Emlak Broker - Mortgage Broker


Konut Kredisi Mortgage Kredi Faizi Emlak Piyasası Gayrimenkul Sektörü Haberler Makaleler Tavsiyeler Barındıran Kaynak Platform.Artık sitemize www.emlakbroker.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

(d) Bendi İptal Edildi; Yeni Yasal Düzenleme Bekleniyor

Etiketler: |

Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin gerekçeli iptal kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın yayımlanmasıyla, Bakanlar Kurulu yeni düzenlemeyi imzaya açtı. PcW Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Ersun Bayraktaroğlu kararın neleri etkileyebileceğini Gayrimenkul Türkiye için yorumladı.


CHP tarafından açılan, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesinin d ve bentleri ile f bendinin ikinci cümlesinin iptaline ilişkin açılan davayla ilgili Anayasa Mahkemesi kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklamada, e ve f bentleri için iptal istemleri reddedilirken, d bendinin iptaline oyçokluğuyla karar verildiği bildirildi. Gerekçeli kararın yayımlanmasıyla Bakanlar Kurulu yeni düzenlemeyi hızla imzaya açtı. Düzenlemede yabancılara yapılacak doğrudan satışlarda 2.5 hektar sınırlaması korunurken Bakanlar Kurulu'nun miktarı artırma yetkisi kaldırılıyor. İllerin yüzölçümlerine göre belirlenen binde 5'lik alan için de imar planı içinde kalan alanın temel alınması şartı getiriliyor. İmar planı içindeki alanının yabancılara satılabilecek oranının da yasama organınca belirlenmesi öngörülüyor. Düzenlemede, il yüzölçümü yerine imar planı esas alınıyor. Tasarının ay sonuna kadar Meclis’ten geçirilerek yasalaştırılması hedefleniyor. Bu süreç içinde tapu dairelerince yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz taleplerine ilişkin işlemleri bekletilecek.

İptal edilen karar

İptaline karar verilen, doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 maddesinin d bendi şöyle: “Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbesttir”.

İptal gerekçesi

Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararının gerekçesi özetle şöyle ifade ediliyor: “Devletlerarası ilişkilerde karşılıklı muamele esası, devletlerin ülkeleri üzerindeki egemenlik haklarının doğal sonuçlarından biridir. Devletlerin ilişkilerinde az ya da çok gelişmişlik, nüfus ve toprak büyüklüğü ve öbür niteliklerinin nazara alınmaması, bunların birbirlerine eşit oldukları prensibine dayanır. Karşılıklı muamele (mütekabiliyet) esası uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir denge aracıdır. 4875 sayılı Kanun karşılıklılık aramaksızın yabancı yatırımcılara Türkiye’de şirket kurmak veya Türkiye’de kurulmuş şirkete iştirak etmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mal edinmek hakkını tanıyarak, bu eşitliği ve dengeyi bozmuş; Anayasa’nın Başlangıç’ının ikinci paragrafına aykırı bir durumun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Yabancı yatırımcılara Türkiye’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık olan her bölgesinde taşınmaz edinme hakkı tanınmasında bir kamu yararı yoktur. Çünkü Türkiye’ye olumlu bir katkı söz konusu değildir. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde karşılıklılık koşulu olmaksızın veya kamu yararı ve ülke güvenliği açısından belli alanlar dışlanmadan ve miktar bakımından sınırlama yapılmaksızın taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmelerine imkan sağlayan (d) bendi; Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine de aykırıdır. Çünkü yabancıların kolayca satın alma yoluyla ülke topraklarını ele geçirmelerine imkan vermektedir”.

Benzer YazılarWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum: