zde 25’si Yurti?i Bireysel ve Kurumsal, y?zde 75’i ise Yurtd??? Kurumsal Yat?r?mc?lara sat?ld?. Emlak Konut, ?n ve kesin talep toplama s?recinde yat?r?mc?lar?na iskontolu pe?in ?deme te?vikleri sundu. ?n ve kesin talep s?recinde talepte bulunan yat?r?mc?lar, y?zde 2.5 – 5.0 oranlar?nda pe?in ?deme te?vikinden faydaland?lar. Ayr?ca, ?n talepte bulunan yat?r?mc?lardan, kesin talepleri 100 bin TL ve ?zerinde olan yat?r?mc?lar, Emlak Konut GYO’nun ger?ekle?tirdi?i gayrimenkul projelerinden y?zde 5 indirim kazand?lar.

Ba?ar?l? projeler dikkat ?ekiyor
Emlak Konut GYO, 2002 y?l?ndan bu yana sa?lanan ekonomik istikrar?n da etkisiyle, h?zl? bir b?y?me ve y?ksek karl?l?k oran? yakalad?. 6.9 milyar TL’lik portf?y, 4.8 milyar TL’lik net aktif de?erleri, Emlak Konut GYO’nun halka arz s?recindeki en b?y?k avantajlar?n? olu?turuyor. Gayrimenkul sekt?r?n?n belirleyici markalar?ndan biri haline gelen Emlak Konut GYO’nun 2010 y?l?n?n ilk 9 ay? itibar?yla aktif toplam? 5 milyar 733 milyon TL, ?zsermaye b?y?kl??? 2 milyar 296 milyon TL, finansal bor?lar? 1 milyar 281 milyon TL, net sat??? 558 milyon TL, kar? 201 milyon TL seviyesinde. 50 y?l? a?k?n tecr?besi, ortalama 25 y?l deneyime sahip ?st y?netimi, ana hissedar? TOK?’yle olan verimli i?birli?i, Emlak Konut GYO’nun yat?r?mc?ya g?ven veren unsurlar?n?n ba??nda geliyor.
Uygulad??? i? modelleriyle, 2003 y?l?na kadar ?ok say?da ba??ms?z ?nite ?reten Emlak Konut, 2003’ten bu yana 21 bin 47 konuttan olu?an toplam 18 proje tamamlad?. Gayrimenkul portf?y?nde, 20 adet devam eden proje, ihale edilmi? ve projelendirme ?al??malar? devam eden 1.2 milyon metrekare arsa, 4.5 milyon metrekare hen?z ihalendirilmemi? arsa sto?u yer al?yor. My World, Uphill Court, Avrupa Tem Konutlar?, Soyak Mavi?ehir ve Kent Plus gibi tamamlad??? referans projeleriyle de ?ne ??k?yor. Emlak Konut GYO, 2003 y?l?ndan bu yana gelir payla??m? modeliyle yakla??k 15 milyar lira de?erinde i? ihale ederken, bu projelerdeki pay? 4.5 milyar TL oldu. Arsalar, toplam portf?y de?eri i?inde y?zde 67’lik b?l?m? olu?tururken, bu y?zde 67’lik b?l?m?n y?zde 56’s? ise halihaz?rda ihale edildi.”

Konutlarda engeller kalk�yor

Engellilerin evlerinde hayatlar?n? kolayla?t?rman?n yolu, ?o?unlukla kolay ve az masrafl? ??z?mlerden ge?iyor. ?stelik bunlar?n sadece onlara ?zel olmas? da gerekmiyor; engelliler i?in bulunan her ??z?mden, engelsiz insanlar da yararlanabilir. Geni? bir tuvalet, merdiven yerine rampa kullan?lmas?, ya da ula??labilir seviyedeki asans?r tu?lar? gibi…

Eda UTKU
Merdivenlerin ?zerine konacak bir rampa, bebe?inin a?lad???n? duyamayan ebeveynler i?in titre?imli uyar? sistemi, asans?r tu?lar?n?n ?zerinde Braille alfabeli a??klamalar… bu tip basit ??z?mlerle engellilerin evlerindeki hayatlar?n? kolayla?t?rmak m?mk?n.

3 Aral?k, 1992 y?l?ndan beri Birle?mi? Milletler taraf?ndan “International Day of Persons with Disabilities”, yani Uluslar Aras? Engelleri Olan ?nsanlar G?n? olarak kutlan?yor. Ba?bakanl?k ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???’n?n 2002’de yapt??? bir ara?t?rmaya g?re, T?rkiye’de yakla??k olarak 8 milyon engelli var. Kabaca bir tahminde bulunursak; her engelli vatanda??n bir annesi, bir babas? ve bir de karde?i olsa, bu say?y? 3’le ?arpt???m?zda, asl?nda engelliler konusunun ne kadar fazla ki?iyi do?rudan ilgilendirdi?ini daha iyi anlayabiliriz.

“?? m?teahhitlerde bitiyor”
Adem Kuyumcu, Engelsiz Hayat Merkezi’nin ba?kanl???n? yap?yor. Konut al?m? yapmak isteyen engelliler ve aileleri ile, m?tahitlere dan??manl?k hizmeti veren merkez, engellilerin konutlar?nda ya?ad?klar? sorunlar?n giderilebilmesi i?in, konutlar in?aat halindeyken m?teahhitlerle g?r???yor. Kat m?lkiyeti y?netim plan?na “bu binada fiziksel ve zihinsel yetersiz ki?iler, engelliler ve ya?l?lar da ya?ayacakt?r” c?mlesinin konmas? isteniyor. B?ylece konutlarda ya?ayan engellilerin haklar? g?vence alt?na al?nm?? oluyor.

Kuyumcu, engelsiz konut yarat?lmas?nda “i?in m?teahhitlerde bitti?ini” d???n?yor. “M?teahhitler bina yaparken ?unu d???nmeli; bu binada ya?ayan ki?iler, ilerde bir kaza sonucu engelli hale gelebilir. Bu y?zden binalar?n giri?i, basamaks?z bir d?z zemin ?zerinde, asans?re ula?abilecek ?ekilde yap?lmal?. Ayr?ca birka? tane tuvalet yerine, bir tane geni? tuvalet yap?lmas? da bir ??z?m olacakt?r.”

Ortopedik engelliler i?in 90 cm yeterli
Engelliler deyince, akla gelen en b?y?k grup ortopedik engelliler. Onlar?n konutlar?nda rahat ya?amalar? i?in en ?nemli ?artlar?, T?rkiye Sakatlar Derne?i ikinci ba?kan? Ba?ak Soner, ??yle anlat?yor: “Bina giri?leri basamaks?z ve e?iksiz olmal?. ?ayet basamak ve e?ik var ise, rampalar yap?l?rken uluslararas? standartlara uyulmal? ve rastgele e?im verilmemeli. Yer d??emeleri kaygan olmayan ve ?abuk kuruyabilecek malzemelerden se?ilmeli. Dar ve y?ksek merdivenlerden ka??n?lmal?, merdiven yanlar? mutlaka k?pe?teli olmal? ve her iki taraftan da elle kavranabilmeli. Bu sayede baz? engel grubundakiler i?in hem k?lavuz hem de dayanak vazifesi g?r?r. Kap? a??kl?klar? tekerlekli sandalyenin rahatl?kla ge?ebilece?i gibi 85-90 cm geni?li?inde olmal?. B?l?mler aras?na e?ik konmamal?, konacaksa da d???k ve e?imli olmal?. Asans?rlerin i? geni?likleri, tekerlekli sandalyenin rahat?a girebilece?i geni?likte olmal?. Asans?r d??melerine sandalye ?zerinden rahatl?kla ula??labilmeli ve d??meler ?zerinde g?rme engelliler i?in Braille alfabesiyle yaz?lar bulunmal?.”

??itme engelliler i?in ???kl? ve titre?imli uyar?lar
Bir di?er engelli gurubu olan i?itme engelliler, genellikle evlerinde ???kl? ya da titre?imli uyar?lar kullan?yorlar. ??itme Engelliler Derne?i ?stanbul ?ubesi Ba?kan? ?nal ?nel, kap? ve telefon zilini duymad?klar?ndan, bunlara ba?lanan basit bir ???kl? sistem onlara bu konuda yard?mc? oldu?unu s?yl?yor. Evin her yerinde kullan?labilen bu g?stergeler, yatak odalar?nda daha g??l? bir ???k kullan?larak alarm ?eklinde de kullan?labiliyor. Yine alarm g?revi g?ren, yatak titre?im sistemleri de yap?labiliyor. ??itme engelli anneler ve babalar, bebe?in a?lamas? halinde titre?im veren bir uyar? sistemi de kullan?yor. S?z konusu cihaz?n verici ?nitesi, bebek yata??n?n yak?nlar?na konuluyor. Bebek a?lad???nda cihaz sesi tespit ediyor ve kablosuz bir sinyal ile al?c? ?nitenin titremesini sa?l?yor. ?ehirlerdeki ??itme Engelliler Derne?i ?ubelerine ba?vurularak, bu konuda bilgi al?nabiliyor.

Engelliler i?in tasar?mlar
Glo Pillow: ??itme engellilerin i?ine yarayabilecek bu yast?k, kurulan saatten 40 dakika ?nceden itibaren ayd?nlanmaya ba?l?yor. G?ne?in do?u?u gibi, yava? yava? ????? artan bu yast?k, ayn? zamanda daha sa?l?kl? ?ekilde uyan?lmas?n? da sa?l?yor. Ian Walton’?n tasar?m? olan yast?k, 2007’de Time dergisinin “Y?l?n en iyi tasar?mlar?” listesine de girmi?.

Universal Toilet: Japon tasar?mc?lar Changduk Kim ve Youngki Hong’un tasarlad??? “Evrensel Tuvalet”, hem engelliler hem de engelsizler taraf?ndan kullan?labiliyor. Birka? manevrada de?il tek harekette girilebilen tuvalette, ortopedik engellilerin rahat?a oturup kendilerini dayayabilecekleri bir tasar?m kullan?lm??. Engelli ki?inin y?z?n?n d?n?k oldu?u tarafta ayn? zamanda bir de musluk var. B?ylece tek seferde iki i? birden halledilebiliyor. Normal bir tuvalet alan?na s??an bu tuvalet, engelli tuvaletlerinin de sadece 4’te 1’ini kapl?yor.

Moor koltuk: MOSDER’in ge?en y?l d?zenledi?i, 5. Ulusal Ev Mobilyalar? Tasar?m Yar??mas?’nda “Engelliler i?in ev mobilyas?” kategorisinde ikincilik ?d?l? alan bu tasar?m, Ertun? Vatanperver imzas?n? ta??yor. Vatanperver bu tasar?m?n?, “Moor, i?inde bir ortopedik engellinin ihtiya? duyabilece?i t?m fonksiyonlar? bar?nd?r?yor” diye anlat?yor. “Oturma minderlerinin, d?? y?zeyi bambu kam???ndan yap?ld? ve ?zel kuma? kullan?ld?. ?? k?sm?nda ise hava ile ?i?ebilen ?zel kesecikler olacak. Koltuklarda uzun s?re oturuldu?undan, engelli ki?ilerde mantar veya pi?ik gibi sa?l?k sorunlar? olabiliyor. Bu hava kesecikleri kontrol panelinden ayarlan?yor ve oturulan k?sm?n serinlemesi sa?lan?yor. Bas?n? tek tek ayarlan?yor ve ki?inin omurili?inde de rahatl?k sa?l?yor. Koltuk ayn? zamanda y?kselip al?alabiliyor ve rahat hareket etmesi i?in alt?nda tekerlekler var” ?eklinde anlat?yor.

Swift Giysi Dolab?: Bu y?l yap?lan 6. Ulusal Ev Mobilyalar? Tasar?m Yar??mas?’nda 2. mansiyonda ?d?l alan bu tasar?m, Mustafa Emre Olur ve Sevin? Co?kun’un tasar?m?. Tekerlekli sandalye kullan?c?lar?n?n ula?abilece?i ?l??lerde olu?turulan bu dolap, bir ask?l?k b?l?m?, d?rt ?ekmece ve bir raftan olu?uyor.

White Hill al��veri� merkezi nisanda a��lacak

G?ncel , Projeler 29.11.2010, Pazartesi

BEYAZ ?n?aat, ?stanbul Ey?p’?n organize perakende anlam?ndaki ilk yat?r?m?n? ger?ekle?tiriyor.

Ey?p’?n ilk al??veri? merkezi White Hill’i nisan ay?nda a??yor. 15 bin metrekare alana sahip olan White Hill, toplamda 5 kat ?zerine kuruluyor. 50 ma?azan?n yer ald??? al??veri? merkezinde, e?lence alanlar? ve a??k hava sinemas? da bulunacak. Al??veri? merkezinde gelen misafirlerin rahat giri? yapabilmeleri i?in iki ayr? yaya giri?i bulunuyor. A??k ve kapal? olmak ?zere 500 ara?l?k iki ayr? otopark bulunan al??veri? merkezi Atat?rk Bulvar? ile Saya yolu caddesi kesi?imin de yer al?yor. Uzun zamand?r b?lgeye giri? yapmak isteyen 2M Migros da projede yer alacak.


�zocam 11. Yal�t�m Yar��mas� ba�vurular� devam ediyor

?zocam’?n bu sene onbirincisini d?zenledi?i ?niversite ??rencileri Yal?t?m Yar??mas?’n?n ilk ?? finalisti, Prag’da Isover, Saint-Gobain Insulation taraf?ndan ger?ekle?tirilecek Multi Konfor Binalar Yar??mas?’nda ?lkemizi temsil edecek. Ge?en senelerden farkl? olarak bu y?l lisans ve y?ksek lisans ??rencilerinin de kat?labilece?i yar??maya ?u ana kadar 70 ba?vuru yap?ld?.

?zocam taraf?ndan onbirincisi d?zenlenen Yal?t?m Yar??mas?’n?n proje konusu, y?ksek binalarda enerji etkin yap? kavram?na yarat?c? yakla??mlar getirilmesi olacak. Yar??mada Multi Konfor Bina tan?m?na g?re ve pasif ev bile?enleri ile ?ok ama?l? bir kule tasarlanmas? ama?lan?yor.


??renciler, Yal?t?m Yar??mas?’nda A?a?? Manhattan b?lgesinin G?ney Greenwich olarak adland?r?lan k?sm?nda, s?rd?r?lebilir bir g?kdelen tasar?m? ortaya koyacaklar. Yeni yap?lacak kulede; gelece?i ?nceden g?rmek a??s?ndan, Greenwich’te ve A?a?? Manhattan’?n ?? Merkezi B?lgesi’nde farkl? seviyelerdeki s?rd?r?lebilirliklere ula?mak i?in ba?ta gelen projelerden biri olmas? kriteri aranacak.


T?rkiye ve KKTC ?niversitelerinin Mimarl?k, ?n?aat M?hendisli?i ve Makine M?hendisli?i ??rencilerinin kat?labilece?i “?zocam 11. Yal?t?m Yar??mas?’nda” ulusal j?ri; Prof.Dr. Abdurrahman K?l??, Emir Uras, Erkan ?ahmal?, Yr.Do?.Dr. G?lten Manio?lu, Prof.Dr. Mehmet ?al??kan, Sel?uk Avc? ve ?evki Pekin gibi ses yal?t?m?, yang?n g?venli?i, ekolojik binalar ve yap? fizi?i konusunda yetkin ??retim g?revlileri ile uzman mimarlardan olu?uyor. Ba?vurular?n Ekim ay?nda ba?land??? yar??mada, ??renciler projelerini en ge? 1 Nisan 2011’e kadar teslim edecek ve dereceye giren projelerin duyurumu 15 Nisan 2011 tarihinde yap?lacak. Ulusal etapta ilk ?? dereceyi payla?an proje sahipleri, 18-21 May?s 2011 tarihleri aras?nda ?ek Cumhuriyeti’nin ba?kenti Prag’da d?zenlenecek uluslararas? etapta ?lkemizi temsil etme hakk? kazanacak. Ulusal yar??man?n birincisi 6.000 TL, ikincisi 4.000 TL ve ???nc?s? 3.000 TL ile ?d?llendirilecek.

Konut sat��lar� b��ak gibi kesildi

Etiketler: , , | 0 yorum

Konut kredisi stoklar?ndaki art??a kar??n, y?l?n ???nc? ?eyre?inde konut sat??lar? ciddi bir ?ekilde azald?. Ge?en y?l?n ay?n d?nemine oranla sat??lardaki daralma y?zde 25'i ge?ti.

DD Mortgage Genel M?d?r? Murat Aysan, bu y?l?n 3. ?eyre?inde, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re konut sat??lar?n?n y?zde 25,21 oran?nda daralmas?yla ilgili AA muhabirine yapt??? a??klamada, konut finansman? taraf?ndaki hareketlili?in devam etti?ini ancak al?c?lar?n ekonomik ?alkant? nedeniyle al?m kararlar?n? ertelemi? g?z?kt?klerini belirtti.

Bu daralman?n kendisini gelecek y?l?n ilk ?eyre?inde b?y?meye b?rakaca??n? d???nd?klerini ifade eden Aysan, “Bu d????? ge?ici bir sonu? olarak g?r?yoruz” dedi.

2009 y?l?nda konut fiyatlar?nda ortalama y?zde 12 ile y?zde 15 aras?nda d???? oldu?una i?aret eden Aysan, bu sene kay?plar?n yar?s?n?n yerine kondu?unu, son bir ka? ayda yap?lan de?erlemelerde konut fiyatlar?n?n yukar? do?ru gitti?ini g?rd?klerini s?yledi.

Aysan, “Fiyatlar?n 2008'deki seviyesine gelece?i zaman?, gelecek senenin ilk ?eyre?inin sonu olarak g?r?yoruz. Konut fiyatlar?nda yukar? do?ru hareket olacak” dedi.


Ramazan'?n A?ustos'un bir k?sm?na denk gelmesinin y?l?n ???nc? ?eyrek verilerini olumsuz etkiledi?ine i?aret eden Aysan, ?unlar? kaydetti:

“Orada aktivite ister istemez daral?yor, yaz tatili de var. ?zellikle eyl?l?n sonundan itibaren ba?layan ivmenin ekim-kas?m-aral?kta ge?en sene ile kar??la?t?r?ld???nda ?ok daha pozitif ??kaca??na eminim. Referandumun y?zde 1-2 etkisi olabilir ama esas itibariyle orada d?nemsel sonu? var. Ramazan ve yaz tatilinin birle?mesi ve bunlar?n tatil s?resini uzatmas? bence daralmada bir miktar etkili oldu. Biz bu ?eyrekte bir miktar daralma bekliyorduk, bunun y?zde 10-12 aras?nda kalaca??n? d???n?yorduk, daralma neredeyse bekledi?imizin iki kat? ??kt?.”

BEL?RS?ZL???N GET?RD??? R?SK

Teknik Yap? Holding Ba?kan? ve ?stanbul ?n?aat??lar Derne?i (?NDER) Genel Ba?kan? Nazmi Durbakay?m da 3. ?eyrekte konut sat??lar?ndaki daralman?n 3 temel sebebi bulundu?unu, bunlardan birinci nedenin referandum, ikinci nedenin yaz tatili, ???nc? nedenin ise Ramazan ay?n?n bu d?neme isabet etmesi oldu?unu belirtti.

?n?aat sekt?r?nde sat??lar?n en d???k oldu?u d?nemin yaz d?nemi oldu?unu ifade eden Durbakay?m, bununla birlikte Ramazan ay?n?n da bu d?neme rastlamas?n?n, konut sat??lar?n?n tamamen azalmas?na neden oldu?unu s?yledi.

Durbakay?m, “As?l ?nemli nedeni ise referandumdur. Yine bilindi?i gibi referandum ve genel se?imler gibi kritik siyasal d?nemlerde, konut sekt?r?ndeki sat??lar, s?z konusu se?im veya oylamalardan biri iki ay ?nce ve bir iki ay sonra olmak ?zere olduk?a durgun bir d?neme girer. ?nsanlar, mevcut siyasal ve ekonomik ?artlarda bir de?i?iklik olma olas?l???na kar?? risk almak istemezler. Bu se?imde de risk almad?lar” dedi.

12 Eyl?l referandumu sonras?nda gerek yeni projelerin ba?lamas?, gerekse mevcut projelerdeki haz?r konutlar?n sat???na y?nelik kampanyalar?n eski h?z?na kavu?tu?unu ifade eden Durbakay?m, “Belirsizlik perdesinin kalkmas?, okullar?n a??lmas? ve tatilcilerin ?ehre d?nmesi ile birlikte sekt?rdeki konut sat??lar?, b?y?k bir ivme kazanm??t?r. Buna ba?l? olarak y?l?n son ?eyre?indeki konut sat??lar?n?n bir ?nceki ?eyre?e ve ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re en az y?zde 10 ile y?zde 20 aras?nda art?? g?sterece?ine inan?yorum” diye konu?tu.

“YAKIN B?R S?RE ???NDE P?YASA A?ILIR D?YEMEY?Z”

?stanbul Emlak Komisyoncular? Odas? Ba?kan? Sabri Ate? ise 12 Eyl?l referandumundan ?nce t?keticilerin beklemeye ge?ti?ini, referandumun arkas?ndan se?im tarihinin a??klanmas? ve in?aat malzemelerine yap?lan zamm?n da vatanda?? beklemeye itti?ini ifade etti.

Ate?, “Bekleme se?im sonuna kadar devam eder. Se?ime kadar hi? kimse kolay kolay al?m yapmayacak. Hemen yak?n bir s?re i?inde piyasa a??l?r da diyemeyiz. Vatanda? beklemeye ge?ti” ?eklinde konu?tu.
?

Konut kredilerinde patlama

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
Krediler , Mortgage 02.12.2010, Per?embe

?n?aat Malzemesi Sanayicileri Derne?i’nin (?MSAD) yay?nlad??? ayl?k in?aat sekt?r? de?erlendirme raporunda, in?aat sekt?r?ndeki geli?meler anlat?l?yor. Raporda ayn? zamanda, konut kredilerinde 2009 y?l?n?n ortas?nda ba?layan patlamaya da dikkat ?ekiliyor.

Raporda, in?aat sekt?r?n?n 2010 y?l?n?n ???nc? ?eyre?inde ivmelendi?i ve maliyetlerde art?? ya?and???ndan bahsediliyor. Bunda da m?teahhitlik sekt?r?n?n b?y?k proje yat?r?mlar?n? s?rd?rmesinin etkili oldu?u s?ylenerek, “son kullan?c?n?n ‘istenen al?mlar?’ ger?ekle?tirmemesine kar??n sekt?r?n hareketli kalmas?n? sa?lam??t?r” ifadesine yer veriliyor. Rapor ??yle devam ediyor: “Bununla birlikte konut in?a ettirme, alma olas?l???nda meydana gelen art?? dikkat ?ekicidir. Fiyatlar ?zerinde yukar? y?nl? bask? yaratan bir ba?ka unsur emtia fiyatlar?d?r. ?zellikle 2010 y?l?n?n ???nc? ?eyre?inde emtia fiyatlar?nda meydana gelen art?? in?aat malzemesi fiyatlar?n? da yukar? ?ekmi?tir. ?n?aat malzemesi fiyatlar?nda 2010’un ???nc? ?eyre?inde bir ?nceki ?eyre?e g?re %2,24, bir ?nceki y?l?n ayn? d?nemine g?re ise %5,78 oran?nda kaydedilen art???n temelinde bu unsur de?erlendirilebilir.”
Raporda, Merkez Bankas?’n?n g?sterge faizlerde bor?lanma oran?n? %1’e ?ekmesinin de in?aat sekt?r? ?zerinde etkili oldu?u belirtiliyor. “Tahvil faizinin %7,5 deste?ini zorlamas? da faizlerin dip yapt??? g?r???ne a??rl?k kazand?rm??t?r” denilen raporda, bunun sonucunda in?aata yat?r?m yapma e?iliminin de artt??? s?yleniyor. Buna g?re Eyl?l ay?nda konut alma/in?a ettirme ihtimali % 9,76’l?k art?? g?sterdi.

Konut kredilerinin pay? %50’ye ula?t?
Konut kredisi kullan?mlar?na dikkat ?ekilen raporda, “Konut kredileri 2004 y?l?nda yapt??? patlamaya benzer bir patlamay? 2009 May?s ay?ndan beri ger?ekle?tirmektedir. Buna g?re konut kredileri Kas?m ay?nda 54 milyar TL d?zeyine ula?m??t?r.” Deniyor.
Raporda, konut kredilerinin genel krediler i?indeki pay?ndan da bahsediliyor. Buna g?re konut kredilerinin genel krediler i?indeki pay? 2004 y?l?nda %20’nin alt?ndayken, h?zl? bir ??k??la %50 d?zeyine yakla?t?. Raporda, konuya ili?kin kullan?lan ifadeler ??yle: “Bu noktada vade yap?s?ndaki se?icilik de dikkat ?ekmektedir. Faizlerin dipte oldu?u g?r???n?n etkili olmas? nedeniyle k?sa vadeli kredi kullan?mlar?nda d???? ya?an?rken, 5-10 y?ll?k kredi kullan?m?n?n artt??? g?r?lmektedir. Yani t?ketici mevcut kredi faizlerini uzun vade i?in kullanmak istemektedir. Bu durum t?keticinin daha sa?l?kl? bir finansman modeli kurgulad???n? g?stermektedir. Bununla birlikte kredilerdeki kontrols?z bir art???n ekonomi ?zerinde uzun vadede risk olu?turabilece?i unutulmamal?d?r.”


Kaynak : H?rriyet Emlak Yasam Ekiif (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Soyak Park Aparts'ta 230 bin'den ba�layan fiyatlarla

Soyak’?n Halkal?’daki yeni projesi Soyak Park Aparts, b?lgedeki yeni yat?r?m kayna?? olarak dikkat ?ekiyor. Daire fiyatlar?n?n 96 bin ile 400 bin TL aras?nda de?i?ti?i Soyak Park Aparts’da, bah?eli ve dubleks kent evlerinin fiyatlar?, 230 bin ile 650 bin TL aras?nda de?i?iyor.

Soyak Park Aparts’da, artan taksit ve ara ?demeli esnek ?deme planlar? da yer al?yor. Projede %5 pe?inat ve 120 aya varan vade se?enekleri ile kaliteli bir ya?ama kavu?mak m?mk?n. Soyak Park Aparts projesi Binalarda Enerji Performans? Y?netmeli?i’ne uygun ?ekilde geli?tirilirken; do?aya zarar vermeyen, tasarruf sa?layan malzemelerin kullan?m?na ve enerji verimlili?ine ?nem g?sterildi. Otomatik bah?e sulaman?n yan? s?ra topra?a kar??t?r?lan gran?ller kullan?larak az suyla sa?l?kl? ye?il alanlar olu?turabilecek. Ortak alanlarda fotoselli batarya sistemleri, ?evre ayd?nlatmas?nda LED’li sistemler ve su ?s?tmas?nda g?ne? paneli kullan?m? ile tasarruf sa?lanarak, d???k aidat imk?n? sunulacak. Ayn? zamanda, dairelerde dimmerli ayd?nlatma ?r?nleri ve 2 kademeli rezervuarl? (3–6 litre) klozetler kullanarak hem do?an?n hem de daire sahiplerinin kazanmas? hedefleniyor.


Az katl? bina yakla??m?nda planlanan Soyak’ta modern teknoloji imk?nlar? kullan?l?yor; 24 saat kapal? devre g?venlik kamera sisteminin yan? s?ra dairelere kadar getirilen fiber kablo imk?n?yla internet ?zerinden yay?n yapan IPTV, g?r?nt?l? konu?ma yap?labilen IP telefon ve kablosuz internet hizmeti de sunuluyor. Ayr?ca dairelerde merkezi uydu ba?lant?s? imk?n? da bulunuyor. Ye?ilin ve suyun bir arada bulundu?u Soyak Park Aparts’?n sakinleri, ?zel peyzaj tasar?ml? bah?eler, suni g?l, y?zme havuzlar?, basketbol ve tenis sahalar? ile sosyal tesislerde keyifli ve yeni nesil bir ya?am?n tad?n? ??karacak.


TSKB Gayrimenkul De?erleme A.?.’nin Soyak projelerinin de?er art??? ile ilgili olarak yapt??? Konut Ara?t?rmas? Raporu’na g?re; ?stanbul ve ?zmir’de, Soyak projelerinin bulundu?u b?lgenin de?erini de art?rd??? ortaya ??kt?. Soyak Projeleri de?erleme raporuna g?re; lansman tarihinden bug?ne kadar Soyak Yeni?ehir’in %1078, Soyak Olympiakent’in %143; Soyak Evreka’n?n % 38; Soyak Mavi?ehir’in %55 oran?nda de?er kazand??? belirtildi.

D�nyan�n en iyi mimari projesi Varyap Meridian

27 Kas?m’da Londra’da yap?lan 2010 Uluslararas? Gayrimenkul ?d?lleri yar??mas?nda Varyap Meridian, 131 ?lkeyi geride b?rakarak “D?nyan?n En ?yi Mimari Projesi” se?ildi

International Property Award (Uluslararas? Gayrimenkul ?d?lleri) yar??mas?na Avrupa’dan finalist olarak kat?lan Varyap Meridian, ‘D?nyan?n En ?yi Mimari Projesi’ ?d?l?ne lay?k g?r?ld?. Ald??? bu son ?d?lle Varyap Meridian i?in Avrupa’dan 10’uncu ?d?l?n? kazanan ?irketin CEO’su Erdin? Varl?ba?, “131 ?lkeyi geride b?rakarak, d?nyan?n en iyisi se?ildik. Bu bir devrimdir. Gayrimenkul ?ampiyonlar? Ligi’nde finale kald?k ve kupay? ald?k. Bundan sonra d?nya sahnesinde T?rkler var” dedi.

D?nya bas?n?n?n ilgisi
?d?ller, Londra’da Hyde Park Lancaster Hotel’de d?zenlenen t?ren ile sahiplerini bulurken, Varyap Meridian’?n ?d?l?n?, Erdin? Varl?ba? ald?. Varl?ba?, ?d?l? t?m Avrupa’y? temsilen ald?klar?n? vurgulayarak, ??yle konu?tu: “Varyap Meridian t?m d?nyan?n ilgisi ?eken, hem T?rkiye’de gayrimenkul sekt?r?n?n ula?t??? y?ksek geli?me d?zeyini g?steren hem de ?stanbul’un marka de?erine yeni bir de?er katan bir proje oldu. Biz bu ?d?lle gayrimenkulde ?ampiyonlar ligi kupas?n? ald???m?z? d???n?yoruz. ?d?l bizim i?in koymu? oldu?umuz hedeflere ula?man?n mutlulu?unu ifade ediyor. ?? y?l ?nce, yapt???m?z projeyi uluslararas? seviyede konu?ulur hale getirmek hedefiyle yola ??km??t?k.
T?rkiye’de hi?bir gayrimenkul projesi CNN International’de, New York Times’ta, Le Monde’da haber olmad?. Meridian ile ald???m?z bir?ok ?d?l var. Son ald???m?z ?d?l ise hepsini ta?land?rd?. D?nyan?n en iyi mimarisi se?ilmek bizim i?in ?ampiyonlar ligi kupas? oldu, b?y?k bir gurur kayna??.”

Varyap’?n geliri beklentinin ?zerinde
Projenin y?zde 100 prim s?z?yle harekete ge?irildi?ini ve bu hedefe ula??ld???n? ifade eden Erdin? Varl?ba?, “Ba?lang??ta metrekaresi 3 bin TL ile ba?layan konutlar bug?n 6.750 TL’ye kadar y?kseldi. Teslime kadar 8.500 TL’yi yakalayaca??n? d???n?yoruz. Kule k?sm?nda ise 10 bin TL’ye ??kabilir.” dedi. Di?er yandan ilk kez Meridian Projesi ile m?lk y?netim hizmetlerini de buradaki i?letme firmas?n?n sa?layaca??n? belirten Varl?ba?, “Varyap yapt??? konutu sat?p, projeden ??kmayacak. Bu ?ok ?nemli. Burada piyasa yap?c? biz olaca??z. Fiyat rayi?lerini biz belirleyece?iz. Bu b?lgede emlak??lar fiyatlarla istedi?i gibi oynayabiliyorlar. Dolay?s?yla biz projeye d??ar?dan emlak?? girmesine izin vermeyece?iz” ?eklinde a??klama yapt?. Projenin uluslararas? ?d?ller almas?n?n ister istemez ilgi ?ekti?ini ifade eden Varl?ba? “Dolay?s?yla projede yabanc?lar?n pay? y?zde 2’ler civar?nda. ABD, Dubai, ?ngiltere, Rusya, Japonya’dan m??terilerimiz var” dedi. Bug?ne kadar 3.2 milyar TL de?erinde proje ?rettiklerini belirten Varl?ba?, “Biz Meridian’da 777 milyon lira gelir beklerken bug?n geldi?imiz noktada 1 milyar liraya zaten yakla?m?? durumday?z” dedi.

Necef Stadyumu’na teklif verdik
Seyrantepe’de yap?m? s?ren T?rk Telekom Arena stadyumunun bitme a?amas?nda oldu?unu ve bu nedenle yurtd???ndan teklifler almaya ba?lad?klar?n?n alt?n? ?izen Erdin? Varl?ba? “Katar, Irak, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Brezilya gibi ?lkelerden teklif al?yoruz. ?lk somut ad?m? Irak’ta at?yoruz. Kuzey Irak’ta Necef Stadyumu i?in teklif haz?rlad?k. Umuyorum ki aral?k sonuna kadar sonu?lanm?? olacak. Biz bu alandaki uzmanl???m?z? d?nyaya da ta??mak istiyoruz. Amac?m?z bu alanda da k?resel bir oyuncu olmak. Yurtd???ndaki m?teahhitlik hizmetlerinde de ?n?m?zdeki y?l itibariyle zaten bu ad?m? ataca??z. Hedef belirledi?imiz ?lkeler ?ngiltere. Asya da olabilir” dedi.

Ata?ehir’e d?nya ?ap?nda yeni proje
Varyap’?n 2011 i?in Ata?ehir’de yeni bir proje haz?rl??? i?inde oldu?u bilgisini veren Erdin? Varl?ba?, d?nya ?ap?nda bir proje olaca??n? belirtti. Varl?ba?, tan?t?m?n? d?nyan?n ?e?itli ?ehirlerinde ger?ekle?tireceklerini, ?stanbul’a olan ilginin daha da artaca??n? anlatt?. Yeni projenin hen?z erken safhalarda oldu?unu belirten Varl?ba?, tasar?m?n? 2011 Haziran aylar?na do?ru tamamlamay? hedeflediklerini bildirdi. Projenin 100 bin metrekareyle ?stanbul’un en de?erli arsalar?ndan biri ?zerine yap?laca??n? ifade eden Varl?ba? “Proje AVM, rezidans, ofis ve otel olmak ?zere 4 fonksiyonu da bir arada bar?nd?ran ger?ek bir kentsel tasar?m harikas? olacak” dedi. Varl?ba?, projenin mimarisi i?in a??lan yar??maya 6 firman?n davet edildi?ini, Varyap’?n yeni projesinde de Meridian’de oldu?u gibi RMJM ile ?al??aca??n? bildirdi.

Grand Tower’da 3 haftada y?zde 55 sat??
Kas?m ba??nda lansman? yap?lan T?rkiye’nin ilk ye?il g?kdeleni 61 katl? Varyap Grand Tower’da, 3 haftal?k s?re?te, dairelerin y?zde 55 i sat?ld?. Yo?un talep dolay?s? ile randevulu sat?? yap?lan proje, T?rkiye’nin yeni simge binalar?ndan olmaya aday. 61 katla T?rkiye’nin en y?ksek binas? olan bina, y?ksek teknoloji ile in?a ediliyor. Varyap Meridian’?n, 61 katla T?rkiye’nin ilk ye?il g?kdeleni olan Varyap Grand Tower’daki dairelerin y?zde 80’inde, 5-24 metrekare aras?nda de?i?en b?y?kl?kte kat bah?eleri bulunuyor. 38 terasl? dairenin yer ald??? Varyap Grand Tower’da, teras b?y?kl?kleri 4–65 metrekare aras?nda de?i?iyor.

Yal� al�rken ve satarken bunlara dikkat edin

Turyap Emlak’tan Ulvi ?zcan, yal? al?m sat?m?nda dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyar?yor.

Bo?az’da bir yal? sahibi olmak, herkesin hayalidir. Ancak hem yal?lar al?n?rken, hem de sat?l?rken dikkat edilmesi gereken ?ok ?nemli noktalar var. Nadiren ve gizlice el de?i?tiren yal?lar?n al?m sat?m?nda, en ?nemli iki konu acele edilmemesi ve birka? uzman?n g?r???ne ba?vurulmas?.

Yal? al?rken her t?rl? belgeyi isteyin
Yal? al?n?rken dikkat edilmesi gereken ?eylerin ba??nda, yal?n?n mimarisi ve tarihi ile ilgili bilgi edinilmesi geliyor. Tarihi yap?larda ya?anan olaylar ve eski sahipleriyle ilgili ara?t?rma yap?lmas? ve bunlar?n belgelerinin bulunmas? ?ok ?nemli. Bununla beraber di?er resmi belgeler de incelenmeli. Yal?n?n projesi, K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu’nun binayla ilgili kararlar?, ?ap, Roperli Kroki gibi belgeler, ilerde bir s?rprizle kar??la?maman?z a??s?ndan ?nem ta??yor.

Bir di?er yap?lmas? gereken ?ey de, yal?lar ve tarihi yap?lar konusunda uzman olan, SPK lisansl? en az iki firmadan, birbirlerinden haberleri olmadan ?al??acak ?ekilde, gerek?eli ve emsaller g?sterilerek de?erleme raporu al?nmas?. Bu sayede elinizdeki raporlar?n g?venilirli?i de kesinle?mi? olur. Buldu?unuz bir yal?yla ilgili, Bo?az’da i? yapan bir mimar?n g?r???n? almak da faydal? olacakt?r.

Beraber ?al??aca??n?z emlak dan??man?na, almak istedi?iniz bir yal?da olmas?n? istedi?iniz veya istemedi?iniz ?zellikleri belirtmeniz son derece yararl? olacakt?r. Ayr?ca bu konuda size yard?mc? olacak dan??man?n, yal?lar konusunda uzmanla?m?? olmas? ?ok ?nemli. Ayr?ca sat??la birden ?ok emlak firmas?ndan ziyade tek bir firman?n ilgilenmesi ve internet, gazete ilan?, vb. mecralara ilan vermesi, takip a??s?ndan daha sa?l?kl?d?r. Ayr?ca aktif pazarlama ile ilgilenen firmadan belli aral?klarla rapor istenmeli. Raporda ilan i?in kimlerin arad???, kimlerin ziyaret etti?i, ziyaret?ilerin olumlu – olumsuz beyanlar? ve pazarlama sorumlusunun kendi kanaatine mutlaka yer verilmeli.


Sat?? s?recinde acele etmeyin
Sat?? konusunda da deneyim ve uzmanl?k ?n planda olmal?. Bo?azi?i yal? piyasas? ile ilgili deneyim sahibi bir emlak dan??man? ara?t?r?lmal?. Dan??man?n?za kararla?t?r?lan ve s?resi belli bir zaman i?inde (6 ay – 9 ay, vb.) tek yetkili oldu?u belirtilmeli, ba?ka bir emlak firmas?ndan veya sahibinden gelen t?m bilgiler bu dan??mana aktar?lmal?, gereksiz zaman kayb? ve bilgi kirlili?ine izin verilmemeli. Pazarl?k s?recine ge?ildi?inde, emlak dan??man? mutlaka “m?zakereci” olarak kullan?lmal? ve onun uzmanl???ndan yararlan?lmal?d?r. Bunlarla beraber sat?? s?recinde acele etmemekte de fayda var. Binaya iyi bak?lmas? ve g?z?n?z?n arkada kalmamas? a??s?ndan bu konuya ?zellikle dikkat edilmesi gerekir.

140 bin dolara hemen teslim konut

Etiketler: , , , | 0 yorum

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
G?ncel , Projeler 08.12.2010, ?ar?amba

Perla Vista Residence & Perla Vista Outlet Center projesi G?l ?n?aat taraf?ndan Beylikd?z? Beykent’te in?a edildi.

G?l ?n?aat’?n mimari grubu taraf?ndan tasarlanan Perla Vista’n?n in?aat? 2007 y?l?nda ba?lad?. Projede teslimler ge?ti?imiz Ekim ay?nda yap?ld?. Toplam 17 bin 595 metrekare alana kurulan Perla Vista’n?n in?aat alan? ise 115 bin 262 metrekare. 44 bin metrekarelik Perla Vista Outlet Center’?n 32 bin metrekaresi kiralanabilir alan olarak ayr?lm??. Perla Vista’da 1.500 metrekare sosyal tesis, a??k y?zme havuzu, SPA, T?rk Hamam?, 8 sinema salonu, fitness salonu, hamam, sauna gibi sosyal donat?lar bulunuyor. 15 katl? iki kule halinde in?a edilen Perla Vista’da konutlar?n alanlar? 73 metrekare ile 120 metrekare aras?nda de?i?iyor. Toplam 293 konuttan meydana gelen projede konutlar?n t?m? 1+1 ve home ofis tarz?nda. Konut fiyatlar? 140 bin dolardan ba?l?yor, 300 bin dolara kadar y?kseliyor. Y?zde 40 pe?inatla 18 ay vade farks?z taksit yap?l?yor. Zeminden itibaren 58 metre y?kseklikte in?a edilen Perla Vista Beykent, Atat?rk Havaliman?’na 20 kilometre, E5’e 100 metre, TEM otoyoluna 7 kilometre mesafede yer al?yor. Perla Vista Al??veri? Merkezi b?lgedeki di?er al??veri? merkezlerine g?re metrekare olarak ?ok daha b?y?k olmas? ve daha fazla g??l? ulusal ve uluslararas? marka karmas?n? b?nyesinde bulundurmas? b?y?k ?nem ta??yor. Projenin i? mimarisinde sokak konsepti yarat?lm??, b?ylece misafirler kapal? bir sokakta geziyormu? hissine kap?lacak.


if (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

Bir evin fiyat� nas�l belirlenir?

Etiketler: , | 0 yorum

T?rkiye’de gayrimenkuldeki trend (NED?R BU TREND?) devam etti?i s?rece, ekspertiz, konut kredisi kullananlar veya kullanacak olanlar i?in hayati ?nem ta??may? s?rd?recek, ??nk? konut kredisi kullan?rken, konutun de?erinin ne oldu?u yap?lacak ekspertizle belirleniyor.

Bu noktada da i? gayrimenkul de?erleme ?irketlerine d???yor. De?erleme uzmanlar?, gayrimenkullerin de?erini, binan?n in?aat malzemesinden co?rafi konumuna ve emsal in?aatlarla kar??la?t?r?lmas?na kadar pek ?ok kriteri g?z ?n?nde bulundurarak belirliyor. Bir m?lk?n fiyat? belirlenirken dikkat edilmesi gereken en ?nemli kriterler ise, arsa de?eri, yap?m maliyeti, kiraya verilmesi halinde getirisi, ayn? konumdaki konutlar?n sat?? fiyatlar? olarak s?ralan?yor. Gayrimenkul de?erleme ?irketleri, ta??nmazlar?n ger?ek de?erinin tespit edilmesinin yan?s?ra gayrimenkul ve buna ba?l? haklar?n tespiti, b?lgesel gayrimenkul raporu haz?rlanmas?, piyasa ara?t?rmas?, en y?ksek ve en iyi kullan?m de?eri analizi konusunda da b?y?k rol ?stleniyor.

De?erleme tahmindir
2006 y?l?nda kurulan Respa Gayrimenkul Dan??manl?k ve De?erleme Hizmetleri Y?netim Kurulu Ba?kan? SPK lisansl? de?erleme uzman? Avukat Nermin ?iviciler, konut de?erlemesinin, bir konutun “belli bir tarihteki muhtemel de?erinin ba??ms?z ve tarafs?z olarak takdir edilmesi” oldu?unu s?yl?yor. De?erlemenin her ?eyden ?nce bir tahmin oldu?unun alt?n? ?izen ?iviciler, “Piyasa de?eri dedi?imiz zaman, o konutun serbest al?c? ve sat?c?lar aras?nda makul bir s?rede el de?i?tirme bedeli anla??l?r. Bu a??dan bak?ld???nda yat?r?m de?eri, icradan sat?? de?eri, vergi de?eri, teminat de?eri... bunlar?n farkl? farkl? olaca?? a??kt?r. Bunun gibi bir konutun ?zel al?c? i?in ifade etti?i de?er de de?i?ik olacakt?r” diyor. De?erlemenin bir?ok fakt?r?n birle?eni oldu?unu s?yleyen ?iviciler, “?rnek verecek olursak, k???k bebe?i olan ?al??an bir anne i?in kendi ailesine ait konutun bulundu?u binada sat?n alaca?? bir dairenin de?eri normal fiyat?n?n ?st?ndedir. Ya da ?ehrin geli?ece?ini ?mit etti?iniz yeni var olan bir mahallede alaca??n?z bir konut ile paran?z?n faiz de?erinin ?zerinde k?ymetlenece?ini d???n?yor olabilirsiniz” diyor.

De?erlemede 3 y?ntem
Ta??nmaz?n fiyat?n? belirlemek i?in bir?ok y?ntem bulundu?una dikkat ?eken ?iviciler, “Uluslararas? ?? temel de?erleme esas? vard?r. Bunlar, emsal kar??la?t?rma yakla??m?, gelir indirgeme yakla??m? ve maliyet yakla??m?d?r” diyor.
* Emsal Kar??la?t?rma Yakla??m? - Bu yakla??m, benzer konutlar?n sat???n? ve ilgili piyasa verilerini dikkate alarak de?er takdirine dayan?r. De?erlemeci emsallerin konum, konfor, ?s?tma bi?imi vs ?zelliklerini kar??la?t?rarak emsaller aras?nda uyarlama yapar.
* Gelir ?ndirgeme Yakla??m? - Bu yakla??m, de?erlemesi yap?lan konutun kira geliri ve masraf kalemleri dikkate al?narak ?denen paran?n geri d?n??? hesaplanmas? esas?na dayan?r. Mesala ?stanbul’da bir apartman dairesi i?in ?denen bedelin yakla??k 15-16 y?lda, ?zmir’de 19, Bursa’da ise 17 y?lda geri d?nd??? kabul edilebilir. Ticari m?lkler i?in geri d?n?? daha ?abuktur.
* Maliyet yakla??m?. Bu yakla??m da belirli bir m?lk?n sat?n al?nmas? yerine, o m?lk?n t?pat?p ayn?n? veya ayn? yarar? sa?layacak ba?ka bir m?lk? in?a de?eri esas al?n?r. Bu y?ntem yeni binalarda ya da emsaline s?k rastlanmayan ?zellikli binalarda ge?erlidir.
?
Bir konutun fiyat? nas?l belirlenir?
?iviciler, gayrimenkul de?erleme uzman?n?n fiyat belirlerken nelere dikkat etti?ini ise ??yle anlat?yor: “?ncelikle de?erlemesi yap?lacak konut g?r?l?r. Sonra s?ra tapu ara?t?rmas?na gelir. Yani ta??nmaz?n m?lkiyeti kime aittir? ?zerinde bir m?lkiyet uyu?mazl??? veya m?lkiyeti k?s?tlayan kamula?t?rma, y?k?m karar?, haciz ve ipotek gibi bir kay?t var m?d?r? Her ?eyden ?nce bakt???n?z daire ile tapuda alaca??n?z konut ayn? m?d?r? Uygulamada fiili durumun proje ile ?rt??medi?ini s?k s?k g?r?yoruz. Diyelim ki siz kuzeye bakan daireyi ald???n?z? zannediyorsunuz. Ama projede sizin ald???n?z konut g?ney taraf?nda kal?yor. Uzman belediye kay?tlar?n? inceler. ?ok yayg?n olarak g?r?ld??? ?ekilde konutunuz hen?z kat irtifak?ndan kat m?lkiyetine ge?memi?se, de?erledi?i konutun in?aat ruhsat?na uygun olarak in?a edilmi? olup olmad???n? tespit eder. ?zellikle deprem b?lgelerinde g??lendirme g?r?p g?rmedi?i, yap?n?n depremden ?nce veya sonra yap?l?p yap?lmad??? dikkate al?n?r. Konutta kullan?lan malzemeyi inceler. E?er eski binaysa y?pranma oran?n? tespit eder. Emsallerle kar??la?t?r?r. ?mar durumunda de?i?iklik olmu? mu onu inceler.”
?
Dikkat edilmesi gerekenler
Mortgage de?erlemelerinin banka taraf?ndan ve bankan?n istedi?i do?rultuda yap?ld???n?n alt?n? ?izen ?iviciler, “Bunun d???nda bir de?erleme i?i s?z konusuysa de?erleme yapt?r?l?rken, tavsiyemiz ?ncelikle hangi gaye ile de?erleme yapt?rd???n?n uzmana net olarak a??klanmas?d?r. Yat?r?m ama?l? al?yorsan?z ?ehir planlar? hakk?nda bilginiz olmal?. Yine yat?r?m ama?l? kararlara esas olmak ?zere piyasa faizinin ne kadar ?st?nde bir getiri beklendi?inin belirtilmesi gerekir.” diyor.
?
De?erleme ?al??malar?nda neler yer al?r?

1- Tapu bilgileri: Daire veya villa ile ilgili bilgiler veya bunlar?n yer ald??? sitenin tapu bilgileri. Sitenin veya apartman?n toplam arsa alan? ve bu alan i?erisindeki pay? hakk?nda bilgiler verilir.
2- ?mar durumu: De?erleme ?al??mas? yap?lan gayrimenkul?n hangi belediye s?n?rlar? i?inde oldu?u, ruhsat tarihi, kat irtifak? ve kat m?lkiyeti durumu ve oturum izni olup olmad??? gibi bilgileri kapsar. ?zellikle d?n???m b?lgesi i?inde ise gayrimenkul, imar durumunda de?i?iklik olmu? olabilir. Dolay?s?yla yeni imar durumuna bak?lmas?nda fayda olabilir.
3- Deprem durumu: Gayrimenkul?n ka??nc? deprem ku?a??nda yer ald??? ve zemin ile ilgili bilgiler bulunur. Genelde gayrimenkul?n bulundu?u alanda uygulama ve Belediyelerin yapt?rm?? oldu?u tetkiklerden deprem konusundaki ?n gerilim katsay?s? ile ilgili genel bilgi al?nabilir. Buradaki bilgi yap? t?r?ne g?re farkl? i?lem g?r?r. Yap?da gerekli tedbirler al?nd?ysa risk s?f?rlanabilir.
4- Konum ve ?evre ?zellikleri: De?erleme ?al??mas? kapsam?ndaki m?lk?n konumu ve ?evresinde bulunan ?nemli merkezler belirtilir. Ayr?ca en yak?n merkezlere uzakl??? ve ula??m olanaklar?na yer verilir. ?evrede yak?n d?nemde esasl? doku de?i?ikli?i s?z konusu olacaksa bunun da belirtilmesi gerekmektedir. Bu konudaki bilgi g?ncel imar planlar?ndan al?n?r. Yak?n ?evre geli?melerine ve gayrimenkul?n i?inde bulundu?u pazar ko?ullar? ile ilgili pazar analizi de?erlendirmesi yap?l?r.
5- Fiziksel tan?m: De?erleme ?al??mas? kapsam?ndaki gayrimenkul?n hangi y?l in?a edildi?i, in?aat kalitesi, kullan?lan malzemelerin ve i??ili?in kalitesi ve kullan?labilirli?i gibi bilgiler anlat?l?r. Yap? mimarisinin g?ncelli?ini koruyor olmas? da ?nemli bir husustur. Yeni ak?mlara ve yat?r?mc?n?n de?erlerine uygunlu?u de?ere etki eder.
6- Teknik ?zellikler: Do?algaz, elektrik, su, yol, telefon gibi altyap? hizmetlerinden faydalan?p faydalanmad??? ve ?s?tma ile so?utmada hangi sistemlerin kullan?ld???, asans?r, kesintisiz enerji kaynaklar?, ileti?im, yang?n ve g?venlik sistemleri hakk?nda bilgileri kapsar.
7- Gayrimenkul de?erleme: Gayrimenkul de?erlemesinde temel olarak ?? yakla??m kullan?lmaktad?r. Her de?erleme ?al??mas?nda ?? y?ntemin de kullan?lma zorunlulu?u vard?r. Ancak, uzman bu y?ntemlerden kullanamad?klar? varsa nedenini a??klamak zorunlulu?undad?r. Her y?ntemle ilgili yap?lan analizler a??k olarak tablola?t?r?l?r veya metin i?inde detayl? olarak anlat?l?r.
8- Yap?n?n analizi: Farkl? yakla??mlarla bulunan analiz sonu?lar? ayr? ayr? belirtilir, nedensellikler tart???l?r, sonra da hangi yakla??m?n daha g?venilir oldu?u nedenleri ile birlikte a??klanarak de?erle ilgili uzman de?er takdirini yazar.
9- Eksperin kanaati: De?erle ilgili kanaatin belirtildi?i de?er mektubu raporun ba??nda yer al?r. Bu mektupta uzman konu gayrimenkul veya de?erlemeyi yapt?ran tarafla herhangi bir ili?kisinin olmad???n?, ald??? ?cret d???nda herhangi bir menfaatinin olmad???n? da beyan eder. Mektup ?irketi m?teselsilen sorumlu k?lacak temsile yetkili ki?i taraf?ndan imzalan?r.
?
Mimarinin konut de?eri ?zerindeki etkileri
Lal Gayrimenkul De?erleme’den Mimar Ebru ?z mimarinin konut de?eri ?zerinde olumlu ya da olumsuz etki yapmas?na yol a?an fakt?rleri s?ralad?
* Ana gayrimenkulun (sitenin veya apartman?n) d?? g?r?n???n?n y?ksek estetik de?erler ta??mas? gerekir. Peyzaj ?al??mas? ger?ek anlamda ya?ayanlara nefes ald?racak ?zellikte olmal?.
* Ana gayrimenkul?n en ?nemli yeri giri?idir, hem site giri?i hem bina giri?i iyi ??z?mlenmelidir. Ayd?nl?k, ferah ve geni? mekanlar yarat?lmal?.
* Mimari projenin fonksiyonel ve standart T?rk ailesinin ihtiya?lar?na hizmet verecek kapasitede olmas? gerekiyor.
* Mutfak-banyo mahallerinin iyi ??z?mlenmesi gerekmektedir. ?zellikle beyaz e?yalar?n ve lavabolar?n konumlanaca?? yerlerin ?zenli bir ?ekilde se?ilmesi ?art.
* Koridor i?in harcanan alan?n m?mk?n oldu?unca az tutulmas? gerekmektedir.
* B?t?n evde ?l? (kullan?lmayacak) alanlar?n olmamas?na dikkat edilmelidir.
* Antrenin (giri?) geni? olmas? olumlu bir fakt?r.
- Mimari projenin ?zerinde de?i?iklikler yapmaya m?sait olmas? (oda say?s?, oda birle?tirmeleri vb.) tercih ediliyor.
* Mevsim ?zellikleri uygun b?lgelerde geni? balkonlar, di?er b?lgelerde a??l?r-kapan?r balkonlar gayrimenkul de?erini artt?r?yor.
* Balkon say?s?n?n ?ok olmas? yerine bir adet geni?, mutfak-yemek b?l?m?-ya?am mekan? ba?lant?l? balkon olmas? tercih edilmeli.
* Y?ksek tavanlar, ayd?nl?k, ferah mahaller tasarlanmal?.
* Oturma odas?n?n kullan?lmaya devam edildi?i ?lkemizde, mutfak-yemek b?l?m?-oturma odas? ??z?mleri ba?ar?l? olan konutlar daha de?erli oluyor.
* Geni? alanl? dairelerde mutlaka gardrop odas? d???n?lmeli, m?mk?nse iki odan?n kullan?m?na a??lmal?.
* ?ok fazla oda ??karmak ad?na gereksiz, kalitesiz mekanlar yarat?lmamal?.
* Mutfak, banyo dolaplar? eve de?er katan unsurlar aras?nda. Bu y?zden fonksiyonel, kaliteli malzeme kullan?lm?? dolaplar tercih edilmeli.
* Dekorasyona imkan verecek detaylar ?ne ??kar?lmal?. ?rne?in bah?e kat? bir dairede bah?e ile direkt ba?lant? kurulmal?, teras dairelerde k?? bah?eleri tasarlanmal?d?r. Ara kat dairelerde hole, antreye koyaca??n?z bir ni?, yemek mekan? ile mutfak aras?na koyaca??n?z bir servis penceresi ile gayrimenkul?n de?erini artabilir.
* Geni? dairelerde mutlaka T?rk ev k?lt?r?nde bulunan, hemen bilin?alt?m?z taraf?ndan kabul ve tercih edilen sofa mekan?n? unutmamal? ve kullanmal?y?z. K???k alanl? dairelerde ise antre sofavari kullan?labilir.
* Mevsimsel ko?ullar uygunsa geni? pencereler tercih edilmeli.

M�jdat Gezen, “Bir tatl� huzuru” Kalam��'ta al�yor

Etiketler: , , , , | 0 yorum

?nl? tiyatro oyuncusu M?jdat Gezen Kalam??’taki evinin kap?lar?n? hurriyetemlak.com’a a?t?. ?stanbul Anadolu yakas?n?n nezih semtlerinden biri olan Kalam??’ta, hayat arkada?? Leyla Gezen ve yard?mc?s?yla m?tevaz? bir ya?am s?rd?ren Gezen, evini deniz g?rd??? i?in tercih etti?ini s?yledi.

Evren KOTO?LU

50 y?l? a?k?n bir s?redir televizyon ve tiyatro sahnelerinde g?rmeye al??t???m?z M?jdat Gezen, “?ark?lara konu olan Kalam??’?n? ger?ekten kendine ?zg? bir dinginli?i ve sakinli?i var. Yo?un i? temposundan sonra eve gelince genelde huzur bulmak istiyorum. Oturdu?um apartman ??kmaz sokakta. Dolay?s?yla ne bir sat?c? ge?er ne de trafik olur. Pek g?r?lt?l? bir sokak olmamas?ndan ve evim denizi g?rd???nden dolay? uzun s?redir burada oturuyorum” dedi.

M?jdat Gezen?evini? hurriyetemlak.com'a a?t? - Foto / Galeri??

K?pekler evimin ger?ek sahipleri

Sanat d?nyas?n?n renkli simalar?ndan M?jdat Gezen’i evinde ziyaret ettik. Evinde besledi?i 4 k?pe?iyle bizi kar??layan Gezen “Apartman?n bah?esinde 2 tane daha k?pe?im var. Eskiden 3 tane k?pe?imiz vard?. E?im Leyla Han?m sokakta g?rd??? bir k?pe?i ?ok sevmi? ve eve getirmi?. E?imle birlikte k?pekleri ger?ekten ?ok seviyoruz. Bu evimizi de k?peklerimize g?re dizayn ettik. Sonu?ta bizler bu evde kirac?y?z, onlar ise evin ger?ek sahipleri ”dedi.? Evine gelen misafirlerini a??rlamaktan memnuniyet duydu?unu s?yleyen Gezen “ Evime genelde akrabalar?m gelir. Ancak sanat camias?ndan da sa?olsunlar bizi yaln?z b?rakmazlar. Mesela merhum Cenk Koray ?ok s?k gelirdi. Sava? Din?er, Mustafa Alabora, ?evket ?oruh en s?k ziyaret eden dostlar?m?n ba??nda yer al?r. Dostlar?m?n yan? s?ra mezun etti?im hatta halen okulumda okuyan ??rencilerim de gelirler.”

E?imle birlikte 3 boyutlu T.V. izliyoruz

“Evde M?jdat Gezen nas?l biridir” sorusuna ?nl? oyuncu “Evde genelde yo?un i? temposu ve seyahatlerden dolay? ev i?lerine vakit ay?ram?yorum. Vaktimin tamam?n? e?imle birlikte 3 boyutlu televizyonumuzun kar??s?nda belgesel ve vizyon filmlerini izleyerek ge?iriyorum. Televizyonda tart??ma ve programlar?n? ve haber b?ltenlerini izliyorum. ” dedi.

Maske ve t?ts?

Maskelerin ?yk?leri e?li?inde; t?ts? kokusu da??l?yor ve M?jdat Gezen anlatmaya ba?l?yor. “ 1970 y?l?ndan bu yana d?nyan?n d?rt bir k??esinde toplad???m maskeleri salonumun en g?zel yerinde sergiliyorum. Bunlar?n her birinin benim i?in ?nemi ve yeri ayr?. Aralar?nda yak?n ?evremdeki dostlar?m?n da hediyesi olan maskeler var.? Bakt?k?a b?y?k bir keyif al?yorum.”

“?at-?ut” sesleri e?li?inde oyun yaz?yor

Salonun bir di?er k??esinde g?rd???m?z daktiloya ise M?jdat Bey ?ok ilgin? bir yan?t veriyor “Bu g?rd???n?z ?ok eski bir daktilo. Hemen hemen t?m yaz??malar?m? bu daktiloyla yazar?m. Ge?ti?imiz d?nemlerde elektrikli daktiloya ge?meye karar verdim. Hemen gittim ald?m. Yazmaya ba?lad?m ama o eski daktilodan ald???m “?at-?ut” sesini ve daktilo havas?n? alamad???m i?in iade ettim. G?n?m?z teknolojisi olan bilgisayar evimizde 3-4 tane var ama hi? kullanm?yorum. Bu Daktiloda ?u anda izledi?iniz tiyatro oyunlar?n? sat?rlara d?k?yorum”

?d?llerimle gurur duyuyorum

Salonunun vitrinindeki ?d?lleri sordu?umuz M?jdat Gezen Antalya Film Festivali’nde verilen “Sanatta Sosyal Sorumluluk” ?d?l? ve Birle?mi? Milletler ?ocuklara Yard?m Fonu (UNICEF) UNICEF’den ald???? “?yiniyet El?isi” ?d?l?n? unutamad???n? ve kendisini ?ok duyguland?rd???n? dile getirdi. “ Bu El?ilikte yaln?z de?ilim.? Y?ld?z Kenter, Ay?e Kulin ve bu y?l bize kat?lan T?rkan ?oray ile say?m?z? 4’e ??kard?k” dedi.

“K?y?n en ak?ll? delisiyim”

M?jdat Gezen en son rol ald??? “Memlekette Demokrasi Var” adl? filmiyle ilgili ?unlar? s?yledi. “Bu filmde ben, “k?y?n en ak?ll? delisi” rol?n? oynuyorum. Adnan Menderes’i kurtarmaya ?al??an bir deliyim. Keyif alarak oynad???m filme ilgi b?y?k, bu da beni ?ok mutlu ediyor. Kal?c? ve nitelikli oldu?una inand???m i?in bu filmde rol ald?m. Filmin ?ekimleri yakla??k 1 ay s?rd?. 21 g?n Silivri’de 1 haftada ?stanbul’dayd?k.”

Ge?mi? d?nemde kendine ait bir teknesinin oldu?unu fakat sanat okulu a?mak i?in teknesini satt???n? s?yleyen M?jdat Gezen,” Sanat merkezimizde; tiyatro ve dallar?n?n yan? s?ra klasik gitar e?itimi, Pop, T?rk Halk M?zi?i, T?rk Sanat M?zi?i, Yazarl?k gibi e?itimler veriliyor. Ayr?ca U?ur D?ndar ile birlikte hayata ge?irece?imiz “Televizyon Okulu” nu ocak ay?nda bas?na duyuraca??z. Bu Televizyon okulunda g?n?m?z?n g?r?nt?leme teknolojisi olan 3 boyutlu kameralarla birlikte ?ekim teknikleri, sahne arkas? ve ?n? olmak ?zere bir?ok dalda ve bran?ta e?itimler verilecek.”

M?jdat Gezen Sanat Merkezi, 2 bin kay?tl? ??renci ?stanbul Ziverbey merkez olmak ?zere, Ankara, Bursa Beyo?lu’nda e?itimlerini s?rd?r?yor.

Do�algazda tasarruf devri

Etiketler: , , | 0 yorum

K?? art?k iyice kap?m?zda. Do?algaz faturalar? y?z?nden evlerde battaniyelerle oturmaktansa, kombinizi de?i?tirerek de tasarruf edebilirsiniz. Son teknoloji yo?u?mal? kombiler, bu a??dan birebir.

Do?algaz ?lkemize ilk kez 1989 y?l?nda geldi ve o zamanlar kurulan kombilerin bir?o?u halen kullan?mda. Oysa ki kombi teknolojisi tasarrufu ?n plana alarak s?rekli geli?iyor. Bosch Termoteknik Ortado?u Sat??lar?ndan Sorumlu Is?san Is?tma ve Klima San. A.?. Y?netim Kurulu ?yesi Selman Tarmur, “Uluslararas? standartlarda bakt???n?z zaman bir kombi cihaz?n?n ?mr? ortalama 15 senedir. Dolay?s?yla ?n?m?zdeki y?llarda bir yenileme pazar?n?n olaca??n? d???n?yoruz” diyor.

?ofbenin yerini yo?u?mal? kombi al?yor
Selman Tarmur, T?rkiye’de yo?u?mal? kombiye ve g?ne? enerjisi panellerine y?nelimin artt???n? belirtiyor. “Artan do?algaz yat?r?mlar? ve enerji tasarrufunun ?ne ??kmas?yla, ?zellikle yo?u?mal? kombi ?retimi giderek art?yor ve ?ofben ?retiminin yerini al?yor” diyen Tarmur, enerji tasarrufu sa?layan teknolojilere daha ?ok odakland?klar?n? belirtiyor. Tarmur s?zlerine devam ederken, “Manisa’da ge?ti?imiz y?llarda t?m d?nya ?s?tma pazar? i?in yeni nesil yo?u?mal? kombilerin ?retimine ba?lad?k. T?rkiye’de kullan?lan gazl? kombi cihazlar?n?n %15’i ve ?ofbenlerin %20’si Bosch Termoteknik taraf?ndan Manisa’daki fabrikam?zda ?retiliyor” diyor.

Krizin etkilerinin azalmaya ba?lad???n? belirten Tarmur, 2010 y?l?nda ?s?tma sekt?r?nde art?? oldu?unu belirtiyor. Tarmur, “T?rkiye’de son 15 y?l i?erisinde g?zlemledi?imiz kadar?yla; ?lkemiz kriz d?nemlerinin ba??nda ?ok fazla etkilense de, ard?ndan ekonomimiz ?ok h?zl? bir ?ekilde y?kseli?e ge?iyor. T?rkiye’deki ?s?tma sekt?r?nde ge?en seneki d????ten sonra 2010 y?l?nda bir art?? oldu. Bosch Termoteknik olarak bizim de, kombilerde ge?ti?imiz seneye g?re pazar pay?m?z %20 civar?na ??kt?” diyor.

?evreci ?retim, d???k emisyon de?erleri
T?m d?nyada ye?il ekonominin ?nem kazand???n? belirten Tarmur, kendilerinin de bu konuya ?nem vererek ?retim yapt???n? belirtiyor ve ekliyor: “Ye?il ekonomi e?er ?lkemizde gerekli destek ve te?vikleri g?r?rse T?rkiye bu ?nemli pazarda yerini g??l? bir ?ekilde alabilir.”

S?zlerine devam eden Tarmur, “?evreyi koruma ve teknoloji Bosch’ta paralel ilerliyor” diyor. ?retimdeki ?evreci hedeflerini anlatan Tarmur, “Manisa fabrikam?zda ?retim faaliyetlerimizi s?rd?r?rken do?aya ve ?evreye sayg?l?, enerji kaynaklar?n? do?al yollardan kullanmay? hedefleyen bir politika izliyoruz. Is?nma ve s?cak su kullan?m?na ba?l? olarak ?retim yapan fabrikam?zda, ?zellikle de karbondioksit emisyonunu azaltma hedeflerimiz bulunuyor. 2012 y?l?na kadar Manisa’daki ?retim tesisimizde, Bosch’un d?nya genelindeki emisyon hedefini ge?erek, karbondioksit emisyonunu %29 oran?nda d???rmek istiyoruz. Ge?en y?l yakla??k 176 bin Euro yat?r?m yaparak, elektrik ve do?algazda 60 bin Euro’ya yak?n da bir tasarruf elde ettik. 2009 y?l?nda 2008’e g?re 448 ton daha az karbondioksit emisyonu ger?ekle?tirdik” diyor.

Tarmur, yo?u?mal? kombilerin ?al??ma prensiplerini ??yle anlat?yor: “Yo?u?ma tekni?inde, yanma sonucu olu?an duman gaz?n?n i?inde bulunan su buhar?n?n, cihaz?n i?inde yo?u?turularak yak?t?n ?st ?s?l de?erinden faydalan?lmas? ama?lan?yor. Yo?u?ma teknolojisi g?n?m?zde ?s?tma sistemlerinde verimlilik art??? i?in kullan?lan en yayg?n uygulama. Bu teknikle sa?lanan verimlili?e paralel olarak, sera gaz? emisyonlar? da azalt?ld??? i?in, ?evrenin korunmas? bak?m?ndan da ?nemli bir ad?m at?lm?? oluyor. Yo?u?mal? sistemler ile %110’lara varan norm kullanma verimlerine ula?mak m?mk?n.”

Tarmur’a g?re, k?? aylar?nda maliyetlerin d??mesi i?in y?ksek verim sa?layan enerji tasarruflu kombiler tercih edilmeli. Bu anlamda en ileri teknolojiye sahip ?r?nlerin yo?u?mal? cihazlar oldu?unu da s?zlerine ekliyor. “Ayr?ca kombilerde mutlaka bir oda kumandas? veya termostat kullan?lmal?d?r. Bunun yan?nda radyat?rlerde ?zerinde ayar yap?labilen termostatik radyat?r vanalar?n?n kullan?m? da ilave bir yak?t ekonomisi sa?layacakt?r. Son olarak do?ru ayar s?cakl?klar? da ?nemli. ?stanbul ?artlar?nda oda s?cakl???n?z? 1 derece daha d???k ayarlayarak yakla??k %10 oran?nda yak?t ekonomisi sa?lamak m?mk?n.”

Denizci Canbaz otel a��yor

Etiketler: , | 0 yorum

Liberty Sigorta’n?n Karak?y’deki binas?n? sat?n alarak otel yapmaya haz?rlanan denizcilik sekt?r?n?n isimlerinden Canbaz Grubu, otelcilik alan?ndaki yat?r?mlar?na h?z verdi. Grup, Taksim-Talimhane’de otel yap?yor. ?n?aat ?al??malar? ba?layan otel, 200 metrekare alan ?zerinde ve 5 katl? olacak.

Kezban GEBETA?
Deniz ta??mac?l??? alan?ndaki faaliyetleriyle tan?nan Canbaz Denizcilik, otelcilik sekt?r?nde b?y?meye odakland?. K?sa bir s?re ?nce Liberty Sigorta’n?n Karak?y-Bankalar Caddesi’ndeki hizmet binas?n? sat?n alarak otel yapaca?? y?n?ndeki haberle g?ndeme gelen grup, bu kez Taksim-Talimhane’de otel a??yor.? Grup, Talimhane’de ?ehit Muhtar Bey Caddesi ?zerindeki eski bir binay? restore ederek otele d?n??t?r?yor. Ada 518, parsel 26 ve pafta 48 numaral? bina, otel olarak kullan?lmak ?zere 05.11.2010 tarihinde eski eser restorasyonu kapsam?nda ruhsat? alm??. Arsa alan? 196, oturum alan? ise 143 metrekare olan binan?n 4’u bodrum, 1’i zemin ve 4’? de normal kat olmak ?zere toplam 9 kat imar izni var. ?n?aat? devam eden otelle birlikte Canbaz Denizcilik, Talimhane’deki otellerini de ?iftlemi? olacak. Zira grubun yine ayn? cadde ?zerinde Seminal Otel adl? d?rt y?ld?zl? ba?ka bir oteli daha bulunuyor.
Canbaz Denizcilik’in patronu Turan Canbaz’? hem yeni otel yat?r?m? ve otelcilik sekt?r?nde yat?r?m planlar? hakk?nda konu?mak i?in arad?k fakat kendisi sorular?m?za yan?t vermek istemedi.

Liberty’nin binas?n? 10 milyon dolara ald?
Otelcilik alan?nda b?y?meye kararl? g?z?ken Canbaz, k?sa bir s?re ?nce de ABD k?kenli Liberty Sigorta’n?n, Karak?y-Sal?pazar?’ndaki merkez binas?n? 10 milyon dolara sat?n alm??t?. B?lgedeki en b?y?k yap?lar aras?nda yer alan ve ?? bloktan olu?an bina, yakla??k 6 bin 300 metrekare kullan?m alan?na sahip. Binay? otel yapmak amac?yla sat?n alan grup, harekete ge?mek i?in Galaport ihalesini bekliyor.

26 y?ld?r denizcilik sekt?r?nde
1984 y?l?nda Beh?etler ?n?aat ad?yla Salih Canbaz, Nazmi Canbaz ve Turan Canbaz taraf?ndan kurulan ?irket, ?nce istifleme hizmetleri vererek denizcilik sekt?r?ne ad?m att?. O tarihten bu yana filosunu geni?letmeye ba?layan Canbaz sahibi oldu?u gemilerle y?ll?k trafik hacmi 1.5 tona ula?an hububat, demir cevheri, k?m?r gibi y?kler ta??yor. Canbaz Denizcilik, 120 bin MTS bir filonun sahibi ve i?letmecisi. Grup, ayn? zamanda Talimhane’de 1999’dan bu yana hizmet veren 4 y?ld?zl?, 88 oda ve 210 yatak kapasiteli Seminal Otel’in sahibi.

�SMEP kapsam�nda 3 bin in�aat m�hendisi e�itiliyor

Sekt?rden Haberler , G?ncel 02.12.2010, Per?embe

?stanbul Sismik Riskin Azalt?lmas? ve Acil Durum Haz?rl?k Projesi (?SMEP) ?er?evesinde 6 Mart 2007 tarihinde y?r?rl??e giren “Deprem B?lgelerinde Yap?lacak Binalar Hakk?nda Y?netmelik” ?er?evesinde 3 bin m?hendise e?itim veriliyor. Bug?ne kadar 2 bin 170 meslek mensubuna e?itim verildi.

?stanbul Sismik Riskin Azalt?lmas? ve Acil Durum Haz?rl?k Projesi (?SMEP) kapsam?nda “Deprem B?lgelerinde Yap?lacak Binalar Hakk?nda Y?netmelik”in i?eri?i ve uygulanmas? konular?ndaki bilgi eksikli?inin giderilmesi amac?yla in?aat m?hendislerine verilen e?itimler devam ediyor. S?z konusu y?netmeli?e y?nelik bilgi ihtiyac?n? kar??lamak ?zere, T?rkiye genelinde yakla??k 3 bin in?aat m?hendisinin e?itimi hedefleniyor.
Kaynak : H?rriyet Emlak Yasam Eki

2010'da sat��a ��kan son konut projeleri

Etiketler: , , | 0 yorum

Y?l?n son ?eyre?inde sat??a sunulan birbirinden iddial? konut projeleri her kesime hitap edecek niteliklere sahip. ?zellikle son iki ayda in?aat?na ba?lanan ve lansman? yap?lan projeler, yat?r?mc? i?in pek ?ok avantaj? da beraberinde getiriyor. ?ehrin merkezinde fiyatlar? milyon dolar? bulan konutlar?n yan? s?ra, geli?mekte olan b?lgelerde in?a edilen projeler de, konut al?c?lar?na cazip imkanlar sunuluyor. Konut kredi faiz oranlar?n?n tarihi dip seviyeleri g?rmesi ile birlikte t?keticiler a??s?ndan konut al?m? konusunda avantajl? bir ortam do?uyor.

850 bin euro’ya saydam evler!

Yap?mc? firma: Garanti Koza
Lokasyon: ?aml?ca
Daire say?s?: 40
Konut alanlar?: 122 - 782 metrekare
Fiyat aral???: 850 bin – 1 milyon 100 bin euro
Teslim tarihi: Ekim 2012


Koza Koru ?aml?ca projesi toplam 11. 576 metrekare arsa ?zerinde yap?l?yor. Toplam konut say?s? 40 adet dubleks dairedir. Projede yer alan konutlar?n fiyatlar?, 850 bin Euro ile 1 milyon 100 Euro aras?nda de?i?iyor. ?stanbul’un en g?zde b?lgelerinden B?y?k ?aml?ca’da yer alacak proje, saydam evler konseptine sahip.
T?rkiye’nin ?nemli mimarlar?ndan Murat Tabanl?o?lu ve Melkan G?rsel imzas?n? ta??yor. Proje, ?a?da? teknolojinin kullan?ld??? geli?mi? altyap? ile desteklenecek. Yerle?im planlar? konutlarda ge?i?kenlik ve esneklik sa?layacak.
Tamam? ile cam cephesi ve y?ksek tavanlar? ile ayd?nl?k ve ferah bir ortam sa?layacak. Ye?il ile i? i?e ge?ecek projede sakinler, ye?ilin ve mavinin keyfini s?recekler. ?a?da? ve geleneksel T?rk mimarisinin sentezinden olu?acak proje, bireysel isteklere g?re dizayn edilebilecek. Proje ketin en y?ksek tepesinde konumlanacak. Projede; 198 m2 kapal? alan ve 122 m2 terasl? d?rtl? dubleks, 385 m2 kapal? alan ve 247 m2’lik terasl? ikili dubleks veya konutun tamam?na sahip olmak isteyenler i?in 782 m2 kapal? alan ve 318 m2’lik terasl? konut tipleri mevcut. Ki?iye ?zel dizayn edilecek bah?e ve ?st dubleksiyle do?an?n i?inde bir ya?am alan? sunan ?a?da? konut projesi, ev sahiplerinin isteklerine g?re dekore edilecek. 2010 y?l? sonunda in?as?na ba?lanacak Koza Koru ?aml?ca projesinin, 2012 Ekim ay?nda tamamlanmas? planlan?yor.

Parkone’da y?zde 10 pe?inatla

Yap?mc? firma: Mita? Gayrimenkul
Lokasyon: Sar?yer-Uskumsuk?y
Daire say?s?: 84
Konut alanlar?: 189 - 223 metrekare
Fiyat aral???: 359 bin - 772 bin dolar
Teslim tarihi: Aral?k 2012


Zekeriyak?y Uskumruk?y’de in?a edilen Parkone projesi toplam 30 d?n?m alana kuruluyor. Projenin in?aat alan? ise 10.500 metrekare. ?n?aat?na Aral?k ay?nda ba?lanacak olan Parkone, 24 ayda teslim edilecek. Parkone projesinde 14 tripleks villa, 15 bah?e dubleksi, 15 ?at? dublekssi olmak ?zere 44 villa bulunuyor.
Bah?e dublekslerinde minimum metrekare 205, maksimum metrekare ise 253. ?at? dublekslerinin alanlar? 189 ile 229, tripleks villalar?n alanlar? 279 ile 292 metrekare aras?nda de?i?iyor. Parkone Zekeriyak?y’de tripleks villalar 600 bin dolar ila 772 bin dolara, bah?e dubleksleri 428 bin dolar ila 530 bin dolara, ?at? dubleksleri ise 359 bin dolar ila 535 bin dolara sat?l?yor. Parkone projesinde minimum y?zde 10 pe?inat isteniyor. Metrekare ortalama sat?? fiyat?n?n 2.250 dolar oldu?u projeden ev almak isteyenlere Denizbank 60 ay vadede y?zde 0,78 faiz uyguluyor.
?
Mimari a??dan b?lgenin en farkl? projeleri aras?nda yer alacak olan Parkone’?n 12 bin metrekareye yay?lan sosyal tesislerinde y?zme havuzu, hamam, sauna, yoga-pilates st?dyosu, GYM, ?ocuk oyun kul?b?,tenis kortu, cafe-restaurant yer alacak.


Elite City’de 1+1’ler 171 bin TL’ye sat?l?yor

Yap?mc? firma: ?ua ?n?aat
Lokasyon: Halkal?-Atakent
Daire say?s?: 600
Daire b?y?kl?kleri: 61-174 metrekare
Fiyat aral???: 171 bin - 429 bin TL
Teslim tarihi: Aral?k 2012


?ua ?n?aat ve Emlak GYO Has?lat Payla??m? Projesi olan Elite City’nin 170 milyon TL de?eri bulunuyor. Projedeki daireler 61–190 metrekare aras? b?y?kl?kte olacak ve metrekaresi 2 bin TL’den ba?layan fiyatlarla sat?lacak. Mimar Adnan Kazmao?lu’nun mimari tasar?m?n? yapt??? Elite City’de, 4, 8, 20 ve 30 katl? 4 bina ile toplam 600 daire bulunuyor. G?ne? ve y?n hesab? ?zenle tasarlanan projede dairelerin g?ne? ?????ndan maksimum oranda istifade etmesi sa?lan?yor. 61, 81 ve 100 metrekare b?y?kl?kteki 1+1 dairelerin fiyatlar? 171 bin TL ila 253 bin TL aras?nda, 110-132 metrekare aras? b?y?kl?kteki 2+1’lerin fiyat? 252 bin TL ila 316 bin TL aras?nda, 162, 164 ve 174 metrekare b?y?kl?klerdeki 3+1’ler ise 381 bin TL ila 429 bin TL aras?nda de?i?iyor. Bununla beraber projedeki 2 + 1 ve 3 + 1 dairelerde, hemen her dairenin mutfak cephelerinde kendilerine ?zel bir de k?? bah?esi bulunuyor. ?ua ?n?aat, Vak?fbank ve ING bankalar?yla birlikte olu?turdu?u finansman modeliyle 10 y?la kadar taksit imkan? sa?l?yor. Ayr?ca daireler i?in talep edilen pe?inat Nisan 2011’de ?deniyor. Ayr?ca Elite City’nin 1 y?l i?erisinde en az y?zde 25, 2 y?l i?erisinde ise y?zde 60 kazand?racak bir yat?r?m olaca?? ?n g?r?l?yor. Atakent’te in?a edilen Elite City projesi, Atat?rk Havaalan?’na, iki tam te?ekk?ll? hastaneye, metro ??k???na mesafesi, b?lgede bulunan 18 ilk??retim okulu ve d?rt ?niversite kamp?slerine ula??m sa?lanabiliyor. Elite City, y?r?y?? ve bisiklet parkurlar?, dinlenme alanlar? ve ?ocuk oyun b?l?mleri de sunuyor. Ayr?ca projede, kapal? y?zme havuzu, spor salonu, T?rk hamam?, sauna, buhar odas? ve vitamin bardan olu?an kapal? sosyal tesis de bulunuyor. A??k alana konumland?r?lm?? y?zme havuzu, ?ocuk havuzu, tenis, basketbol ve voleybol sahalar? ile, ?ocuklar i?in Kids Club ad?nda bir de kre? bulunuyor. Elite City’de eczane, market, kuru temizleme, pastane, kuaf?r gibi g?nl?k ya?amda ihtiya? duyulacak her t?rl? al??veri? birimi, site i?erisinde ?zel bir b?l?mde yer al?yor. Elite City’de bulunan 24 saat g?venlik ve kameral? sistemle izleme, siteye kontroll? giri? ??k??, estetik ve g?venlikli site duvar?, interkom sistemi ve yang?n alarm? konforu g?venlikle bulu?turuyor. Elite City’de ev i?erisindeki konforu g?venlik donan?m?yla da birle?tiren sistem, ev sahiplerinin site i?erisinde alanlar? da interkom sistemiyle izlemelerini, b?ylelikle ?ocuklar?n? oyun oynarken, ?ocuk havuzunda y?zerken evlerinden takip etmelerini de sa?l?yor.
?


Dumankaya Flex’te 84 bin TL’ye

Yap?mc? firma: Dumankaya ?n?aat
Lokasyon: Kurtk?y
Daire say?s?: 376
Daire b?y?kl?kleri: 40 - 154 metrekare
Fiyat aral???: 84 bin- 370 bin TL
Teslim tarihi: A?ustos 2013


Dumankaya Flex Kurtk?y, Dumankaya’n?n en yeni projesi. Dumankaya Flex’te 137 adet ve toplam 6 de?i?ik tipte st?dyo bulunuyor. Alanlar? 40 ile 66 metrekare aras?nda de?i?iyor. Alanlar? 60 ile 86 metrekare aras?nda de?i?en 1+1’ler 190 adet ve 9 farkl? tipte. 90 ila 154 metrekarelik 2+1’ler ise projedeki konut say?s?n?n y?zde 13’?n? olu?turuyor. 6 farkl? tipte in?a edilen 2+1’ler toplam 49 adet. Pendik Kurtk?y’de in?a edilecek olan Dumankaya Flex projesi Trend, Trend Ekstra, Konsept ?stanbul, Dumankaya Minimal ve Dumankaya Cadde projelerine yak?n mesafede bulunacak. Dumankaya Flex’te konutlar home office kullan?m?na uygun ak?ll? kat planlar? ile g?n?m?z trendlerinde optimum kullan?m alanlar? olu?turuluyor. Home Office konutlar optimum zevke hitap edecek ?ekilde standart dekorasyonlu olarak teslim edilecek. Toplam 10.130 metrekare alana in?a edilen Dumankaya Flex projesinin in?aat alan? ise 38 bin 487 metrekare. Proje 4 ila 8 katl? 3 bloktan meydana geliyor. Toplam 376 adet konut, 7 adet ma?aza bulunuyor. Dumankaya Flex’in sosyal donat? alanlar? aras?nda lobi alan?, resepsiyon, toplant? odalar?, restoran, kafeterya, 150 metrekare a??k y?zme havuzu bulunuyor. Sitenin genel ?zellikleri aras?nda 24 saat g?venlik hizmeti, 20 ara?l?k a??k, 219 ara?l?k kapal? otopark bulunuyor. Dumankaya Flex Kurtk?y projesinde home office konutlar ile i? ve ev ya?am? birle?tiriliyor. Projede Dumankaya “Pusula Business Card” ile ak?ll? ya?am konsepti sunuluyor. Dumankaya Flex’te 40 metrekare st?dyolar 84 bin TL’ye, 66 metrekare st?dyolar 147 bin TL’ye, 61 metrekare 1+1’ler 128 bin TL’ye, 71 metrekare 1+1’ler 154 bin TL’ye, alanlar? 90 ile 154 metrekare aras?nda de?i?en 2+1 konutlar?n fiyatlar? 185 bin TL’den ba?l?yor, 370 bin TL’ye kadar y?kseliyor. S?f?r pe?inatla vade uygulanan projede 120 ay vadede ayl?k taksitler 728 TL’den ba?l?yor.Dumankaya Flex Kurtk?y, geli?mi? ?lkelerde depreme kar?? kullan?lan en g?venilir in?aat tekniklerinden bir tanesi olan ‘radye temel ?zerine konvansiyonel in?aat sistemi ’ uygulanarak yap?lacak. 2011 y?l?n?n Mart ay?nda in?aat?na ba?lanacak olan Dumankaya Flex projesinde konutlar?n teslim tarihi 2013 y?l?n?n A?ustos ay? olarak belirlendi. Ayr?ca konut teslimlerinden sonra peyzaj ?al??malar? da 6 ay s?recek. Flex Kurtk?y; TEM ve E-5 karayollar? aras?nda bulunuyor. TEM Kurtk?y gi?elerine 2 km, Sabiha G?k?en Havaalan?na da 2 km mesafede. ?ETT otob?s dura?? ve minib?s ge?i? hatlar?na kom?u bir noktada. Toplu ta??ma ara?lar? ile Kad?k?y’den 4 Levent’e kadar ula??m imkan? bulunuyor. Ayn? zamanda Pendik H?zl? Feribot ve Deniz Otob?s? ?skeleleri ile ?stanbul’un de?i?ik noktalar?na ula??labiliyor.

Ak&Nmerkez’de 39 bin TL’ye konut f?rsat?

Yap?mc? firma: ?zyurtlar ?n?aat
Yer: Esenyurt
Daire say?s?: 962
Daire b?y?kl?kleri: 40 - 165 metrekare
Fiyat aral???: 84 bin- 370 bin TL
Teslim: Aral?k 2012


?zyurtlar ?n?aat’?n ilk karma projesi olan Ak&Nmerkez, 962 konut ile 173 ma?aza ve d?kkandan olu?uyor. Ak&Nmerkez’de 1+0 dairelerin fiyat? 39 bin TL’den ba?larken, 162 metrekare 3+1 dairelerin fiyat? 189 bin TL’ye kadar ??k?yor. ?zyurtlar ?n?aat’?n ilk karma projesi olan Ak&Nmerkez, 962 konut ve 173 ticari birimden olu?uyor. Projedeki 140 adet 1+0, st?dyo dairelerin fiyat? 39 bin TL. Projedeki 140 adet 66 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyat? 69 bin TL ile 79 bin TL aras?nda de?i?iyor. 390 adet 2+1 dairelerin 128 metrekare ve 136 metrekarelik se?eneklerinin yan? s?ra, 140 metrekarelik de balkonlu tipi bulunuyor ve fiyatlar? 129 bin TL ile 139 bin TL aras?nda de?i?iyor. ?zyurtlar’?n di?er projelerinde oldu?u gibi, Ak&Nmerkez’de de 3+1 daireler s?n?rl? say?da, 74 adet in?a edilecek. 162 metrekare b?y?kl???ndeki 3+1 daireler 179 bin ve 189 bin TL’den sat?l?rken, 165 metrekare b?y?kl???ndeki dairenin fiyat?ysa 184 bin TL. Ak?n Holding’le birlikte has?lat payla??m? y?ntemiyle yap?lacak olan Ak&Nmerkez, 19 katl? alt? bloktan olu?uyor ve 24 ayda teslim edilmesi planlan?yor. Ak&NMerkez’de 60 ay bankas?z ve kefilsiz vade yap?l?yor.
Ak&Nmerkez’de 74 adet 3+1 bulunuyor. 162 metrekare b?y?kl???ndeki 3+1 daireler 179 bin ve 189 bin liradan sat?l?rken, 165 metrekare b?y?kl???ndeki dairenin fiyat?ysa 184 bin lira. Ak&NMerkez’de st?dyo tipi konutlar d???nda t?m konutlara vade uygulamas? yap?l?yor. 1+1’ler i?in minimum 17 bin TL pe?inat ?deniyor. 60 ay vadede ayl?k taksitleri 1.125 TL’den ba?l?yor. 24 katl? 6 bloktan olu?acak olan projenin toplam arsa alan? 32 bin metrekare, in?aat alan? ise 211 bin metrekare. Projenin sadece in?aat maliyeti 150 milyon TL’yi bulacak.
Ak&NMerkez projesinin ?ar?? b?l?m?nde yer alan ma?azalar?n alanlar? 10 ile 1805 metrekare aras?nda de?i?iyor. Fiyatlar ise 112 bin TL’den 5 milyon 950 bin TL’den kadar ??k?yor.


Nef’ten 24 odal? 1+1 konsepti

Yap?mc? firma: Timur Gayrimenkul
Yer: Hali?
Daire say?s?: 962
Daire b?y?kl?kleri: 75 - 112 metrekare
Fiyat aral???: 244 bin- 449 bin TL
Teslim: May?s 2013


Nef ?ki Hali?, d?nyan?n en y?ksek binas? ve ?kiz Kuleler’in yerine yap?lan One World Trade Center’?n mimar? Som taraf?ndan in?a edilecek. Nef ?ki serisinin ilk projesi Nef ?ki Hali? Projesi’nin sat???na, 2 Aral?k 2010 itibariyle ba?land?. Projenin son kullan?c? hedef kitlesi, ?ocuklu veya yeni evli aileler ile gen? profesyoneller. Proje, 6 metre tavan y?ksekli?ine sahip, 1+1 ve 2+1 loft dairelerden olu?uyor. Nef ?ki projesi ?? adet konut kulesinden, bir adet de ofis kulesinden olu?uyor. ?lk kulenin tamam? 4 g?nde sat?ld?. ?kinci ve ???nc? kulede 75 ile 112 metrekarelik konutlar bulunuyor.

?n?aat?na 2011 y?l?n?n May?s ay?nda ba?lanacak olan proje 2013 y?l?n?n May?s ay?nda da tamamlanacak ve konutlar sahiplerine teslim edilecek. Projenin toplam ciro b?y?kl??? 91 milyon dolar olarak belirlendi. Nef ?ki Hali?, 6 metre tavan y?ksekli?ine sahip, 1+1 ve 2+1 loft dairelerden olu?uyor ve sat?? fiyatlar? 244 bin TL ile 449 bin TL aras?nda de?i?iyor. Metrekare birim fiyatlar? ise 3. 200 TL ile 3.700 TL aras?nda.1+1 loft daireler 244 bin TL ila 318 bin TL’ye, 2+1 loft daireler 371 bin TL ile 449 bin TL aras?nda farkl?l?k g?steren fiyatlarla sat?l?yor. 1+1’ler 75 metrekare, 2+1’ler ise 106 ila 112 metrekare olarak planland?. ?demelerin y?zde 2.5’i pe?in yap?l?yor. Teslim tarihinde y?zde 22.5 ara ?deme yap?l?yor. Kalan bakiye 60 ay y?zde 0.59, 120 ay y?zde 0.69 faiz oranlar?yla kredilendiriliyor. Pe?inatlar 6.100 TL’den ba?l?yor.

Projenin ?ne ??kan y?n?, “Foldhome” denilen bir sistem. Bu sisteme g?re, 1+1 bir ev ald???n?zda asl?nda 24 odal? bir eve ait b?t?n imkanlardan yararlan?yorsunuz. Bir evin i?ine s??amayacak odalar yaratan Foldhome sisteminin temel amac?, evinize s??mayacak t?m odalar?n katlanarak evinize dahil edilmesini sa?lamak. B?ylelikle istedi?iniz hizmetten yararlan?yor, istemediklerinizi b?rakabiliyorsunuz. Al???lm?? sosyal tesislerden tamamen farkl? olan ve ki?iye ?zel kullan?m alanlar?ndan olu?an Foldhome’un en ?nemli ?zelliklerinden biri de, ‘kullan-?de sistemi’. Bu sistemle, kullan?lmayan bir alan i?in dairelerden ayr? bir ?cret al?nm?yor ya da aidata eklenmiyor. Daire sakinlerine da??t?lacak, ki?iye ?zel tan?mlanan kartlar sayesinde, 5-15 TL aras?nda bir kullan-?de sistemle foldhome odalar?na giri? yap?labilecek ve sakinler odalar? kendi ?zel alanlar? gibi kullanabilecekler.

Foldhome sistemi i?inde toplam 24 adet sosyal alan bulunuyor. Misafir odas?, toplant? odas? ve a??khava davet alan? gibi al???lm?? ortamlar?n yan?nda, “Gusto Room” isimli puro ve ?arap tutkunlar?na ?zel odalar, parti ve karaoke odas? ve 20 ki?ilik ?zel sinema salonu da bulunuyor. Ayr?ca sanat ve spor etkinlikleri i?in ?zel odalar da kullan?labiliyor; ses yal?t?ml? m?zik odas?, Playstation odas?, sanat at?lyesi, mini basket sahas?, mini hal? saha, stres atmak i?in kullan?labilecek trambolin odas?, yapay kayak pisti, ?zel fitness salonu ve ki?isel geli?im st?dyosu gibi… A??k alanlarda yap?lan etkinlikler i?in de ?zel alanlar bulunuyor. Bunlar?n aras?nda teras bah?e, a??khava sinemas?, ?at?daki bah?e ve barbek? alan?, terasta bulunan jakuzi ve hatta g?ky?z? g?zlem evi de var. K?pe?i olan sakinler i?in d???n?len Pet Consultant hizmetinde de, k?pe?ini gezdirmeye vakti olmayanlara ve tatile giderken k?pe?ini emanet edecek yer bulamayanlara ?zel hizmet veriliyor. Bunlar?n yan? s?ra ilk yard?m odas? ve Vespa kiralama hizmeti de sunuluyor. Taksim ve Mecidiyek?y’e 5 kilometre, Levent’e 7 kilometre, E5 otoyoluna 1 kilometre, Tem ba?lant? yoluna 150 metre mesafede konumland?r?lan NEF ?K? Hali?, metrob?s istasyonuna 1100 metre uzakl?kta ve ?n?nde metro istasyonu bulunuyor.


?
Hali?’e Japon evleri geliyor

Yap?mc? firma: K?l?? ?n?aat
Yer: Hali?
Daire say?s?: 41
Daire b?y?kl?kleri: 25 – 99 metrekare
Fiyat aral???: 99 bin- 420 bin TL
Teslim: Aral?k 2011


Konak Mimarl?k Mimar Erol ?aliko?lu imzas? ile hayat bulan Japon Evleri, Japon konseptine uygun nitelikte, fonksiyonel ve teknolojik, k???k ama i?levsel yap?lar olarak in?a ediliyor. Bahariye Adalar?’n?n tam kar??s?nda yer alan projenin ilgi ?ekici y?nlerinden biri de, Hali?’le aras?nda hi? bir yap? bulunmamas?. K?l?? ?n?aat’?n Genel M?d?r Yard?mc?s? ?n?aat Y?ksek M?hendisi Osman Demir, proje ile ilgili; “T?rkiye’de ilk kez K?l?? ?n?aat olarak Japon konut ya?am tarz? ve mimarisini bu proje ile T?rkiye’ye ta??yoruz. Projede as?l ama?, ki?ilerin k???k evlerde b?y?k ev konforuyla ya?ayabilmelerini sa?lamak. Japon mimarisinden ayr?nt?lar? da projelerimizde g?rmek m?mk?n. Japon Evleri Hali? projemizin d???nda, ayn? konsepte bir?ok projeyi hayata ge?irmeyi hedefliyoruz. Projemiz ve ismimiz tescillidir. Ayn? marka ile ilerleyerek, T?rkiye’de T?rk-Japon sentezinin ya?and???, tercih edilen projeler yapmaya devam edece?iz” dedi. Home-office ve d?kkan se?eneklerinden olu?an Japon Evleri’nde 1+0, 1+1 ve 2+1 olmak ?zere farkl? alternatifler yer al?yor. 41 home-office dairenin b?y?kl?kleri, 25 ile 99 metrekare aras?nda de?i?iyor. Metrekare birim fiyat?n?n 4 bin TL oldu?u Japon Evler’de fiyatlar 99 bin TL’den ba?l?yor, 420 bin TL’ye kadar y?kseliyor. Y?zde 50 pe?inatla y?ll?k y?zde 6 vade fark?yla 12 aya kadar vade yap?l?yor. Toplam 600 metrekare alanda kurulu olan, zemin ve 7 kattan olu?an Japon Evleri’nde; 1 adet d?rd?nc? katta m?stakil giri?i olan terasl? i?yeri ve 6 adet depo dahil, 100-220 metrekare aras? de?i?en b?y?kl?kte depolu d?kkanlar yer al?yor. Sahil band?n?n sundu?u sportif ve sosyal imkanlardan yararlanma imkan? sunan Japon Evleri’nde, kapal? havuz, sauna, spor salonu ve mini bar gibi bir?ok sosyal alan yer al?rken, d?kkanlar?n depolar? da olduk?a b?y?k. Hali? S?tl?ce mevkiinde, sahil band?na paralel bir alanda bulunan Japon Evleri, ?stanbul Kongre Merkezi’nin yan?nda, Miniat?rk ve Hilton Oteli’ne y?r?me mesafesinde yer al?yor. Ayr?ca proje, yeni yap?lan t?nel yoluyla ?i?li’ye 5 dakika, Taksim ve Be?ikta?’a ise 8 dakika uzakl?kta bulunuyor. Aral?k ay?nda sat??a ??kan projenin, 2011 y?l? sonunda teslim edilmesi planlan?yor.
?

Esenyurt’ta 719 TL taksitle

Yap?mc? firma: Ucra ?n?aat
Yer: Esenyurt
Daire say?s?: 2.500
Daire b?y?kl?kleri: 63 – 160 metrekare
Fiyat aral???: 75 bin- 255 bin TL
Teslim: Aral?k 2012

Ukra ?n?aat’?n yeni projesi Ukracity, Necati ?a?maz’?n rol ald??? reklam filmiyle dikkatleri ?zerine toplad?. Esenyurt ve Beylikd?z?’nin tam ortas?nda in?a edilecek olan Ukracity projesinde alanlar? 63 ile 75 metrekare aras?nda de?i?en 1+1 konutlar?n fiyatlar? 75 bin TL’den ba?l?yor, 114 bin TL’ye kadar y?kseliyor. Alanlar? 113 ile 124 metrekare aras?nda de?i?en 2+1’ler 135 bin TL ila 165 bin TL’ye, alanlar? 160 metrekare olan 3+1’ler ise 211 bin TL ila 255 bin TL’ye sat?l?yor. Metrekare birim fiyatlar? 1.250 TL ile 1.600 TL aras?nda de?i?iyor. Ukracity projesinde firma b?nyesinde y?zde 0,59 faizle 60 aya kadar vade uygulan?yor. Bankalardan ise 120 ay y?zde 0,77 faizle kredi kullan?labiliyor. Pe?inat olarak en az konut bedelinin y?zde 25’i ?deniyor. Pe?inatlar 18. 750 TL’den, ayl?k taksitler ise 719 TL’den ba?l?yor. Hafriyat ?al??malar?n?n yap?ld??? Ukracity’de temelin Aral?k ay? i?erisinde at?lmas? bekleniyor. Konut teslimlerinin ise 2012 y?l?n?n Aral?k ay?nda yap?lmas? planlan?yor. Toplam 45 bin metrekare alan ?zerine in?a edilecek olan Ukracity’nin in?aat alan? ise 100 bin metrekare. Proje 32, 35, 36 ve 40 katl? 7 bloktan meydana geliyor. Toplam 2.500 konut ve 40 adet i?yeri bulunuyor. Y?zde 85’i ye?il alana ayr?lan Ukra City’nin sosyal alanlar?nda kapal? ve a??k y?zme havuzlar?, fitness, aerobik-yoga salonu, sauna, T?rk hamam?, spor sahalar?, ko?u ve bisiklet parkurlar?, kamelyal? botanik bah?eleri, ?ocuk oyun alanlar?, market ve oyun alanlar? yer al?yor.


G?lmahal Evleri’nde 1 milyon 550 bin Euro’ya!

Yap?mc? firma: Yal??nlar Group
Yer: B?y?k?ekmece
Daire say?s?: 38
Daire b?y?kl?kleri: 720 metrekare
Fiyat aral???: 1 milyon 350 bin- 1 milyon 550 bin euro
Teslim: Aral?k 2012

Yal??nlar Group, B?y?k?ekmece G?l? k?y?s?nda, g?l ile bulu?tu?u ?ok ?zel bir noktada, yemye?il bir arazi ?zerinde konumlanan “G?lmahal” projesi, 92 bin 470 metrekarelik bir alana konumlanan 38 villadan olu?uyor. Dara K?rm?z?toprak ve G?khan Avc?o?lu imzas?n? ta??yan G?lmahal projesi, ?evre dostu ve enerji tasarrufu sa?layan uygulamalar? ile s?rd?r?lebilir bir proje olarak ?n plana ??k?yor.
G?lmahal Evleri’nde alanlar? ortalama 720 metrekare olan villalar?n fiyatlar? 1 milyon 350 bin Euro’dan ba?l?yor, 1 milyon 550 bin Euro’ya kadar y?kseliyor...
G?l manzaras?n? en g?zel a??dan g?recek ?ekilde konumlanan villalar, T?rkiye’nin en ?nl? tasar?mc?lar?n?n hayal g?c? ile ?ekillenen 3 farkl? mimariden olu?uyor. Her villan?n net 1150 ila 2100 metrekarelik arsa ?zerine in?a edildi?i projede, t?m malzeme ve ekipmanlar i?in 1.s?n?f kalitede markalar se?ildi ve bu malzemelerin s?rd?r?lebilirlik esaslar? dikkate al?nd?.
G?lmahal, s?rd?r?lebilir bir gelecek i?in do?al kaynaklar?n ak?ll?ca kullan?ld???, d???k karbon sal?m?, enerji verimlili?i, yenilenebilir kaynaklar, ?s? tasarrufu ve geri d?n???m gibi unsurlar g?z ?n?nde bulundurularak, ye?il yap? teknolojilerinin son imkanlar?yla tasarland?.
??e e?imli ?zel tasar?m ?at?lar?n sayesinde, ya?mur sular? i? bah?eden dev sarn?ca toplan?yor. Toplanan sular, ar?t?ld?ktan sonra yeniden kullan?ma veriliyor ve su giderlerinde y?lda % 40 ila 60 tasarruf sa?lan?yor. Projede bulunan r?zgar t?rbini sayesinde, kendi elektri?ini kendi ?reten G?lmahal’de, elektrik giderlerinde y?lda % 15 ila 30 tasarruf elde ediliyor.
Do?algaz?n yang?n, patlama, zehirlenme tehlikelerinin yan? s?ra ?evreye verdi?i zararlar? ?nlemek amac? ile do?algaz yerine elektri?in kullan?ld??? projede, hem zeminden ?s?tma hem de ?flemeli merkezi klima sistemi yer al?yor. Bu sayede ilave olarak %18 enerji tasarrufu sa?lan?yor. Bununla birlikte villalarda bulunan ?at?dan bodrum kata kadar inen i? bah?enin ayd?nl???, t?m villan?n i?ine yay?larak elektrik tasarrufuna olanak tan?yor.
Cephede, ?at?da, temelde, do?rama ve camlarda kullan?lan hesaplanm?? izolasyonu ile ilave % 20 civar?nda enerji tasarrufu sa?layan G?lmahal’de t?m villa ve ortak alanlar?n elektrik sistemleri de tasarruf ve ihtiya? hesaplar? yap?larak tasarland?.
?n?aat?n hafriyat? yap?l?rken topra?? araziden ??karmadan tekrar kullan?lmak ?zere G?lmahal s?n?rlar? i?inde depoland??? projede, arsan?n kaliteli tar?m topra?? peyzajda kullan?larak ?evreye duyarl? davran?lmaktad?r. Bununla birlikte projede do?al yap?ya uygun olarak olu?turulan g?letler, ?e?itli bal?k, ku? gibi ekolojik yap?ya uygun canl?larla zenginle?tirilerek G?lmahal’e renk kat?yor. G?lmahal’deki villalar?n dekorasyonunda yepyeni bir ayr?cal?k yaratan en ?nemli ?zelliklerden biri de villan?n her noktas?n?n ayd?nl?k almas?n? sa?layan bir i? bah?e bulunmas?. Villalar, i? bah?e sayesinde en ?st kattan hobi alan? olarak kullan?labilen bodrum kata kadar inerek, bodrum kat?n dahi g?n ?????ndan yararlanmas?n? ve ayd?nl?k olmas?n? sa?l?yor. B?ylelikle enerji tasarrufunda da yararlan?l?yor.
Salon, mutfak, ?al??ma ve yemek odas? gibi ya?ayan alanlar?n zemin katta konumland?r?ld??? villalar, bah?e ve havuza a??lan d?z giri?leriyle kullan?mda b?y?k kolayl?k sa?l?yor. Bat? g?ne?iyle ayd?nlanan y?ksek tavanl? salondan, boydan boya uzanan geni? pencereler, g?l, havuz ve bah?e manzaras? villalardaki b?kl?ml? camlar ile panoramik olarak seyredilebiliyor. Villalar?n bat? g?ne?ine bakan cephesinde bulunan motorlu g?ne? k?r?c?lar ise, i?eri giren ????? istedi?iniz gibi ayarlaman?za olanak tan?yor.
Villalar?n bodrum kat?nda ise, iki ki?ilik hizmetli odas?, ?ama??r odas?, kazan dairesi ve her villa sahibinin kendi istek ve zevkine g?re bi?imlendirebilece?i yakla??k 120 – 135 m?’lik hobi odas? yer al?yor. T?m bunlarla birlikte villalarda iste?e ba?l? olarak asans?r ve k?? bah?esi, g?ne? k?r?c?, mobilya, ???kl? asma tavan, panjur se?enekleri de sunuluyor.
T?m villalar?n dekorasyonu 1.kalite malzemelerden yap?lm?? olarak teslim ediliyor. Spor ve ?ocuk oyun alanlar?na b?y?k ?nem verilen projede; 4 tenis kortlu, 1 voleybol, 1 basketbol sahas? ve 1 ?ocuk park? alan? da buluyor.

Tarihi binalarda yang�n y�netmeli�ine �zellikle dikkat edilmeli

Tarihi Haydarpa?a Tren Gar?’n?n ?at?s?nda meydana gelen yang?n, ?at? ?rt?lerinde tehlikenin hala devam etti?ini g?steriyor.

?at?larda kullan?lan malzemelerin incelendi?i taktirde b?y?k bir k?sm?n?n ?nemli miktarda yan?c?, ya da kolay alev alabilen ?zelli?e sahip oldu?unu kaydeden Tu?la ve Kiremit Sanayicileri Derne?i (TUKDER) Y?netim Kurulu ?yesi Ali Osman ?zaydemir, “Haydarpa?a Tren Gar? yang?n?nda g?r?ld??? gibi, kullan?lan yan?c? malzemeler g?z?m?z?n ?n?nde yap?lar?n yok olmas?na neden oluyor. Uyar?lar?m?za ra?men ?at?larda yang?n tehlikesi devam ediyor” diye konu?tu.


Tarihi binalar ba?ta olmak ?zere hi?bir binan?n yok olmas?n? istemediklerini belirten ?zaydemir, yetkili kurulu?lar? g?reve ?a??rarak bu konuda denetimlerin h?zland?r?lmas?n? talep ettiklerini s?yledi. ?zaydemir konuyla ilgili olarak ?u bilgileri verdi: “Yang?n Y?netmeli?i ?at?larda yang?n g?venli?ini sa?layan direktifleri gerekti?i ?ekilde i?ermektedir. Maalesef bu y?netmeli?e g?re denetim yapmas? gereken kamu kurulu?lar? yeterli ?zeni g?stermiyor ve ?at?lar hala ?ok b?y?k bir oranda yang?n tehlikesi alt?nda. Denetimsizlik sonucunda, ?at?larda son derece yan?c?, petrol t?revlerinden ?retilmi? bit?ml? ?at? malzemeleri, ?zellikle de yine yan?c? olan ah?ap ?at? konstr?ksiyonu ile birlikte kullan?lmaktad?r. Bu durum yang?n y?netmeli?ine ayk?r?d?r. Yine y?netmeliklere g?re, ?reticiler taraf?ndan ?at? malzemelerinin yan?c?l?k s?n?flar?n?n m??terilerine beyan edilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle ?at? konusunda in?aat yapacak ilgili kimse veya kurulu?lar?n malzemelerin yan?c?l?k s?n?flar?na bakarak ve y?netmelik direktiflerine uyarak ?at? malzemelerini se?meleri gerekmektedir. Oysa bu ?nemli hususlar g?z ard? edilmekte ve gelecekte b?y?k yang?n tehlikelerinin olu?ma riski artmaktad?r. Zaten haberler takip edilirse, her ay ?at? yang?n haberlerinin artt??? g?r?lmektedir. Yang?n y?netmeli?inin bir an ?nce yetkili makamlarca dikkate al?nmas?, gerekli denetimlerin yap?lmas? durumunda, yang?n riskinin en aza indirilmesi m?mk?n olabilir.”

Dumankaya Pusula'dan oyuncak projesi

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
G?ncel , Projeler 08.12.2010, ?ar?amba

Dumankaya Pusula ?ocuklar? mutlu edecek bir sosyal sorumluluk projesine imza at?yor. “Sahipsiz Oyuncak, Oyuncaks?z ?ocuk Kalmas?n” slogan? ile hayata ge?irilen proje, oyunca?? olmayan ?ocuklara mutluluk ula?t?rmay? hedefliyor.

Dumankaya Pusula ve Pendik Belediyesi i?birli?iyle Dumankaya Trend, Trend Ekstra ve Konsept ?stanbul sitelerinde ba?lat?lan proje ile, maddi durumu yetersiz ailelerin ?ocuklar?, oyuncak sahibi olacak. Evlerde kullan?lmayan oyuncaklar?n toplanmas? ile ba?layan “Sahipsiz oyuncak, oyuncaks?z ?ocuk kalmas?n” kampanyas?nda toplanan oyuncaklar detayl? bir ?ekilde elden ge?iriliyor ve bozuk oyuncaklar ‘G?n?ll? ??renciler’ taraf?ndan onar?larak ihtiya? sahibi ?ocuklara iletilmeleri sa?lan?yor.

Proje hakk?nda bilgi veren Dumankaya Pusula M??teri Hizmetleri Direkt?r? Berrin L?ker, “Pendik Belediyesi ile birlikte y?r?tt???m?z ‘Sahipsiz oyuncak, oyuncaks?z ?ocuk kalmas?n’ kampanyas? ile imkans?zl?klar neticesinde oyuncak sahibi olamayan ?ocuklar?m?z?n y?z?n? bir nebze olsun g?ld?rmek istiyoruz. 13 Kas?m’da Dumankaya Merkez Binas?’nda ba?lad???m?z uygulama ?u an Dumankaya Trend, Trend Ekstra ve Konsept ?stanbul sitelerindeki standlarda s?r?yor. Pendik Belediyesi ?ocuk Meclisi ?yelerinin de g?rev alaca?? kampanya ile toplanan oyuncaklar, ?n?m?zdeki g?nlerde Anadolu’daki yeni sahiplerine do?ru yola ??kacak” dedi.


if (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

2400 konutluk Atakent 3 projesi geliyor

function HideContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "none";}function ShowContent(d) {document.getElementById(d).style.display = "";}function ReverseContentDisplay(d) {if(document.getElementById(d).style.display == "none") { document.getElementById(d).style.display = ""; }else { document.getElementById(d).style.display = "none"; }}
G?ncel , Projeler 29.11.2010, Pazartesi

S?Z verilen tarihten 8 ay ?nce teslim edilen 1108 konutluk Avrupa Konutlar? Atakent 2 projesinin ard?ndan, Avrupa Konutlar?’n?n Atakent’teki ???nc? projesi Avrupa Konutlar? Atakent 3 yak?nda sat??a ??k?yor.

Atakent 3 projesi, 2 bin 400 konuttan ve 160 odal? bir otelden olu?uyor. Atakent 2 projesinde ise, 1+1 daireler 1300 TL’ye varan fiyatlarla kirac? bulurken, son 30 daire i?in ?zel ?deme se?enekleri sunuluyor. Avrupa Konutlar? Atakent 2’nin kom?ularla tan??ma partisine kat?lan TOK? Ba?kan? Erdo?an Bayraktar ?unlar? s?yledi: "Bu b?lge daha ?nce Halkal? olarak an?l?r, ?ok k?ymet verilmeyen bir lokasyon olarak g?r?l?rd?. TOK? ve Avrupa Konutlar? markas?n?n birlikte yapt?klar? projelerle, bug?n burada g?rd???n?z gibi 5 y?ld?zl? bir tatil k?y?n? hat?rlatan, her t?rl? konfor ve ayr?cal???n d???n?ld???, ?stanbullulara yak??an ya?am tarzlar? ?retiliyor. Art?k bu b?lge Atakent olarak an?l?yor ve ?ehrin en g?zde mekanlar?n? b?nyesinde bar?nd?ran, kaliteli ya?am alanlar?n?n y?kseldi?i bir semt olarak g?z kama?t?r?yor."


if (OA_output['ZONE_46'] == '') { if(document.getElementById('bmsZone_46')) document.getElementById('bmsZone_46').style.display = 'none';}

DASK, Zorunlu Deprem Sigortas� i�in Ankara'da akademisyenlerle bulu�tu

Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortas? bilincini art?rma ve sigortay? yayg?nla?t?rma ?al??malar? kapsam?nda akademisyenlerle yapt??? toplant?lar?n ikincisini Ankara’da d?zenledi.

Kar amac? g?tmeyen bir kurum olan DASK’?n Y?netim Kurulu Ba?kan? Selamet Yaz?c?’n?n ev sahipli?indeki toplant?da kurum ve Zorunlu Deprem Sigortas? hakk?nda detayl? bilgiler payla??ld?, kurumun ??retim ?yeleriyle nas?l i?birlikleri yapabilece?i konu?uldu. Toplant?ya Orta Do?u Teknik ?niversitesi, Hacettepe ?niversitesi, Ankara ?niversitesi ve Gazi ?niversitesi’nden deprem ve ilgili alanlarda ?al??ma y?r?ten ??retim ?yeleri kat?ld?. ??retim ?yelerinin sorular?n?n da yan?tland??? toplant?da akademisyenlerden kamuoyuna y?nelik a??klamalar?nda Zorunlu Deprem Sigortas?’n?n ?nemine de?inmeleri ve vatanda?lar? sigortaya te?vik etmeleri istendi.


DASK Y?netim Kurulu Ba?kan? Yaz?c?, toplant?n?n amac?n? ?u s?zlerle anlatt?: “Zorunlu deprem sigortas? sistemini y?r?tmekle sorumlu kurumumuz, depremle ilgili bilin?lendirme ?al??malar?n? da misyonunun bir par?as? olarak g?r?yor. Ancak deprem bilincinin geli?mesi i?in ?n?m?zde kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu toplant?y? organize ederek faaliyetlerimizi ve sonu?lar?n?, deprem konusunda de?erli ?al??malar yapan akademisyenlerimizle payla?mak, onlar?n g?r?? ve ?nerilerini almak istedik. Hepsi kendi alan?nda birer referans olan de?erli ??retim ?yelerimizin Zorunlu Deprem Sigortas?n?n ?neminin anlat?lmas? konusunda ellerinden gelen katk?y? sunacaklar?na inan?yoruz.”


DASK, akademisyenlerle ilk bulu?mas?n? ?stanbul’da ger?ekle?tirmi?ti. Kurum, ?n?m?zdeki d?nemde ?zmir’deki ?niversitelerde ?al??ma y?r?ten akademisyenlerle de bir araya gelmeyi planl?yor.

Dumankaya 400 milyon TL'lik 4 yeni projeye ba�layacak

Dumankaya ?n?aat, 2010 y?l?nda in?aat?na ba?lad??? Dumankaya Lobi, Adres, Modern ve Cadde projelerinin ard?ndan, y?l? 376 home ofisi bar?nd?ran be?inci projesi Dumankaya Flex Kurtk?y’le kapatmaya haz?rlan?yor.

Bu y?l i?erisinde ba?lad?klar? projelerin toplam de?erinin 325 milyon TL’ye ula?t???n? s?yleyen Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi U?ur Dumankaya, “2011’in ilk 6 ay?nda, toplam de?eri 400 milyon dolar olan 4 yeni proje ba?lataca??z. 2010’u y?zde 30 b?y?me ile kapat?yoruz. ?n?m?zdeki y?l hedefimiz y?zde 50’nin de ?zerinde b?y?mek” dedi.

Ayd?nl?’da 3 proje
U?ur Dumankaya, “Tuzla Ayd?nl? Gizlibah?e b?lgesinde 3 yeni projemiz var. Villa Gizlibah?e Projesi ile oturum ve yat?r?m ama?l? olmak ?zere toplam 3 projemiz olacak. Ayr?ca Bah?e?ehir b?lgesinde Dumankaya Modern’in yan?nda sat?n ald???m?z arsada toplamda 1.500 konutluk projemizi de devreye almay? planl?yoruz. Bunlar 2011’in ilk 6 ay? i?in lansman?n? yapaca??m?z 4 proje” dedi.
Dumankaya Flex’teki 40 ile 60 metrekare aras?ndaki st?dyo home officelerin fiyatlar?n?n 84 bin ile 147 TL, 60 ile 86 metrekare aras?ndaki 1+1’lerin ise 128 bin 186 bin TL oldu?unu belirten U?ur Dumankaya, 90 ile 154 metrekare aras? 2+1 home officelerin fiyatlar?n?n ise 185 bin ile 393 bin aras?nda oldu?unu ifade etti.

Evle i? aras? 3 saniye
Serbest ?al??man?n yeni bir trend olarak ortaya ??kt???n? anlatan Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi Ali Dumankaya ise “Pe?inats?z ?deme sistemini projenin ba?lang?c?ndan itibaren uygulamaya ald?k. Taksitler ayl?k 839 liradan ba?l?yor. ?lk ara ?deme 2012’de yap?lacak. 2013 A?ustos’ta projeyi teslim edece?iz. Evle ofisin aras?n? ?? saniyeye indirdik” diye konu?tu. Ali Dumankaya, “Flex ak?ll? ev teknolojisinin ?evreye duyarl? bir anlay??la harmanland??? ?zel bir proje. Dumankaya Flex Kurtk?y Leed sertifikas?na aday olan bir projedi” diye konu?tu.

Se?im, sekt?r? etkilemez

GAYR?MENKUL sekt?r?n?n ?n?m?zdeki y?l yap?lacak olan se?imlerden etkilenmeyece?ini ifade eden Dumankaya ?n?aat Y?netim Kurulu ?yesi U?ur Dumankaya, “B?t?n gayrimenkul ?irketler yeni projeler i?in ?al???yor. Referandum sonu?lar?na bak?ld???nda yerli ve yabanc? kamuoyunda T?rkiye’de tek partili d?neminin devam edece?i fikri hakim. Bu nedenle se?im ?ok b?y?k bir risk te?kil etmiyor. Ama biz yine ‘temkinli iyimselik’ ?apkas?yla ve T?rkiye ekonomisinin daha iyiye gidece?ine inanarak ?al??malar?m?za devam ediyoruz” dedi.